Uusilla maakunnilla on 25 tehtävää

Kun maakuntien toiminta käynnistyy vuoden 2020 alussa, niillä on maakuntalakiluonnoksen mukaan 25 tehtäväalaa.

Tehtäväalat ovat

  1. sosiaali- ja terveydenhuolto
  2. hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut
  3. alueellinen alkoholihallinto
  4. pelastustoimi
  5. terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut
  6. maatalous ja maaseudun kehittäminen
  7. maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä kasvinterveyden valvonta
  8. kalatalous ja vesitalous
  9. aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen
  10.  alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
  11. maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
  12. kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen
  13. luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito
  14. liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun
  15. vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät
  16. alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät
  17. maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa
  18. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
  19. vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
  20. vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu
  21. ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen
  22. maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen
  23. maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoitajien sijaisavun kustannusten korvaaminen
  24. alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät
  25. yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen.

  Laissa määritellään lisäksi kuusi tehtäväkokonaisuutta, joita voidaan ottaa maakunnan tehtäviksi. Uudenmaan kannalta merkittävä kokonaisuus on esimerkiksi "maakunnan toimialaan liittyvät kansainväliset ja Euroopan unionin asiat ja yhteydet".

  > Hallituksen esitys maakunta- ja sotelaeista, luonnos 22.12.2016