Kuntajohtajakokouksen valmisteluaineistot

Lehtiötaulu-matala

Kuntajohtajakokous tuo valmisteluun näkemyksiä palvelujen rajapinnoista ja yhteistyöstä. Kokouksia on kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Kuntajohtajakokous on kokoontunut 13.9.2017 alkaen samaan aikaan virkamiesjohtoryhmän kanssa. Yhteiskokousten ydinviestit julkaistaan tällä sivulla.

Tutustu kokousaineistoihin ja ydinviesteihin:


31.1.2018Kuntajohtajakokous 31.1.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat totesivat kokouksessaan, että maakunnan rahoitusnäkymät ovat erittäin vaikeat ja maakunnan toimijoiden mahdollisuudet vaikuttaa alueensa palveluihin pienenevät olennaisesti, kun päätöksenteko rahoituksesta ja sitä myöden sosiaali- ja terveyspalvelujen tasosta siirtyy eduskuntaan.

Kuntajohtajat totesivat, että vuoden 2020 alussa ilmenevä 300 miljoonan euron sopeuttamistarve on varovainen arvio, ja sopeuttamistoimenpiteistä päättäminen on maakuntavaltuuston kauden ensimmäisiä tehtäviä.

Haasteisiin vastaaminen vaatii kuntajohtajien mielestä hankkeen yhä parempaa johtamista ja tiiviimpää yhteistyötä alueen toimijoiden välillä. Kuntien muutoskustannukset ovat suuret, eikä niille ole osoitettu rahoitusta. Erityisesti kuntajohtajat nostivat esiin kuntien investointikyvyn heikkenemisen. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja verotulokertymä pienenee, mikä on kasvukaupunkien näkökulmasta erittäin vaarallista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.12.2017Kuntajohtajakokous 13.12.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat merkitsivät tiedoksi budjettijohtaja Markus Syrjäsen pitkän aikavälin laskelman tulevan maakunnan tuloihin ja menoihin kohdistuvista haasteista, jotka todettiin suuriksi. Uudellamaalla ei tulla kuntajohtajien mukaan saavuttamaan reformille asetettuja taloudellisia tavoitteita.

Kuntajohtajat pitivät järkevänä sitä, että osa palveluista tuotetaan aluerakenteessa. Tuotantoalueiden lukumäärä on jatkovalmistelun kohde.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.11.2017Kuntajohtajakokous 22.11.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajakokous vaati, että pelastuskoulun toiminta jatkuu Uudellamaalla sisällöltään Helsingin mallin mukaisena. Pelastuslaitosten asiantuntemus pitää saada paremmin mukaan valmisteluun ja pelastustoimen asiantuntija palkata valmisteluun pikimmiten.

Kuntajohtajakokous totesi, että kunnat haluavat pitää ympäristöterveydenhuollon omana toimintonaan. Valmistelu koordinoidaan kuntalähtöisesti alliansseja etsien ja tehdään maakunnalle esitys etenemistavasta.

Kuntajohtaja suhtautuivat myönteisesti esitykseen etupainotteisesta sopimussiirrosta kunnista ja kuntayhtymistä. Kunnat eivät ole varautuneet työn vaatimiin kustannuksiin ja henkilöstökuluihin.

Kokouksessa todettiin, että tulevan maakunnan toiminta on rahoitettu alimitoitetusti eikä maakuntauudistus tuo alueella säästöjä. Kuntajohtajat kehottivat toimittamaan alustavat laskelmat Uudenmaan liiton valinnanvapausluonnoslausunnon liitteenä, jotta kunnat voivat arvioida sote- ja maakuntauudistuksen fiskaalisia vaikutuksia kirjoittaessaan omaa valinnanvapauslausuntoaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Kuntajohtajakokous 24.10.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Muutosjohtajat esittelivät valmistelutilannetta. Muutosjohtaja Sovala kertoi, että riskit ovat hankkeen ulkoisia, sisäinen koneisto on syntynyt odotetulla tavalla, materiaalia alkaa tulla käsittelyyn ja strategiaprosessi on käynnistynyt. Sote-muutosjohtaja Aronkytö kertoi valinnanvapauslakiluonnoksesta Uudenmaan näkökulmasta. Aronkytö korosti ajallisen ja asiallisen, maakunnan käsissä olevan vaiheistuksen tärkeyttä, jotta voidaan varmistaa turvallinen siirtymä, ei vaaranneta liikelaitoksen päivystystä, ja pystytään sopeuttamaan resurssit tarpeisiin. Uudenmaan lausunnossa tullaan mm. toteamaan, että maakunnalla tulee olla oikeus rajata asiakassetelin tarjoamista tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Kokous toi esiin kilpailuneutraliteettiin liittyvän epäkohdan. Julkisilla sote-keskuksilla tulisi olla samanlainen mahdollisuus tarjota asiakkaan itserahoittamaa palvelua, johon saa kela-korvauksen, mikäli yksityiset sote-keskukset voivat sellaista tarjota.

Kokous myös muistutti, että muutoksen aiheuttaman valtakunnallisen resurssien uudelleenjaon taloudelliset vaikutukset tulee uusmaalaisten kannalta selvittää tarkasti. Kokouksessa luvattiin laskenta-apua hankkeelle, jotta vuoden 2020 budjettitarpeet saadaan laskettua riittävällä tarkkuudella. Myös uudistuksesta annettavan lausunnon tiimoilta sovittiin tehtävän yhteistyötä.

Hallintojohtaja Lauri Tanner kertoi, että HUS on käynnistänyt tukipalvelujen yhtiöittämisprosessin, jotta henkilöstölle ja asiakkaille voidaan taata turvallinen siirtymä maakuntaan. Tavoitteena on, että yhtiöt käynnistyvät huhtikuussa 2018 ja siirtyvät aikanaan valtakunnallisen palvelukeskuksen osaksi. Kuntajohtajat pitivät lähtökohtaisesti hyvänä valmistella asiaa etupainotteisesti ja henkilöstön asema turvaten. Muistutettiin kuitenkin, että hallituksen reformi sisältää epävarmuustekijöitä, ja siksi on noudatettava varovaisuusperiaatetta. Ratkaisujen tulee olla sellaisia, että ne eivät aiheuta haittaa, vaikka hallituksen reformi ei toteutuisi nyt luonnostellulla tavalla.

Sovittiin, että kuntiin lähetetään tietoa tukipalveluyhtiöiden valmistelutilanteesta ja kunnat osallistuvat valmisteluun antamalla tietoa siirtyvästä henkilöstöstä.

Strategiajohtaja Markus Pauni esitteli strategian laadinnan käynnistymistä. Kokousedustajat totesivat, että erityisesti henkilöstön kuuleminen on prosessissa tärkeää. Todettiin, että ”siirtyvä henkilöstö” ei ole paras mahdollinen termi, sillä tavoitteena on, ettei henkilöstön tarvitse miettiä eikä huomata hallinnollista siirtymää sen toteutuessa.

ICT-hankejohtaja Helena Ylisipola kertoi ICT-valmistelutilanteesta ja tiekartan riskiarviosta. Riskit ovat pienentyneet, mutta edelleenkään ei toiminnan tarpeita ei tunneta riittävästi ja toimintaympäristön muutokset haittaavat suunnittelua. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi13.9.2017Kuntajohtajakokous 13.9.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhdessä ja keskustelivat lyhyesti muun muassa tulevan valinnanvapausratkaisun vaikutuksista sote-palveluiden tuotantoon, palveluiden sisältöön ja kustannusvaikuttavuuteen. Esitetyissä puheenvuoroissa tuotiin esiin, että sote-valmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota palveluketjuihin, palvelukonsepteihin ja palveluiden saatavuuteen. Edelleen kiinnitettiin huomiota, että sote-palvelutehtäviä nyt hoitavien organisaatioiden on jatkettava niiden kehittämistä.

Uusimaa 2019 -hankkeen rekrytointien osalta evästystä annettiin erityisesti liikelaitoksen alueelliseen valmisteluun ja todettiin muun muassa, että nyt toteutettavilla rekrytoinneilla ei saa betonoida tiettyä aluejakoa, eikä saa asettaa eri alueita eriarvoiseen asemaan. Maakunta tekee näistä itse aikanaan päätökset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.8.2017Kuntajohtajakokous 23.8.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajakokous antoi valmistelijoille ohjeen järkevöittää virkamiesjohtoryhmän ja kuntajohtajakokouksen kokouskäytäntöjä ajankäytöllisestä näkökulmasta.

Kuntajohtajat kyseenalaistivat rekrytointien nopean etenemistahdin muun kuin ICT:n osalta ja kehottivat valmisteluorganisaatiota tarkistamaan, onko hallituksen reformin aikataulusta ja sisällöstä sellaista tietoa, joka vaikuttaa rekrytointien ajankohtaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Kuntajohtajakokous 21.6.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat kuulivat kansanedustaja Outi Mäkelän tilannekatsauksen maakunnan poliittisesta valmistelusta eduskunnassa. Kuntajohtajat keskustelivat muun muassa Uudenmaan kasvukuntayhtymän kokoamisesta ja painottivat Uudenmaan kuntien välistä hyvää yhteistyötä sekä sitä, ettei saa luoda tilannetta, jossa kuntien ja maakunnan intressit ovat ristiriidassa.

Kuntajohtajat keskustelivat myös hankejohtajien ja muiden valmistelijoiden rekrytoinnista ja digitalisaatioratkaisujen kehittämistyöhön pystyvien henkilöiden vaikeasta saatavuudesta. Kuntajohtajat muistuttivat, ettei maakunnan rekrytointi saa heikentää kuntien kykyä suoriutua kehittämis- ja muista tehtävistään.

Kuntajohtajat edellyttivät, että Uusimaa 2019 -hankkeen rekrytoinnit tehdään yhteistyössä kuntien kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.5.2017Kuntajohtajakokous 31.5.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Eero Laesterä Perlacon Oy:stä esitteli maakunnan ja sen kuntien talouden kehityskuvan ennen ja jälkeen sote- ja maakuntauudistuksen. Kehityskuvan tulokset ovat julkisia ensi viikolla. 

VOS-riippuvuuden lisääntyminen ja kasvavien kuntien investointien rahoitusmahdollisuudet huolettivat kuntajohtajia. Kuntajohtajat kyseenalaistivat tuottavuuden parantumisen sote-uudistuksen menetelmin, sillä paikallinen kehittäminen kaupungeissa menetetään.

Valtakunnallisen muutoshankkeen muutosjohtajat Salo ja Harju antoivat tilannekatsauksen. Kuntajohtajat muistuttivat, että kyse on valtavasta fuusiosta, jonka toteuttamiseen kunnilla ei ole suoria kannusteita, eikä kunnille ole valtiolta tulossa valinnanvapauspilotointia lukuun ottamatta rahoitusta. Kuntajohtajia askarrutti valinnanvapauslainsäädännön pakottama perustason sotepalvelujen markkinallistamisen haaste, ja tiedusteltiin mitä ministeriöt näkevät maakuntien yhtiöiden kilpailueduksi. Kuntajohtajat edellyttivät muutoshankkeelta valtakunnan tason riskianalyysia ja maakunnan riskianalyysin päivittämistä.

Kilpailuvelvoitteen tuomat esteet tietojärjestelmien yhteiskäytölle sotepalveluissa ja niiden haasteet integraation kannalta huolettivat kuntajohtajia.

Kuntajohtajat ovat myös huolissaan hankkeen kokonaisaikataulusta ja heidän mukaansa tulisi edetä siten, ettei muutos tule voimaan Uudellamaalla vielä 2019 vaan hanke toteutetaan porrastaen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2017Kuntajohtajakokous 10.5.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat


Kuntajohtajat keskustelivat maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta. Kuntajohtaja totesivat, että tarvitaan valtion rahoitusta ja siirtymäaikoja.

Kuntajohtajia puhutti valtion esittämä valinnanvapauden pilotointimalli. Keskusteltiin mahdollisuudesta esittää valtiolle ratkaisua, jossa Keski-Uudenmaan kuntien kehittämä malli voisi toimia pilottina ilman, että se vahingoittaisi muuta Uuttamaata siirtymäaikojen menettämisen myötä. Sovittiin, että neuvotteluja jatketaan pikimiten, mutta ei esitetty vielä kantaa asian suhteen.


Yleisesti todettiin, että valtio on laatinut pilotointimallin pienten maakuntien ehdoilla, ja Uudenmaan tulee vaatia oma osuutensa rahasta uudistuksen perusvalmisteluun.

Todettiin myös, että tulee neuvotella millaisella rakenteella sote-yhtiöt perustetaan maakuntaan - alueellisella mallilla, kokonaismallilla vai hybridimallilla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat