ICT-ryhmän valmisteluaineistot

laitteita ja johtoja

Esivalmistelun ICT-ryhmä tekee nykytilakartoituksen ICT-järjestelmistä, luo tiekartan ja aikataulun vuodenvaihteessa 2018–2019 tarvittaville maakunnan ICT-ratkaisuille sekä ehdotuksen ICT-järjestelmien integraatiosta ja tavoitetilasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Pertti Mäkelä.


7.2.2018ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 6.2.2018

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen laajennettu ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 6.2.2018 suunnitteluvaiheen loppuraportin liitteineen. Ohjausryhmä totesi, että ICT-ryhmän suunnitteluvaiheen tehtäväksi annetut tehtävät on tehty ja kuvattu suunnitteluvaiheen loppuraportissa ja ohjausryhmä hyväksyi omalta osaltaan loppuraportin liitteineen kokouksessa sovituilla muutamalla korjauksella.

Lisäksi ohjausryhmä päätti, että käynnistetään Valtiovarainministeriön 5.2.2018 julkaiseman ohjeistuksen mukainen vuoden 2018 valtionavustuksen hakemisen valmistelu ja valtuutti Uusimaa 2019 ICT-hankkeen tekemään mahdolliset vuoden 2018 avustushakemuksen kannalta tarvittavat tekniset muutokset hyväksyttyyn loppuraporttiin liitteineen. Mahdolliset muutokset raportoidaan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

ICT-hanke jatkaa suunnitteluvaiheeseen liittyviä tehtäviä.

Liite:

> Suunnitteluvaiheen loppuraportti

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.1.2018ICT-ryhmän kokous 15.1.2018

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan maakunnan ICT-hankkeeseen perustettiin syksyllä 2017 kokonaisarkkitehtityöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella Uudenmaan maakunnan kokonaisarkkitehtuurin viitekehys JHS 179 -suositukseen perustuen. Viitekehyksen mukaan edetään maakunnan käynnistämiseen ICT-tehtävien osalta ja kohti vuoden 2022 jälkeistä, uutta toimintamallia tukevaa, ICT-palvelujen tavoitetilaa.

Maakunnan laajennetun ICT-ryhmän kokouksessa 15.1.2018 käytiin läpi maakunnan ICT-suunnitteluvaiheen kokonaisarkkitehtuurityön loppuraportti liitteineen. Arkkitehtuurin kohteena on Uudenmaan maakunnan koko toiminta.

Ohjausryhmä totesi, että arkkitehtuurityö on edennyt hyvin laajasta kokonaisuudesta sekä uudistuksen keskeneräisyydestä huolimatta. Lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan ja JHS 179 suosituksen liitteen 5 mukainen työ on edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Laajennettu ohjausryhmä hyväksyi Uudenmaan arkkitehtuurivision 2023+, joka on määritelty seuraavasti: Uudenmaan maakunnan kokonaisarkkitehtuurilla kohti yhtenäisiä toimintamalleja kustannustehokkaiden ja asiakaskeskeisten palvelujen tuottamiseksi.

Kokonaisarkkitehtuurityö on yhtenevä VM:n viitearkkitehtuurin kanssa, joka valmistuu tammikuussa 2018.

Tilannekuva elää ja sitä ylläpidetään KA-ryhmän toimesta, tilannekuvan laadun analysointi käynnistetään kevään 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana tarkentuu erityisesti toiminta-arkkitehtuuri, jota konkretisoidaan käyttötapauksilla.

Uudenmaan ICT-projekteissa tullaan noudattamaan arkkitehtuurikehystä.

Työn etenemisessä jatkossa korostuu tiivistyvä yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa kehystä ja reunaehtoja tuleville projekteille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2017ICT-ryhmän kokous 18.12.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 18.12.2017 todettiin, että hankkeen resursointi on tehtyjen rekrytointikierrosten jälkeen suunnitellun mukainen ja mahdollistaa hankkeen hyvän etenemisen.

Hankkeen projektien toteutussuunnitelmat ovat valmistumassa ja niiden osalta todettiin yleisesti suunnittelun etenevän hyvin ja että suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä kansallisten palvelukeskusten Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n kanssa.

Ohjausryhmä linjasi projektien toteutussuunnitelmien osalta mm. seuraavaa:

  • TOSI-järjestelmien projektissa selvitetään järjestelmien rinnakkaiskäytön (kunta ja maakunta)  tekninen toteutus ja testaus syksyn 2019 aikana sujuvan siirtymän mahdollistamiseksi
  • TOSI-järjestelmien osalta selvitetään lisäksi voidaanko organisaatiokoodistojen toteuttaminen maakunnan käynnistyessä tehdä integraatioalustan avulla
  • ICT-tuki suunnitellaan olemassaolevan keskitetyn tukipalveluratkaisun mukaisesti
  • Tietoturvan osalta linjattiin tavoitteeksi hyvien tietoturvakäytäntöjen luominen uudessa organisaatiossa mm. testaamalla keskeisten tietoturvatietojen hallitseminen.

Kokouksessa hyväksyttiin suunnitteluvaiheen loppuraportin runko ja alustava tietohallinnon toteuttamisen hankesuunnitelma vuosille 2018–2019.

Lopuksi kiitettiin ohjausryhmää aktiivisesta työskentelystä syksyn aikana ja toivotettiin kaikille hyvää joulua ja alkavaa vuotta 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.11.2017ICT-ryhmän kokous 20.11.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 20.11.2017 VM:n erityisasiantuntija Tuiija Kuusisto kiteytti SoteDigi Oy:n tehtäväksi toteuttaa maan hallituksen strategista uudistuksen tahtotilaa mahdollistamalla kansallisesti ja keskitetysti paremmat palvelut, edullisemmin ja tasapuolisesti. SoteDigi kehittää nimenomaan sote-alueelle tulevia digitaalisia palveluja, vastaa niiden käyttöönotosta ja levittämisestä. SoteDigi tulee tuottamaan integraatiopalveluja, asiakkkuuden hallinnan palveluja ja tiedolla johtamisen palveluja.

SoteDigi kehittää uusia ratkaisuja ja siirtää ne tuotantokäyttöön Vimana Oy:n huolehtiessa vakiintuneiden ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen sekä toimialariippumattomista palveluista. Tarkoitus on, että maakunnat ja valtio omistajina ohjaavat Vimana Oy:n ja SoteDigi-yhtiön toimintaa saman konsernin toiminallisena kokonaisuutena. Valitut maakuntavaltuustot päättävät viimeistään 3/2019 mennessä maakunnan tulosta SoteDigin osakkaaksi.

Kokouksessa esitettyjen tilanneraporttien pohjalta voidaan todeta, että hankkeen yleistilanne on hyvä, rekrytoinneissa on onnistuttu ja että hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Lisäksi sovittiin hankkeen tulosten katselmointien ja hyväskymisten prosessista. Jokaisen kunnan asiantuntemus ja mukanaolo hankkeessa on erittäin tärkeää.

ICT-ryhmän toimiausi on vuoden 2017 loppuun saakka, kokous esittää maakuntajohtajan päätettäväksi toimikauden jatkamista vuoden 2018 loppuun saakka.

ICT-ryhmä siirtyy digiaikaan ja jatkossa kokoukset ovat yksinomaan skypellä.

Liitteet:

> ICT-hankkeen riskikartta
> ICT-toiminnanohjausjärjestelmä
> Projektien tilannekatsaus
> ICT-hankkeen tilannekatsaus
> SoteDigi Oy:n tilanne

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2017ICT-ryhmän kokous 30.10.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokouksessa 30.10.2017 käytiin läpi tilannekatsaukset maakuntiin tulevien muiden kuin sote-tehtävien osalta ja Vimana Oy:n käynnistymisesta, Uudenmaan ICT-hankkeen ja sen projektien käynnistymisestä ja etenemisestä sekä päivitetty hankkeen riskitarkastelu. Lisäksi kokouksessa esiteltiin prosessi ja menettelyt ulkoisten asiantuntijoiden käytölle ICT-hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.9.2017ICT-ryhmän kokous 25.9.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 suunnitteluvaiheen ICT-ryhmän ensimmäisessä kokouksessa 25.9.2017 hyväksyttiin ICT-hankkeen organisointi, työn käynnistyminen ja syksyn 2017 aikana työstettävät tehtäväkokonaisuudet. Työn mottona on "ICT mahdollistaa maakunnan rakentamisen ja palvelujen tuottamisen".

Lisäksi kokouksessa sovittiin, että pelastustoimen osalta ICT-selvittäminen käynnistetään mahdollisimman nopeasti osana kokonaisarkkitehtuurityötä. Muiden maakuntaan siirtyvien palvelujen osalta selvitetään valtakunnallisen valmistelun nykytila.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi
8.5.2017ICT-ryhmän kokous 8.5.2017

Muistiot
> Muistio


Kokouksessa käsiteltiin tilannekatsausta. Kokous ei muodostanut ydinviestiä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2017ICT-ryhmän kokous 3.4.2017

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan kuntien ICT-johto käsitteli maakunnan ICT-selvityksen etenemistä ja linjasi esiselvitysvaiheessa toteutettavat tehtävät. Selvitysvaiheessa lähtökohtana on kuntien ICT-toimijoiden osallistaminen selvitystyöhön, avoin ja ajantasainen viestintä ja keskustelu.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2017ICT-ryhmän kokous 20.3.2017

Muistiot
> Muistio

ICT-ryhmä päätti käynnistää vaiheistetun tiekartan laatimisen maakunnalle.  Nimetyt projektijohtajat jalkautuvat kuntiin valmistelemaan sitä yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi