Varautuminen on valmiuksien luomista

turvallisuus

Varautumisella tarkoitetaan maakunnan kykyä valmistautua poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin. Niitä voivat olla esimerkiksi suuronnettomuudet, luonnonkatastrofit tai laajat taloutta ja yhteiskuntaa horjuttavat tapahtumat. 

Varautumisen tavoitteena on varmistaa maakunnan valmius jatkaa toimintaansa häiriötilanteiden aikana. Taustalla on valmiuslaki , joka velvoittaa julkisia toimijoita suunnittelemaan toimintaansa poikkeustilanteita varten ja toisaalta antaa niille toimivaltuuksia poikkeusolojen aikana.

Uudenmaan varautumisen valmistelu on aloitettu huhtikuussa 2018. Valmistelun tavoitteena on, että uuden maakunnan toiminnoissa ja ohjauksessa on huomioitu varautumisen velvoitteet. Varautuminen on kaikkien maakunnan toimialojen yhteinen tehtävä. Lisäksi toimialoilla voi olla omia lakisääteisiä velvoitteitaan esimerkiksi pelastuslain, tartuntatautilain tai terveydenhuoltolain nojalla.

Laajuutensa vuoksi Uudenmaan maakunnalla on merkittävä asema koko Suomen varautumisessa ja turvallisuudessa. Uusimaa tekeekin yhteistyötä valtion, kuntien, järjestöjen ja yhteistyöalueen muiden maakuntien kanssa, sillä poikkeustilanteet eivät katso hallinnon rajoja. Palveluntuottajien varautumista maakunta ohjaa sopimuksin.

Uudenmaan varautumisfoorumi kokoaa toimijat yhteen

Valmistelussa on keskitytty nyt avainkysymyksiin, kuten varautumisfoorumin perustamiseen. Varautumisfoorumi yhdistää niitä toimijoita, jotka edistävät työllään Uudenmaan turvallisuutta ja varautumista. Foorumin toiminnan tavoitteita ja kokoonpanoa pohditaan parhaillaan valmistelutyöryhmässä.

Myöhemmin maakunnalle laaditaan turvallisuus- ja valmiusohjelma, joka on osa maakuntastrategiaa. Ohjelman kirjoittaminen käynnistyy sitten, kun lainsäädäntö on tullut voimaan ja maakunnan tehtävät sekä organisaatiorakenne ovat hahmottuneet selkeiksi.

Maakuntavalmistelu osallistuu myös alueellisen riskiarvioinnin laadintaan, mikä on jatkossa maakunnalle kuuluva tehtävä. Lisäksi valmistelussa huomioidaan maakuntakonsernin ja sote-valmistelun varautumiseen liittyvät tarpeet.