Strateginen johtoryhmä

Uusimaa2019.fi kuva Tuula Palaste

Strateginen johtoryhmä (SJR) ohjaa ja tukee hankevalmistelua ja uudistuksen alueellista toimeenpanoa sekä muutosviestintää väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen asti. Lisäksi strateginen johtoryhmä vahvistaa Uusimaa 2019 -hankkeen ja kuntien välistä yhteistyötä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen ja pääsihteerinä Uusimaa 2019 -hankkeen hallintopäällikkö Inka Tikkanen-Pietikäinen.

Strateginen johtoryhmä korvaa aiemman virkamiesjohtoryhmän.


Strategisen johtoryhmän kokousaineistot


18.5.2018Strategisen johtoryhmän kokous 18.5.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä evästi maakunnan brändi-valmistelua, varautumisen ja pelastustoimen valmistelua sekä ympäristöterveydenhuollon valmistelua. Sovittiin, että brändi-valmistelun projektisuunnitelma tuodaan käsiteltäväksi elokuussa. Varautumisen ja pelastustoimen valmistelun osalta kiinnitettiin erityistä huomiota johtamisjärjestelmän, työnjaon ja vastuiden selkeyteen.  

Lisäksi strateginen johtoryhmä merkitsi tiedoksi maakuntahallituksen käsittelyssä 21.5. olevat asiat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät seuraavat asiat: Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisen valmistelu sekä Maakunta- ja soteuudistuksen poliittisen ohjauksen vahvistaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018Strategisen johtoryhmän kokous 27.4.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä käsitteli hankkeen tilannekuvaraporttia. Ryhmä keskusteli hankkeen rahoituksen tilanteesta, järjestäjän ja liikelaitoksen valmistelusta sekä henkilöstön siirtoihin liittyvien yhteistoimintamenettelyjen aikatauluista. 

Johtoryhmä keskusteli väliaikaishallintoon siirtymisen valmistelutilanteesta. Ryhmä edellytti, että valmistelutilanne tuodaan ryhmään uudestaan valmistelun edetessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.4.2018Strategisen johtoryhmän kokous 20.4.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä käsitteli kokouksessaan hankejohtajien tilannekatsaukset maakunnan talouden ja taloushallinnon rakentamisesta sekä sopimussiirroista. Johtoryhmä keskusteli sopimussiirtoihin liittyvistä riskeistä ja prosessin koordinoinnista kuntien kanssa. 

Vuorineuvos Kari Neilimon pitämä esitys toi monipuolisia näkökulmia maakuntakonsernin johtamiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2018Strategisen johtoryhmän kokous 13.4.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä keskusteli tarkennuksista johtoryhmän rooliksi, tavoitteiksi ja mittareiksi. Jäsenet korostivat ryhmän tehtävää juuri hankkeen strategisena johtajana sekä maakunnan käynnistämisen tukijana ja ohjaajana. Johtoryhmä edellytti vielä muutoksia esitettyyn malliin.

Johtoryhmä pohti uudistuksessa onnistumisen kannalta keskeisiä riskejä ja täydensi hankkeen riskikarttaa. Johtoryhmä seuraa jatkossakin aktiivisesti riskien kehittymistä ja se peräänkuulutti tarkempaa riskien arviointia. Ryhmä keskusteli myös keskeisistä menestystekijöistä.

Lisäksi johtoryhmälle esiteltiin tukipalveluiden, ICT:n, henkilöstövalmistelun, tilojen, sote-liikelaitoksen ja sote-järjestäjän tilannekatsaukset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018Strategisen johtoryhmän kokous 6.4.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat

Strateginen johtoryhmä keskittyi kokouksessaan henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän suunnitteluun. Johtoryhmä hyväksyi Uusimaa 2019 -hankkeen puitteissa tähän mennessä suunnitellut periaatteet ja linjaukset, joilla jatkossa tullaan osallistamaan henkilöstöä. Suunniteltu henkilöstöraati sai strategiselta johtoryhmältä erityistä kiitosta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.3.2018Strategisen johtoryhmän kokous 29.3.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat

Strateginen johtoryhmä keskusteli hankkeen tilannekuvan muodostumisesta ja tilannekuvan merkityksestä johtoryhmän työskentelyn ja vaikuttavuuden kannalta. Jäsenet edellyttävät hankejohtajilta säännöllisiä tilannekatsauksia kokonaiskuvan selkeyttämiseksi sekä realistisen ja ajantasaisen tilannekuvan saamiseksi koko hankkeesta.

