Elinvoimatoimialan koordinaatioryhmä tukee valmistelua

TyöskentelyäKoordinaatioryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 16.4.2018. Ryhmän puheenjohtajana toimii Ossi Savolainen ja sihteerinä Anneli Vartio. Koordinaatioryhmään kuuluu edustajia Uudenmaan elinvoimatoimialoilta sekä Uudenmaan liitosta ja Uusimaa 2019 -hankkeesta. Koordinaatioryhmän jäsenet eivät ole työnantajiensa edunvalvojia, vaan tukevat strategisella tasolla elinvoimatoimialan valmistelutyötä. Koordinaatioryhmän on tarkoitus integroida keskeiset sidosryhmät valmisteluun mukaan, varmistaa tiedonkulku ja tukea valmistelua.
Koordinaatioryhmän kokousasiakirjat


30.1.2019Elinvoiman koordinaatioryhmä 24.1.2019

Muistiot
> Muistio

Koko sote- ja maakuntalakipaketin hyväksyminen tällä hallituskaudella näyttää yhä epätodennäköisemmältä mutta samalla käsitys siitä, että uudistusta jatketaan melko samansuuntaisella esityksellä myös ensi hallituskaudella, on vahvistunut. Myös siinä tilanteessa voidaan valtaosin hyödyntää valmisteluhankkeen tähänastista ja tästä eteenpäin tehtävää uudistustyötä. 

Nykytilanteessa ylimaakunnallisia ratkaisuja esiintyy yli kymmenessä sellaisessa tehtävässä, jotka lakiesityksen mukaan tulisivat maakunnan tehtäviksi ja lisäksi on neljän maakunnan ERVA eli sote-yta-alue. Hallinnollisesta näkökulmasta olisi käytännöllistä, jos monissa eri tehtävissä voitaisiin toimia saman yhteistyöalueen puitteissa, mutta eri alueisiin on päädytty myös toiminnallisista ja maantieteellisistä perusteista, jotka on edelleen syytä ottaa huomioon. Maakuntauudistus luo kuitenkin uusia mahdollisuuksia tarkastella yta-alueiden yhdenmukaistamista. 

Valtion ja maakuntien välisissä toiminnan ja talouden neuvottelupäivissä käsitellään maakunnan tilannekuvaa ja käydään teemakohtaiset keskustelut, joihin Uusimaa on ehdottanut kolmea teemaa: ilmastonmuutos, maahanmuutto ja digitalisaatio palveluissa. Neuvotteluiden tavoitteena on vahvistaa valtion ja maakuntien välistä vuoropuhelua ja tuottaa maakunnan ja valtioneuvoston yhteinen näkemys tarvittavista toimenpiteistä ja toiminnan linjauksista.


Liitteet:

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.11.2018Elinvoiman koordinaatioryhmä 1.11.2018

Muistiot
> Muistio

Laaja poliittinen konsensus vallitsee siitä, että uudistusta jatketaan myös seuraavalla hallituskaudella melko samalta pohjalta, joskin maakunnat saattavat korvautua jollakin muulla itsehallinnollisella alueella. Maakuntien aloittamisen siirtyminen tuonnemmaksi, esimerkiksi vuoteen 2023, tarkoittaisi sitä, että valmistelun aikataulut ja painopisteet tulisi suunnitella uudestaan. Siinä tilanteessa uudistus- ja kehitystyö, jota voidaan toteuttaa vaalien jälkeisissä eri uudistusskenaarioissa ja jota myös nykytoimijat voivat hyödyntää, nousee keskeiseksi. Näitä tehtäviä on hankkeessa jo kartoitettu.

Valmisteluhankkeen brändityössä keskeisiä lähtökohtia ovat asukas/asiakasnäkökulma ja henkilöstönäkökulma; brändi auttaa asukasta suunnistamaan palveluviidakossa ja henkilöstön pitää kokea maakunta houkuttelevana työpaikkana. Brändin kehittelyssä on tehty runsaasti tutkimusta ja sidosryhmäyhteistyötä. Näiden kautta on löydetty viisi keskeisintä ominaisuutta, jotka kuvaavat, millaisena Uusimaa näyttäytyy eri kohderyhmille. Ominaisuudet ovat kontrastinen, ketterä, sujuva, luotettava ja inhimillinen. Brändityön yhteistyö tulevan henkilöstöhallinnon kanssa on tärkeää, sillä henkilöstö on maakunnan tärkein maineenrakentaja.

Liitteet:

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.10.2018Elinvoiman koordinaatioryhmä 4.10.2018

Muistiot
> Muistio

Valmisteluita jatketaan niistä lähtökohdista, että suurin osa valmistelusta on relevanttia ja käyttökelpoista myös siinä tilanteessa, että uudistus siirtyy seuraavan hallituksen linjattavaksi. Hankkeessa tehdään tänä syksynä itsearviointi, jossa kartoitetaan valmistelun relevanssi tulevien eri vaihtoehtojen valossa ja suunnataan toimintaa sen pohjalta. 

Elinvoimatoimialan organisoitumisesta uudessa maakunnassa on hahmoteltu ensimmäisiä luonnoksia yhteistyössä neljän valmistelualueen sparrausryhmien kanssa. Jatkossa tarkemmat yksikkörakenteen kuvaukset tulevat tarpeelliseksi, kun henkilöstöä ruvetaan laajemmin osallistamaan. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.9.2018Elinvoiman koordinaatioryhmä 30.8.2018

Muistiot
> Muistio

Aluekehittämiskeskustelujen aikataulu ei ole vielä selvinnyt, mutta Uusimaa on varautunut prosessiin päivittämällä viime simulointikierrosta varten laaditun maakunnan laadullisen tilannekuvan. ALKE-työskentely muodostaa hyvän pohjan hallitusohjelmaan vaikuttamiseen, koska sen kautta maakunnan pyrkimykset tulevat systemaattisesti kirjatuiksi.

Sote- ja maakuntavalmisteluja jatketaan uuden aikataulun puitteissa. Hankkeen poliittisten päättäjien kanssa käymät keskustelut vahvistavat käsitystä, että uudistus jatkuu suurelta osin sen suuntaisena kuin mitä sitä nyt valmistellaan, vaikka sitä koskeva lainsäädäntö siirtyisi seuraavalle eduskunnalle. Valmistelujen rahoitus ensi vuodelle on varmistunut.

Sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnan esiselvitys kuvaa toimintakentän ja siinä esiintyvät haasteet ja antaa hyvän pohjan jatkosuunnittelulle ja tavoitteiden asetannalle. On tärkeää varmistaa funktionaalinen asiakastiedon vaihto toimijoiden välillä ja yhdyspintojen toimivuus myös ulospäin, mm. kunnille jäävään toimintaan.

Liitteet:
> Juha Eskelinen ja Eero Venäläinen: Uudenmaan aluekehittämiskeskustelujen tilannekatsaus (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2018Elinvoiman koordinaatioryhmä 14.6.2018

Muistiot
> Muistio

Maakuntastrategiasta on valmistunut ensimmäinen valmisteluvaiheen versio vuosille 2018–2019. Strategiassa painotetaan laajaa yhteistyötä ja yhtenä tärkeimmistä nähdään yhteistyö kuntien kanssa. Strategia täydentyy sote-palvelustrategialla ja strategian tavoitteita tarkentavilla ohjelmilla, joiden laatiminen on alkanut. Strategialle on haettu ja saatu hyväksyntää laajasti eri foorumeilla ja keskusteluja on käyty rakentavassa hengessä ja hyvässä ilmapiirissä huolimatta yleisesti vallitsevan tilanteen jännitteistä.

Maakuntastrategialle on avattu oma www-sivu: maakuntastrategia.fi.

Maakunnan valmisteluhankkeelle tehdään uusi aikataulu elokuussa 2018. Uudistuksen tavoitteet tulee vielä kerran kiteyttää Uudenmaan näkökulmasta ja miettiä yhdessä millaisella missiolla ja työotteella uudistusta valmistellaan.

Elinvoimatoimialan valmistelun tiekartassa tälle keväälle asetetut tavoitteet on jo saavutettu. Toimialan neljä sparrausryhmää ovat osallistuneet työskentelyyn aktiivisesti. Eri toimialojen välisten yhdyspintojen tarkastelu, ylimaakunnalliset tehtävät ja henkilöstön osallistaminen vaativat valmistelussa erityistä huomiota.
 
Maakunnan ja valtion välisten aluekehittämiskeskustelujen on määrä alkaa syksyllä 2018. Keskustelua varten valmistellaan maakunnan aluekehityksen tilannekuva ja ehdotukset esiin nostettaviksi kysymyksiksi. Koko Uudenmaan alueen edustuksellisuudesta huolehtiminen keskusteluihin valmistauduttaessa on tärkeää. 

Liitteet:

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.6.2018Elinvoiman koordinaatioryhmä 16.4.2018

Muistiot
> Muistio

Ongelmakeskeisen ajattelun sijaan on syytä korostaa maakunta- ja sote uudistuksessa avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Yhtenä esimerkkinä tästä on vaikeasti työllistyvien työvoimapalvelut, joiden osalta maakuntauudistus tarjoaa aidon mahdollisuuden hakea ratkaisumallia, jossa palvelut järjestetään integroidusti. Tässä asiassa yksityisen sektorin mukaantulo palvelutuottajaksi sekä sote- että työvoimapalveluissa on kuitenkin
myös haaste.

Elinvoimatoimialan valmistelu on organisoitunut neljäksi hankesalkuksi, jotka ovat rahoituspalvelut, kasvupalvelut, maatalouspalvelut ja maakuntapolitiikka. Jokaiselle hankesalkulle on muodostettu oma sparrausryhmä, joka koostuu aihealueen nykyisistä toimijoista. Kasvupalveluiden erillisratkaisun suhteen tehdään läheistä yhteistyötä PKSkuntayhtymän valmistelun kanssa ja kaikki valmisteluaineisto on yhteistä. Hankkeessa varaudutaan myös siihen vaihtoehtoon, että erillisratkaisu ei toteudu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi