Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia ja palvelulupaus

Sote-järjestäjä linjaa ja ohjaa maakunnassa tuotettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja palvelustrategian avulla. Palvelustrategiaan liittyy maakunnan palvelulupaus, joka tiivistää asiakkaille maakunnan tahtotilan palvelujen tuottamisesta. Maakunta seuraa tiiviisti palvelulupauksen toteutumista yhteistyössä palvelujen käyttäjien ja tuottajien kanssa. 

Osallisuus

Sote-järjestäjä huolehtii asukas- ja asiakasosallisuuden toteutumisesta valmistelussa ja uudessa maakunnassa. Toimintatavat ja osallistumisen käytännöt kirjataan osallisuusohjelmaan, joka hyväksytään uuden maakunnan aloittaessa. 

Osallisuudella tarkoitetaan asukkaiden ja asiakkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa ja osallistua maakunnan toimintaan, päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun. Osallisuus voidaan määritellä myös osallisuutena omaan elämään, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Maakuntauudistuksen valmistelussa on keskeisenä periaatteena alusta asti ollut avoimuus sekä se, että asukkaat ja erilaiset sidosryhmät otetaan mukaan valmisteluun. 
Tärkeänä tukena valmistelussa ovat järjestöt ja Uudenmaan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja. Järjestöjen tukemisen periaatteet kirjataan myös osallisuusohjelmaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)

Maakunnan sote-järjestäjän tehtävänä on varmistaa, että maakunta palvelutuotannossaan ja -toiminnassaan huomioi väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen. Maakunnan kumppaneina tässä tehtävässä ovat kunnat ja järjestöt, maakunnan tehtävänä on tukea kuntia niiden terveyden ja hyvinvoinnin tehtävässä. Maakunta tulee laatimaan yhteistyössä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa alueellisen hyvinvointikertomuksen, joka kokoaa laaja-alaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan, kuvaa väestön hyvinvoinnin tilan sekä asettaa alueelliset tavoitteet ja toimenpiteet yhteiselle työlle. 

Tutkimus, kehittäminen, innovaatio ja opetus (TKIO)

Osana maakunnan strategiatyötä laaditaan TKI-ohjelma, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon TKI-osuus on merkittävä. Ohjelmassa kuvataan maakunnan TKI-hankkeiden hallintajärjestelmä ja tutkimuksen ja kehittämistoiminnan keskeiset sisällöt ja rahoitus. TKI-toiminta on yksi keskeinen keino toteuttaa maakunta- ja palvelustrategiassa asetettuja tavoitteita ja varmistaa, että koko maakuntaa koskeva dynaaminen kehittämistyö ja sitä tukeva tutkimus vahvistuu. 

Kehittämisohjelman tavoitteena on ohjata sekä maakunnan itse rahoittamaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa mutta myös laajemmin ohjata koko TKI-ekosysteemiä strategiassa osoitettuun suuntaan. Tavoitteena on, että kaikki sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat tahot sitoutuvat maakunnan osoittamalla tavalla yhteiseen kehittämistoimintaan.