Ryhmä kehotti hanketta tarkentamaan projektointia sekä tunnistamaan aikatauluihin liittyvät haasteet ja muut riskit. 

Johtoryhmä keskusteli myös ryhmän tehtävistä, joista keskeisimpiä on varmistaa uudistuksen toimeenpanon mahdollisuudet, arvioida johtoryhmään tuotua tilannetietoa sekä tukea yhteisiä tavoitteita strategisella tasolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.3.2018Strategisen johtoryhmän kokous 19.3.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat

Strateginen johtoryhmä piti järjestäytymiskokouksen ja tarkensi rooliaan, tehtäviään sekä kokousvalmistelun painopisteitä. Todettiin, että strategisella johtoryhmällä on merkittävä rooli Uusimaa 2019 -hankkeen, maakunta- ja soteuudistuksen alueellisen toimeenpanon sekä muutosviestinnän ohjauksessa. Strategisen johtoryhmän on tarkoitus vahvistaa keskeisten sidosryhmien (erityisesti kuntien) hyvää yhteyttä Uusimaa 2019 -hankkeen suunnitteluun ja sen sisältöön. Strateginen johtoryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti viikoittain.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 13.9.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhdessä ja keskustelivat lyhyesti muun muassa tulevan valinnanvapausratkaisun vaikutuksista sote-palveluiden tuotantoon, palveluiden sisältöön ja kustannusvaikuttavuuteen. Esitetyissä puheenvuoroissa tuotiin esiin, että sote-valmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota palveluketjuihin, palvelukonsepteihin ja palveluiden saatavuuteen. Edelleen kiinnitettiin huomiota, että sote-palvelutehtäviä nyt hoitavien organisaatioiden on jatkettava niiden kehittämistä.

Uusimaa 2019 -hankkeen rekrytointien osalta evästystä annettiin erityisesti liikelaitoksen alueelliseen valmisteluun ja todettiin muun muassa, että nyt toteutettavilla rekrytoinneilla ei saa betonoida tiettyä aluejakoa, eikä saa asettaa eri alueita eriarvoiseen asemaan. Maakunta tekee näistä itse aikanaan päätökset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.8.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 23.8.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Virkamiesjohtoryhmä totesi, että uudistuksen tarkempi sisältö on vielä valtakunnallisella tasolla auki, joten uudistusta on syytä toimeenpanna Uudellamaalla vain siltä osin, kun työn tuloksia voidaan varmasti hyödyntää jatkossa. Esivalmistelua tulee toteuttaa siten, että maakunnan tulevilla päätöksentekijöillä säilyy mahdollisuus tehdä poliittisia valintoja.

Hallituksen päätöksen perusteella saatua vuoden lisäaikaa on syytä hyödyntää tiivistämällä toimijoiden välistä informaation vaihtoa sekä yhteistyötä erityisesti henkilöresurssien käytössä.

Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä kokoustavat jatkossa yhteisesti ajankäytön tehostamiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 21.6.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Epävarmuus lainsäädännön voimaantulosta jatkuu edelleen. Mikäli lainsäädäntö lähetetään uudelleen lausunnoille, tulee sen käsittelylle kunnissa ja muissa organisaatioissa varata riittävä aika poliittisesta kiireestä huolimatta.

Esivalmistelua jatketaan 1.7.2017 lähtien Uusimaa 2019 -hankkeen muodossa. Valmistelussa tehdään niitä tehtäviä, joita väliaikaishallinnon oli alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus tehdä. Nykyiset valmisteluelimet, virkamiesjohtoryhmä ja muut työryhmät jatkavat toimintaansa. 

Valmistelua ei kuitenkaan ole enää mahdollista jatkaa yksin työryhmätyönä ja siksi valmistelua varten rekrytoidaan kaikkien osapuolten yhteistyössä valmistelijoita määräaikaisiin työsuhteisiin. Maakunta valitsee tulevan henkilöstönsä myöhemmin erikseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat