Maakunta vastaa pelastustoimen järjestämisestä ja liikelaitos palvelutuotannosta

Palomiehiä töissä kuva Tuula Palaste


Uudenmaan pelastustoimen valmistelu tähtää maakunnan nykyisten neljän pelastuslaitoksen yhdistämiseen valtion tekemän periaatelinjauksen mukaisesti.

Yhdistymisen myötä esimerkiksi eri alueiden onnettomuuksien ehkäisyä ja palotarkastuksia suoritetaan yhdenmukaisin periaattein koko maakunnassa. Hallintoa, hankintoja ja teknisiä palveluja keskittämällä saadaan aikaan säästöjä.

Pelastus- ja ensihoitotoiminnan kenttätyöhön uudistuksella olisi vain vähäisiä vaikutuksia. Myös sopimuspalokuntien roolin on suunniteltu säilyvän pitkälti ennallaan.

Uudistuksessa järjestäjä ja tuottaja erotetaan toisistaan myös pelastustoimessa soten mallin mukaisesti. Pelastustoimeen ei kuitenkaan ole tulossa monituottajamallia, vaan se säilyy viranomaistoimintana.

Maakunta toimii pelastustoimen järjestäjänä ja Uudenmaan pelastusliikelaitos tuottaa pelastuspalveluita maakunnan asukkaille. Valmistelussa on lähdetty siitä, että pelastusliikelaitos olisi myös maakunnan ensihoitopalvelujen tuottaja yhteistyössä ensihoidosta vastaavan soten kanssa.

Varsinainen pelastuslaitosten fuusioselvitys ja yksityiskohtainen järjestäjätoiminnon suunnittelu käynnistetään, kun maakuntaa ohjaavat lait ovat tulleet voimaan. Sitä varten fuusiosta on laadittu kattava esiselvitys.

Jatkossa valmistelussa keskitytään pelastustoimen järjestäjän ja pelastusliikelaitoksen yhteistyön rakentamiseen ja kuntayhteistyön suunnitteluun. Ensihoidon toteuttamista selvitetään sote-valmistelun johdolla.


Uudenmaan pelastustoimi lukuina 

  • Vakinaista henkilöstöä noin 2 000 henkilötyövuotta 
  • Pelastus- ja ensihoitoasemia lähes 150 kpl 
  • Operatiivisia tehtäviä vuosittain noin 175 000 kpl 
  • Sopimuspalokuntia 109 kpl, joissa henkilöstöä noin 2 300