Strategialla kohti Euroopan parasta aluetta

strategia

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu edellyttää uuden maakunnan vision, päämäärien ja strategisten tavoitteiden kirkastamista. Isoissa rakenneuudistuksissa on riskinä, että punainen lanka hukkuu lukemattomiin yksityiskohtiin ja valmistelussa käperrytään sisäänpäin työtaakan alla.

Uudenmaan valmisteluvaiheen strategiatyössä on siksi palattu myös alkujuurille: Mitä ollaan tekemässä ja miksi? Mikä on valmisteltavan maakunnan perustehtävä? Mitä toiminnalla tavoitellaan? Miten muutoksen mahdollisuudet hyödynnetään? Miten uhat voidaan välttää? 

Maakuntastrategia käsittää maakunnan sekä julkishallinnollisena organisaationa, palveluekosysteeminä että maantieteellisenä alueena. Näin ollen sen näkökulma on varsin laaja.

Lakisääteinen strategia

Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi (HE 15/2017) säädetään maakuntastrategiasta (35 §). Maakuntalaissa ja sen perusteluissa todetaan, että maakuntaa johdetaan maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntastrategian mukaisesti, jossa valtuusto linjaa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Maakuntastrategiassa valtuusto päättää muun muassa asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen strategisista linjauksista.

Maakuntastrategiassa tulee ottaa huomioon maakunnan talouden reunaehdot ja kehitysnäkymät. Maakunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksyttävien toiminnan ja talouden tavoitteiden on toteutettava maakuntastrategiaa. Maakunnan on laadittava myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia ja annettava palvelulupaus. Ne laaditaan osana maakuntastrategiaa.