Henkilöstöfoorumin valmisteluaineistot

ict-copyright Sosiaali- ja terveysministeriöHenkilöstöfoorumin muodostavat kuntien ja valtion pääsopijajärjestöt, jotka tuovat  uudistukseen henkilöstön näkökulmaa ja muodostavat näkemystä henkilöstövaikutuksista. Foorumi kokoontuu kerran kuussa. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen ja sihteerinä Uudenmaan liiton hallintopäällikkö Inka Tikkanen-Pietikäinen.

> Henkilöstön siirtymistä koskevat valmistelutoimenpiteet


Henkilöstöfoorumin kokousaineistot


13.2.2018Henkilöstöfoorumin kokous 13.2.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Markus Sovala esitteli tilannekatsauksessaan hankkeen ohjausrakenteen muutoksia ja kevään aikataulua maakuntahallituksen käsittelyyn vietävistä asioista. Sovala kertoi suunnitelmasta koskien väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamista ja toimintaa.

Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö kertoi lyhyesti sote-valmistelusta järjestämisen ja liikelaitoksen osalta.

Kokouksen jälkeen viestinnästä vastaava hankejohtaja Tero Manninen veti henkilöstöfoorumin jäsenille työpajan. Työpajassa käsiteltiin vuorovaikutuksen ja viestinnän parhaita toimintatapoja sekä keinoja tavoittaa henkilöstön edustajia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.1.2018Henkilöstöfoorumin kokous 23.1.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Sovala kertoi omassa tilannekatsauksessaan muun muassa muiden kuin sote-asioiden valmistelusta, että käynnistymässä on yhdeksän asiantuntijaryhmää elinvoimatoimialan, pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon valmisteluun. Sote-muutosjohtaja kävi läpi hallituksen valinnanvapauslinjausten eniten kritiikkiä herättäneitä kohtia. 

Hankejohtaja Mira Uunimäki esitteli Uudenmaan sote-liikelaitoksen ja sote-valmisteluryhmien hankevalmistelua ja totesi muun muassa, että sote-liikelaitoksen perustason aluemallinnuksella pyritään varmistamaan toimintojen turvallinen siirtäminen maakuntaan siirtymävaiheessa.

Henkilöstöfoorumi keskusteli erityisesti väliaikaisen toimielimen ja -hallinnon muodosta ja käynnistämisaikataulusta sekä hallituksen valinnanvapauslinjauksen mukaisen asiakassetelin käyttöönoton vaikutuksista maakunnan henkilöstön ja talouden kannalta. Todettiin myös, että sote-liikelaitoksen aluemallinnukset vääjäämättä herättävät intohimoja, koska vaikka niillä ei olisi vaikutuksia asiakkaiden näkökulmasta, on niillä vaikutuksia henkilöstön sijoittumisen sekä johtamisen ja päätöksenteon rakenteiden kannalta. Henkilöstöfoorumin jäsen Ruokonen kertoi myös, että pääsopijajärjestöt ovat perustaneet Uudenmaan maakunnan järjestöneuvottelukunnan, jonka järjestäytymiskokous on ensi viikolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.12.2017Henkilöstöfoorumin kokous 14.12.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Sovala kertoi tilannekatsauksessaan muun muassa, että maakunnan sote-liikelaitoksen alueellisen valmistelun jatkaminen sai kannatusta kuntajohtajien kokouksessa eilen, vaikka alueiden lukumäärään tai palvelusisältöihin ei uudistuksen tässä vaiheessa ole edellytyksiä ottaa kantaa.

Hankejohtaja Outi Sonkeri esitteli henkilöstöjohtamisen valmisteluprosesseja ja kertoi, että erillistä esiselvitystä siirtyvästä henkilöstöstä ei tehdä, koska henkilöstöä luovuttavilla organisaatoilla ei vielä ole valmiuksia arvioida ns. 50 %-periaatteen mukaan siirtyvää henkilöstöä.  Keväällä tehdään sen sijaan kartoitus paikallisista sopimuksista ja päätöksistä sekä HR-käytäntöjen vertailu.  Näiden kartoitusten toivotaan hyödyttävän paitsi maakuntavalmistelua, myös jäljelle jääviä organisaatioita ja henkilöstöjärjestöjä.

Maakunnan viestinnän valmistelusta vastaava hankejohtaja Tero Manninen esitteli tiekarttaa vuosien 2018–2020 viestinnän valmistelulle. Henkilöstöfoorumi toivoi kevääksi työpajaa muutosviestinnästä ja maakunnan viestinnästä.  Työpajaan kutsutaan mukaan organisaatioiden viestinnän ammattilaisia.

Henkilöstöfoorumi korosti, että uudistukseen liittyvää yhteistoimintaa on ryhdyttävä vahvistamaan henkilöstöä luovuttavissa organisaatioissa ja sitä on laajennettava kattamaan kaikki maakuntaan siirtyvät tehtävät.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.11.2017Henkilöstöfoorumin kokous 21.11.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Henkilöstöfoorumi käsitteli ehdotuksia yhteistoiminnan vahvistamiseksi pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikana. Henkilöstöfoorumi puolsi yksimielisesti ehdotettuja malleja henkilöstöfoorumin työn kehittämiseksi ja henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden yhteistoiminnan tukemiseksi mutta ei pitänyt henkilöstöfoorumin koon kasvattamista tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan toivottiin, että pääsopijajärjestöt perustaisivat ns. maku-järjestöneuvottelukunnan, ja tekisivät Uusimaa2019 -hankkeelle esityksen sen aseman virallistamisesta.

Henkilöstöfoorumi työsti myös uuden maakunnan strategisten tavoitteiden luonnoksia työpajassa Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Henkilöstöfoorumin kokous 24.10.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Kuultiin muutosjohtajien tilannekatsaus maakuntavalmistelusta. Hankejohtaja Markus Pauni esitteli Uudenmaan strategiaprosessia ja hallintojohtaja Lauri Tanner kertoi HUS:in suunnitelmista perustaa tukipalveluyhtiöitä. Henkilöstöjärjestöjen osallistuminen maakuntavalmisteluun valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.10.2017Henkilöstöfoorumin kokous 29.9.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Uusimaa2019 -hankkeen henkilöstöjohtajana aloittava Outi Sonkeri esittäytyi henkilöstöfoorumille. Sonkeri kertoi, että hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluu henkilöstösiirtojen toteutus, maakunnan henkilöstöjohtamisen toimintamallin valmistelu, henkilöstöhallinnon back office -toimintojen rakentaminen sekä muutoksen johtaminen ja vieminen läpi yhdessä sidosorganisaatioiden kanssa.

Henkilöstöfoorumi totesi tyytyväisyydellä, että hankkeessa nyt aloittavat hankejohtajat tiivistävät omalta osaltaan yhteistyötä ja yhteyttä maakuntaan tehtäviä ja henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden kanssa.

Henkilöstöfoorumi toi myös esiin, että hyvän yhteistoiminnan säilyttämiseksi on yhteistoiminnan ja myös työsuojelun kokonaisuutta pian ryhdyttävä hahmottamaan ja ratkaisemaan varautumisena maakuntavalmistelun konkretisoitumiseen. Seuraavissa henkilöstöfoorumin kokouksissa haetaan yhteistä näkemystä henkilöstön osallistumisesta valmisteluun. 

Muu keskustelu koski muun muassa maakunnan sote-keskusten palveluja, pelastustoimen ja varautumisen maakuntavalmistelun organisointia sekä kasvupalvelukuntayhtymän valmistelutilannetta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.9.2017Henkilöstöfoorumin kokous 1.9.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Henkilöstöfoorumi sai muutosjohtajien tilannekatsaukset Uusimaa 2019 -hankkeen näkymistä ja suunnitelmista uudistuksen muuttuneiden aikataulujen valossa. Lisäksi henkilöstöfoorumi merkitsi tiedokseen tiivistelmän maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarviosta sekä hankejohtajien rekrytointiprosessin tilanteen.

Käyty keskustelu koski pitkälle eduskunnan perustuslakivaliokunnan kesäisten kannanottojen mahdollisia vaikutuksia tulevaan valinnanvapausratkaisuun ja sen myötä maakunnan sote-tehtävien tuotantorakenteeseen. Keskustelua käytiin myös henkilöstön osallistumisesta jatkovalmisteluun.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.6.2017Henkilöstöfoorumin kokous 27.6.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Maakuntajohtaja ja muutosjohtajat kertoivat henkilöstöfoorumille tilannekatsauksissaan muun muassa, että valtakunnallisen tilanteen epäselvyydestä huolimatta Uusimaa jatkaa uudistuksen valmistelua tauoitta nojautuen esivalmistelun aikana syntyneeseen hyvään yhteistyöhön ja hyvään tahtoon. He totesivat myös, että henkilöstöllä tulee olemaan entistä suurempi rooli, kun tulevaisuutta ryhdytään syksyllä rakentamaan. Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan konkreettinen ehdotus periaatteista, joilla henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajansa valmisteluryhmiin.

Henkilöstöfoorumi kuuli myös Maakuntauudistus-tiimin puheenjohtajan, Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Kaappisen katsauksen esivalmistelun aikana maakuntauudistus-puolella esille nousseisiin keskeisiin kysymyksiin.

Muu kokouksessa käyty keskustelu koski muun muassa sote-liikelaitoksen alueellista valmistelua sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiön valmistelun tilannetta ja reunaehtoja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017Henkilöstöfoorumin kokous 30.5.2017

Muistiot > Kokousmuistio 30.5.2017
> Liite 1
> Liite 2

Henkilöstöfoorumi piti työpajan esivalmisteluryhmien nykytilakuvausten väliraporteista. Henkilöstön edustajat toivoivat, että jatkovalmistelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota muun muassa tiedonhallintaan, toiminnallisesti perusteltujen tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseen maakunnassa sekä järkevästä työnjaosta sopimiseen ylimaakunnallisesti hoidettavissa tehtävissä.

Uudistuksen hallitun toteuttamisen kannalta tärkeänä pidettiin myös, että Uusimaa hyödyntäisi siirtymäajat täysimääräisesti. Henkilöstöfoorumi päätyi toteamaan, että uudistuksen toteuttamisen suurimmat riskit ja uhat liittyvät yhtiöittämispakkoon ja valinnanvapauteen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.5.2017Henkilöstöfoorumin kokous 2.5.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat


Henkilöstöfoorumi keskusteli maan hallituksen valinnanvapautta koskevasta esityksestä ja totesi muun muassa että Uudenmaan maakuntavalmistelu ei tule taipumaan esityksen nopeutettuihin aikatauluihin. Esityksen suoraa valintaa koskevan mallin osalta todettiin, että tilanne on toimeenpanon kannalta erittäin haastava.  

Henkilöstöfoorumi keskusteli myös väliaikaishallinnon valmisteluorganisaation rekrytointimalleista ja antoi evästyksiä väliaikaisen yt-toimielimen kokoonpanosta.  Henkilöstöfoorumi piti perusteltuna, että uudistuksen käsittelyä jatkettaisiin syksyllä väliaikaisen yt-toimielimen lisäksi myös vapaamuotoisemmin laajemmalla kokoonpanolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.4.2017Henkilöstöfoorumin kokous 4.4.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Henkilöstöfoorumi kuuli kolmannessa kokouksessaan muutosjohtajien katsaukset esivalmistelun nykytilanteeseen.  Muutosjohtaja Markus Sovala pyysi ja sai henkilöstöjärjestöiltä tukea valtakunnalliseen edunvalvontaan Uudenmaan maakunnan perustamisen ja sen toiminnan käynnistämisen ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi.    

Henkilöstöfoorumi kävi myös läpi ensimmäisen luonnoksen työsuunnitelmaksi siirtymävaiheen yhteistyöstä henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä. Henkilöstöfoorumi piti työsuunnitelman tekoa hyvänä ja kävi keskustelua mm. henkilöstön siirtoprosessin aikataulusta ja väliaikaisen yt-toimielimen koostumuksesta.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017 9.55Henkilöstöfoorumin kokous 15.3.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat 15.3.2017


Henkilöstöfoorumi pohti toisessa kokouksessaan muun muassa oikeaa ajankohtaa ja keinoja vaikuttaa valmistelussa olevien nykytilakuvausten pohjalta koostettavaan väliaikaishallinnon työsuunnitelmaan. Muutosjohtajat Markus Sovala ja Timo Aronkytö lupasivat, että henkilöstöfoorumin kanssa keskustellaan suunnitelman luonnosversiosta toukokuussa. Keskustelua käytiin myös uudistuksen toteuttamisen aikataulusta henkilöstönäkökulmasta ja maakunnan tukipalveluiden, erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestämisestä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.2.2017Henkilöstöfoorumi 7.2.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat 7.2.2017


Esivalmistelun henkilöstöfoorumi kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa ja kuuli maakuntajohtajan ja muutosjohtajien katsaukset Uudenmaan esivalmistelun nykytilanteeseen ja -reunaehtoihin. Lisäksi henkilöstöfoorumi kuuli KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kankaan esityksen henkilöstön asemasta sote- ja maakuntalakipaketin valossa.  

Keskustelua käytiin etenkin uudistuksen valtakunnallisten ratkaisujen keskeneräisyydestä, mikä hankaloittaa muutosviestintää ja aiheuttaa henkilöstön keskuudessa huolta.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi