Maakunta kehittyy TKI-toiminnan kautta

Verkosto

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta eli TKI on keino, joka mahdollistaa maakunnan jatkuvan kehittymisen strategiassa osoitettuun suuntaan. Uudellamaalla on vahvojen TKI-veturien ansiosta hyvät lähtökohdat edelleen vahvistaa kumppanuuksia ja luoda kannusteita innovaatioekosysteemin jatkuvalle kehittymiselle. 

Uutta luova, innostuneista ihmisistä koostuva, hyvin organisoitu ja rahoitettu TKI-toiminta onkin tunnistettu yhdeksi maakunnan keskeisimmistä menestystekijöistä.

Strategia ja TKI-politiikkaohjelma linjaavat, monialaiset muutosohjelmat toteuttavat

Osana maakunnan strategiatyötä valmistellaan tutkimusta, kehittämistä ja innovaatiotoimintaa koskeva politiikkaohjelma. Politiikkaohjelma tarkentaa maakuntastrategiassa tehtyjä linjauksia TKI-toiminnasta maakunnan kaikkia toimialoja koskien. Se kokoaa yhteen kaikki nykyiset rahoituslähteet ja linjaa niiden tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Politiikkaohjelman pohjalta työ tarkentuu ja jatkuu erikseen organisoiduissa teemakohtaisissa muutosohjelmissa. Muutosohjelmat nojaavat maakunnan strategisiin painopisteisiin. Työtä tehdään laajassa yhteistyössä Uudenmaan alueen nykyisten tutkimus- ja kehittämistahojen kanssa. 

Muutosohjelmat voivat koskea esimerkiksi digitaalisten palvelujen kehittämistä, toimenpiteitä lapsiystävällisen maakunnan kehittämiseksi, maakunnan elinvoiman lisäämiseksi tai asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. Muutosohjelmat resursoidaan ja niille luodaan ohjelma- ja projektijohtamisen malli. Muutosohjelmat ovat poikkihallinnollisia ja koskevat näin ollen useampaa kuin yhtä maakunnan tehtäväalaa.

Muutosohjelmien lisäksi politiikkaohjelmassa linjataan muun muassa yhteistoiminta-aluetta koskeva TKI-yhteistyö, ruotsinkielisen väestön palvelujen kehittäminen sekä maakunnan kansainvälinen TKI-yhteistyö.  

TKI-hallintamallin valmistelu jatkuu esiselvityksen pohjalta

Uusimaa 2019 -hankkeessa on laadittu esiselvitys koskien TKI-hallinta- ja päätöksentekomallia. Tämä työ jatkuu osana TKI-politiikkaohjelman valmistelua. Tuloksena syntyy malli siitä, miten TKI-ohjelmia ja -projekteja Uudellamaalla johdetaan ja millaisin kriteerein tuloksia arvioidaan.

Maakunnan itse rahoittamien ja johtamien ohjelmien tai projektien lisäksi maakunta voi omalla toiminnallaan vahvistaa alueellista innovaatioekosysteemiä. Maakunta luo yhteisiä alustoja ideoiden synnylle ja jalostamiselle, luo yhteistyöhön kannustavia rahoitusinstrumentteja ja varmistaa parhaiden tulosten hyödyntämisen koko maakunnassa.

TKI-valmistelu ylittää toimialarajat 

TKI-valmistelu on Uusimaa 2019 -hankkeen sisällä organisoitu yhteiseksi hankkeeksi maakunnan konsernifunktion, sote-järjestämisfunktion, sote-liikelaitoksen, elinvoima- ja turvallisuustoimintojen sekä pelastusliikelaitoksen valmistelun kanssa. Valmistelua toteutetaan työpajoissa, joihin kutsutaan mukaan myös keskeiset TKI-kumppanit Uudeltamaalta.

Soten osalta työtä ohjaa lisäksi maakunnan eri TKI-tahoista koostuva johtoryhmä. Johtoryhmässä ovat edustettuina Helsingin yliopiston lääketieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta, Aalto-yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu, HUS ja Det Finlandsvenska kompetenscentret.

> Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmä