Yhteistyöalueen valmistelu 

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten toimii Suomessa viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta. Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Uudenmaan lisäksi Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat. Maakunta, jonka alueella sijaitsee yliopistollinen sairaala, toimii yhteistyön organisoinnista vastaavana maakuntana; Uudenmaan maakunta vastaa oman yhteistyöalueensa toiminnasta ja sen edellyttämistä hallintotehtävistä. 

Yhteistyösopimus perustana

Yhteistyöalueen maakunnat laativat valtuustokausittain yhteistyösopimuksen, joka hyväksytään alueen kaikkien maakuntien valtuustoissa. Yhteistyösopimus muodostaa siinä mainittujen palvelujen osalta yhteisen palvelustrategian. Keskeistä yhteistyöalueella on vaativien sosiaali- ja terveyspalveluiden laadukas ja tarkoituksenmukainen järjestäminen.

Yhteistyösopimuksen perustana on väestön hyvinvoinnin ja terveyden seurantatiedot ja niihin perustuvat palvelutarpeet. Yhteistyöalueen asukkaiden tarpeiden huomioon ottaminen tähtää siihen, että väestöltään, elinkeinorakenteeltaan ja maantieteeltään erilaisten maakuntien sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään ja toteutetaan tavalla, jossa hyödynnetään erilaisten maakuntien vahvuudet koko alueen väestöä hyödyttävällä tavalla. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavia, vaikuttavia ja tasapuolisia.

Yhteistyösopimuksessa sovittavat asiat on määritelty järjestämislain 16 §:ssä. Jos sopimusta ei saada hyväksytyksi tai se vaarantaa asukkaiden yhdenvertaisuuden, valtioneuvosto voi päättää sopimuksesta. 

Maakuntien on perustettava myös yhteistyöfoorumi, joka sopii yhteistyöalueen asioista. Näitä ovat mm. vaativien sote-palveluiden (esim. ensihoito, erityisosaamista edellyttävät moniammatilliset palvelut, ympärivuorokautiset palvelut) järjestäminen, varautuminen häiriö- ja poikkeustilanteisiin, palveluintegraation mahdollistava ICT-arkkitehtuuri sekä yhteinen asiakkaiden vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuuden huomioiva TKI-toiminta.

Kustannuksista sovitaan yhteistyösopimuksessa

Yhteistyöalueen kustannuksia ovat vaativien sote-palveluiden järjestämiseen ja hallinnointiin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan (mm. tietohallinnon ohjaus, sähköisten palveluiden kehittäminen ja asiakastietojen yhteensovittaminen, arviointi ja laadunvalvonta) liittyvät kulut. Näiden kustannusten jaosta maakuntien tulee sopia yhteistyösopimuksessa. 

Yhteistyösopimukseen sisältyy myös yhteistyöalueen investointisuunnitelma, joka sisältää Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien yhteisen esityksen valtioneuvostolle neljää seuraavaa tilikautta koskevista sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisesti merkittävistä tai sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tai palvelujärjestelmän kannalta muutoin laajakantoisista investoinneista. TKI-toiminnan alueellinen tutkimustoimikunta jakaa alueellaan valtion tutkimusrahoituksen.