Lapset, nuoret ja perheet -ryhmä

Lapsi-sote-Kuva Anni LevonenPuheenjohtajana toimii Eija Rintala Keski-Uudeltamaalta.


8.2.2018Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 2.2.2018

Muistiot
> Muistio

Lasten, nuorten ja perheiden palveluista täytyy maakuntatasolla jäsentää, mitkä palvelut tulevat asettumaan sote-keskukseen ja mitkä perhekeskukseen ja miten integraatio eri toimijoiden välillä varmistetaan. Lapset, nuoret ja perheet -valmisteluryhmä haluaa olla luomassa parasta mahdollista maakunnallista mallia ja ryhmä tuottaa näkökulmia tämän tavoitteen toteutumiseen.

Liitteet:

> Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelukuvausten laadinta
> Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeen organisaatio

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.1.2018Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 10.1.2018

Muistiot
> Muistio

”Turvallisen siirtymä – rohkea uudistaminen” tulee yhteensovittaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudistamis- ja valmistelutyöhön laajasti kaikissa palveluissa ja maakunnan kaikissa kunnissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 7.12.2017

Muistiot
> Muistio

 1. Maakunnan lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulee rakentaa siten, että alueelliset erot eivät tuo lapsen, nuoren tai perheen kannalta kestämättömiä tilanteita esim. palveluiden saatavuuden suhteen. Palvelurakenteet ja -ketjut tulee rakentaa toimiviksi koko maakunnassa uudistamalla ja asiakaslähtöisesti (pois professio- ja organisaatiolähtöisyydestä).
 2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa olevien asiakkaiden tilanteet ovat monimutkaisia, mutta palveluiden toimimattomuuteen on myös organisaatioon ja palvelukärjestelmään liityviä syitä. Niistä päästävä pois ja lähdettävä asiakkaan/perheen näkökulmasta ja tarpeesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.11.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 1.11.2017

Muistiot
> Muistio

 1. Integroituminen valmisteluryhmien välillä ja erityisesti LANUPE-ryhmässä kasvatuksen ja sivistyksen osallistaminen maakunnalliseen valmistelutyöhön erittäin tärkeää.
 2. Perhekeskusintegraatio ja maakunnallisen perhekeskuksen mallintaminen tulee tehdä maakunnallisten rakenteiden kanssa samansuuntaisesti. Perhekeskus toimii integraation ”pesänä”.
 3. Tarvitaan LANUPE ja Lape-kehittämiselle selkeä maakunnan ohjaus ja määritellyt toimivaltuudet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.9.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 6.9.2017

Muistiot
> Muistio

 1. Somaattisen sairaanhoidon osuutta palveluiden horisontaalisessa ja verti-kaalisessa integraatiossa ei ole riittävästi huomioitu. Esitettiin, että PKS:n lape-hankkeen erva-ohjausryhmää täydennettäsiin muun Uudenmaan edustuksen osalta Petri Koposella Hyvinkään sairaanhoitoalueelta, joka edustaisi samalla alueellisesti muuta kuin HYKS:iin keskitettyjä lasten sairauksien erikoisaloja. Puheejohtaja on yhteydessä Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtajaan Asko Saareen ja Petri Koposeen.
 2. Lasten, nuorten ja perheiden valmistelussa yhteistyö muiden ryhmien kanssa edellytys integraation toteutumiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.8.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 17.8.2017

Muistiot
> Muistio

 1. Työryhmän tehtävänantoa täytyy syksyn aikana selkiyttää
 2. Tarkennetaan työskentelytapaa: Nimettiin työrukkanen valmistelemaan alatyöryhmien (Lape) toimeksiantoja (aloitettiin Lape-ryhmien valmistelutoimeksiannosta)
 3. Lape-työskentely ja maakunnallinen valmistelu nivotaan yhteen siten, että lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus pysyy ehjänä (toimintamallit, rakenteet, järjestäminen/tuottaminen).

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.6.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 7.6.2017

Muistiot
> Muistio

 • Oleellista on, että lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus turvataan ja että tulevan palvelujärjestelmän rakenne sitä myös tukee (ei yksittäisten osien/palveluiden eriyttämistä). Kokonaisuuteen kuuluvat sekä perheen lasten ja nuorten että perheen aikuisten palvelut.
 • Oleellista on, että koululaisten ja oppilaiden palveluiden kokonaisuus turvataan ja että tulevan palvelujärjestelmän rakenne sitä myös tukee (ei yksittäisten osien/palveluiden eriyttämistä).
 • Lakiehdotuksen kolmen kuukauden aikaraja perustason sosiaalipalveluissa (so-siaaliohjaus) ei ole tarkoituksenmukainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 3.5.2017

Muistiot
> Muistio

 • Palvelut toteutetaan ensisijaisesti lapsen, nuoren ja perheen luonnollisessa elin- ja kasvuympäristössä. Läheis- ja lähipalveluverkoston rooli kasvaa.
 • Perhekeskustoimintamalli kokoaa palvelut perheen kasvu- ja kehitysympäris-töön, lähelle arkea, helposti ja varhaisessa vaiheessa nopeastikin saavutetta-viksi matalan kynnyksen palveluiksi.
 • Lapsen, nuoren ja perheen tarvitsema erityinen hoito ja tuki järjestetään siten, että yhteys lähipalveluihin ja lapsen/nuoren kehitysympäristöön säilyy.
 • Työryhmätyöskentelyä tullaan jatkamaan sote-tiimin/sote-muutosjohtajan jatko-ohjeiden vaatimalla tavalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 5.4.2017

Muistiot
> Muistio

1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työryhmä jatkaa valmistelutyötä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti strategiseen tasoon keskittyen. Työryhmä on verkottumassa ja kytkemässä valmisteluun taustajoukkonsa (myös srk ja oppilaitokset).

2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden keskeinen tavoite on lasten, nuorten ja perheiden ”normiympäristön ja normiyhteisöjen” vahvistaminen, vahvat lähipalvelut ja perhekeskustyyppiset palvelut lähellä perheiden arkielämää.

3. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toinen keskeinen tavoite on erityisen ja vaativan tason palveluiden uudistaminen ja kytkeminen osaksi peruspalveluita.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi