Virkamiesjohtoryhmä

Uusimaa2019.fi kuva Tuula PalasteVirkamiesjohtoryhmä tuo esivalmisteluun eri tahojen näkemykset. Se kokoontuu kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Virkamiesjohtoryhmä on kokoontunut 13.9.2017 alkaen samaan aikaan kuntajohtajakokouksen kanssa. Yhteiskokousten ydinviestit julkaistaan kuntajohtajakokouksen sivulla.

> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat


Virkamiesjohtoryhmän kokousaineistot


13.9.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 13.9.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhdessä ja keskustelivat lyhyesti muun muassa tulevan valinnanvapausratkaisun vaikutuksista sote-palveluiden tuotantoon, palveluiden sisältöön ja kustannusvaikuttavuuteen. Esitetyissä puheenvuoroissa tuotiin esiin, että sote-valmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota palveluketjuihin, palvelukonsepteihin ja palveluiden saatavuuteen. Edelleen kiinnitettiin huomiota, että sote-palvelutehtäviä nyt hoitavien organisaatioiden on jatkettava niiden kehittämistä.

Uusimaa 2019 -hankkeen rekrytointien osalta evästystä annettiin erityisesti liikelaitoksen alueelliseen valmisteluun ja todettiin muun muassa, että nyt toteutettavilla rekrytoinneilla ei saa betonoida tiettyä aluejakoa, eikä saa asettaa eri alueita eriarvoiseen asemaan. Maakunta tekee näistä itse aikanaan päätökset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.8.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 23.8.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Virkamiesjohtoryhmä totesi, että uudistuksen tarkempi sisältö on vielä valtakunnallisella tasolla auki, joten uudistusta on syytä toimeenpanna Uudellamaalla vain siltä osin, kun työn tuloksia voidaan varmasti hyödyntää jatkossa. Esivalmistelua tulee toteuttaa siten, että maakunnan tulevilla päätöksentekijöillä säilyy mahdollisuus tehdä poliittisia valintoja.

Hallituksen päätöksen perusteella saatua vuoden lisäaikaa on syytä hyödyntää tiivistämällä toimijoiden välistä informaation vaihtoa sekä yhteistyötä erityisesti henkilöresurssien käytössä.

Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä kokoustavat jatkossa yhteisesti ajankäytön tehostamiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 21.6.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Epävarmuus lainsäädännön voimaantulosta jatkuu edelleen. Mikäli lainsäädäntö lähetetään uudelleen lausunnoille, tulee sen käsittelylle kunnissa ja muissa organisaatioissa varata riittävä aika poliittisesta kiireestä huolimatta.

Esivalmistelua jatketaan 1.7.2017 lähtien Uusimaa 2019 -hankkeen muodossa. Valmistelussa tehdään niitä tehtäviä, joita väliaikaishallinnon oli alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus tehdä. Nykyiset valmisteluelimet, virkamiesjohtoryhmä ja muut työryhmät jatkavat toimintaansa. 

Valmistelua ei kuitenkaan ole enää mahdollista jatkaa yksin työryhmätyönä ja siksi valmistelua varten rekrytoidaan kaikkien osapuolten yhteistyössä valmistelijoita määräaikaisiin työsuhteisiin. Maakunta valitsee tulevan henkilöstönsä myöhemmin erikseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 10.5.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Virkamiesjohtoryhmä totesi, että maakunnallisten tukipalvelukeskusten toteuttaminen Uudellamaalla tarvitsee vielä lisäselvittämistä. Organisaatioiden perustamista tulee arvioida riittävän pitkällä aikavälillä ja ottaa huomioon muun muassa henkilöstön tasa-arvoisen kohtelun näkökulma. Jatkovalmistelussa on syytä painottaa Uudenmaan omia lähtökohtia sekä valtion kanssa käytävissä keskusteluissa erityisesti tarvittavan rahoituksen saamista.

Myös sote-valinnanvapauteen liittyvä pilotointimahdollisuus kunnissa vaatii jatkoselvittämistä. Sote-kokonaisuus on kuitenkin syytä pitää selkeänä koko maakunnan näkökulmasta.

Virkamiesjohtoryhmä totesi, että väliaikaisen valmistelutoimielimen ehdotettua kokoonpanoa on aihetta vielä tarkentaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemuksen osalta. Neuvotteluja jatketaan yhteiseen sopimukseen pääsemiseksi touko- ja kesäkuun aikana ottaen huomioon eri osapuolten esittämät näkökulmat. Lainsäädännön tultua voimaan maakuntahallitus asettaa toimielimen sopimuksen perusteella.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.4.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 19.4.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Virkamiesjohtoryhmä totesi, että Uudenmaan maakunnan valmistelu tarvitsee valtiolta vuoden 2017 ja 2018 aikana noin 70 miljoonaa euroa, josta kaksi kolmas osaa on ICT-kuluja. Uudeltamaalta puuttuu vielä järjestäjän toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan hallita potilastietoja ja palvelutuottajayhteyksiä. Lisäksi tarvitaan järjestelmä, jonka avulla alueelta voidaan kerätä yhdenmukaista tietoa.

Uudellamaalla ei ole mahdollista käynnistää asiakasseteliin ja henkilökohtaiseen budjettiin perustuvia palveluja vuoden 2019 alussa, vaan myös niitä varten tarvitaan riittävä siirtymäaika.

Virkamiesjohtoryhmä totesi, että kunkin luovuttavan organisaation ylin johto päättää henkilöstöresurssien käytöstä ja niiden mahdollisesta kohdentamisesta maakuntauudistukseen. Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin voi rekrytoida henkilöstöä vai määräaikaisiin työ- tai virkasuhteisiin enintään vuoden 2018 loppuun.

Virkamiesjohtoryhmä totesi myös, mikäli Uudenmaan valmisteluun ei saada ministeriöiltä riittävästi rahaa, maakunnan valmistelua ei ole mahdollista jatkaa syksyllä. Maakunnan kesäkuulle suunnitellut rekrytoinnit voidaan käynnistää vain, jos valtiolta saadaan kevään aikana riittävä rahoitus. Lisäksi edellytyksenä on, että tarvittavat lait ovat tulleet voimaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.3.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 8.3.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 8.3.2017

Virkamiesjohtoryhmän kunta- ja kuntayhtymäedustajat yhtyvät kuntajohtajien kokouksen 8.3.2017 esittämään yksimieliseen vaatimuksen siitä, että kunnille tulee suorittaa kiinteistöistä, vuokrista ja irtaimistosta käypä korvaus.

Pääkaupunkiseudun kaupungit eivät näe mahdolliseksi kaupunkien toimesta  tapahtuvaa sote-palvelujen ennakoivaa yhtiöittämistä ennen vuotta 2019. Lisäksi sote-tuotantorakenteessa ei ole mahdollista yhdistää pääkaupunkiseudun kaupunkien palvelutuotantoa, koska se vaatisi oman mittavan prosessin käynnistämistä. Jos sote-uudistuksessa halutaan tukeutua kaupunkien olemassa olevaan osaamiseen, sote-tuotantorakenteen tulisi perustua kuuteen alueeseen, jotka ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuuma-seutu sekä läntinen ja itäinen Uusimaa. 

Uudenmaan liitolle annettiin tehtäväksi valmistella kannanotto, jossa todetaan, että uudistuksen aikataulu on Uudenmaan kannalta liian tiukka ja valtiolta tarvitaan valmisteluun riittävät resurssit, jotta uudistuksen toimeenpano olisi Uudellamaalla ylipäänsä mahdollista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.2.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 15.2.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 15.2.2017


Virkamiesjohtoryhmä korostaa tarvetta maakunnan järjestämistehtävän hyvään suunnitteluun. Tehtyä riskianalyysiä on syytä edelleen päivittää. Valinnanvapauteen siirtymisen nopea aikataulu tuo suuria haasteita julkisen sektorin toimijoiden sopeutumiselle kilpailuun. Kuntien kannuste yhtiöittää sote-palveluita on kyseenalainen, koska kunnilla ei ole oikeutta jatkossa omistaa sote-keskuksia.  Uudistuksen aikataulu uhkaa vaarantaa terveyspalvelujen toteuttamisen. Henkilöstön osallistaminen on uudistamisen keskeinen edellytys.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 25.1.2017

Muistiot


> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 25.1.2017

Virkamiesjohtoryhmän toisessa kokouksessa käsiteltiin projektisuunnitelmaa ja ajankohtaisasioita. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen ydinviestinä olevan riskikartoituksen laatimisen ottaen huomioon uudistukseen liittyvät huomattavat hallinnolliset ja taloudelliset riskit.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016Virkamiesjohtoryhmän kokous 20.12.2016

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 20.12.2016

Virkamiesjohtoryhmän tehtävänä on tukea muutosjohtajia heidän työssään ja tehdä linjauksia yleisellä tasolla. Virkamiesjohtoryhmä järjestäytyi. Maakuntahallitus on nimennyt puheenjohtajaksi maakuntajohtaja Ossi Savolaisen ja esittelijöiksi muutosjohtajat Markus Sovalan ja Timo Aronkydön. Virkamiesjohtoryhmä valitsi varapuheenjohtajakseen Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenosen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi