Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmä

Laborantti-kuva-tuula-palasteRyhmä valmistelee selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen nykytilasta. Puheenjohtajana toimii johtaja Pirjo Marjamäki.


4.2.2019Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 17.1.2019

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviestinä todettiin, että TKI-politiikan ensimmäinen luonnosversio valmistuu helmikuussa ja sidosryhmille järjestetään 20.2.2019 tilaisuus, jossa voi antaa palautetta politiikasta. Politiikkaraporttia täydennetään kevään ajan hyödyntäen työpajoista saatua aineistoa, Uusimaa 2019 -hankkeen asiantuntijoita sekä sidosryhmien palautetta. Kokouksessa käsiteltiin myös HUSin kansallisia verkostoja ja vastuita sekä ruotsinkielistä kehittämistä. Lisäksi käytiin läpi osaamisella soteen -hankkeen tilannetta ja sovittiin, että aiheeseen palataan seuraavissa kokouksissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.11.2018Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 26.11.2018

Muistiot
> Muistio

Todettiin, että TKI-politiikkaohjelma on hyvin jäsentynyt kokonaisuus. Nykytilan kuvausta vielä täydennetään mm. siten, että nykyiset isoimmat hankkeet ja jo toimivat ekosysteemit ja kumppanuudet kuvataan. Maakunnan mahdollisuuksia ohjata palveluntuottajia kirkastetaan ja avataan paremmin eri keinot ohjata maakunnan koko TKI-ekosysteemiä. Valittuja läpimurto-ohjelmia (hyte+, sote-digi ja hiilineutraalisuus) pidettiin teemoiltaan oikeaan osuvina ja niihin palataan, kunhan peruskuvaukset sisällöistä on tehty. Toivottiin että TKI-politiikkaohjelman valmistelusta viestittäisiin enemmän ja paremmin, koska kiinnostusta kentällä on.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.11.2018Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 18.10.2018

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviestinä todettiin, että TKI-politiikkaohjelman valmistelu etenee hyvää vauhtia. EU-rahoituksen parempi hyödyntäminen maakunnan TKI-toimijoiden keskuudessa on yksi politiikkaohjelman edunvalvonnallisista teemoista. Rahoituksen hyödyntämiseen tarvitaan yhteistyörakenteita, joita maakunta voisi tarjota. Kumppanuudet ja ekosysteemi luovat vahvaa pohjaa myös brändityöskentelylle.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.9.2018Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 13.9.2018

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviestinä todettiin, että TKI-politiikkaohjelman valmisteluprosessi on hyvällä mallilla. Tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan lisäksi henkilöstön osaamisen parantaminen ja opetus otetaan mukaan politiikkaohjelmaan soveltuvin osin. PKS-kuntien tutkimusohjelman valmistelua kiitettiin ja tunnistetiin tarve yhdenmukaistaa esim. tutkimuslupakäytäntöjä kuntien ja kuntien ja HUS:n kesken. Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen valtakunnallisesti on projektoitu ja sisältöä ja rakenteita koskevat linjaukset tulevat sisältymään politiikkaohjelmaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.8.2018Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 22.8.2018

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviestinä todettiin, että EU-rahoituksen saantomahdollisuudet tulee hyödyntää paremmin ja tätä varten tarvitaan keskitettyä voimavarojen yhdistämistä. Käytännön harjoittelua koskevien koulutussopimuksien osalta taas työ tulee jatkumaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön asetusvalmistelun kanssa. Harjoittelusta maksettavien koulutuskorvausten halutaan kattavan yliopistotutkintojen lisäksi myös ammattikorkeakoulututkinnot. Uusimaa 2019 ottaa tämän esille omassa edunvalvonnassaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.7.2018Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 26.6.2018

Muistiot
> Muistio

Kevätkauden päättyessä maakunnan TKI-valmistelut ovat hyvällä mallilla. TKI-ohjelmalle on luotu kevään aikana hyvät strategiset lähtökohdat, ja työ jatkuu syksyllä. Ohjelman on tarkoitus tulla valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Myös ensimmäinen luonnos TKI-projektien hallintamalliksi on saatu valmiiksi. Työ jatkuu syksyllä kohti yhä konkreettisempaa mallia siitä, miten hankkeet syntyvät, miten niitä johdetaan ja miten tuloksia hyödynnetään maakunnan johtamisessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.5.2018Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 20.4.2018

Muistiot
> Muistio

Maakuntakonsernin johdolla valmistellaan Uudenmaan maakunnan TKI-hallintamallia. Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat määrällisesti suurin ryhmä ko. hankkeita ja keskusteltiin, mikä tästä näkökulmasta on osattava ottaa valmistelussa huomioon. Tärkeänä pidettiin mm. sitä, että määritellään, mitkä ovat projektoitavia hankkeita ja mikä taas kiinteä osa normaalia asiakastyön kehittämistä. Sovittiin, että johtoryhmän jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan työpajoissa tapahtuvaan valmistelutyöhön, jotta riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus turvataan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.2.2018Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 25.1.2018

Muistiot
> Muistio

Työryhmän työ edistyy hyvin kaikilla alueilla. Tutkimusrahoituksen osalta riittävä yleiskuva kuntien ja kuntayhtymien rahoituksesta on syntymässä rahoitusneuvottelujen pohjaksi. Strategiset tutkimustahot ja maakunnan rooli tutkimusinfrastruktuurin luomisessa on tunnistettu. Kehittämistoiminnan strategiset lähtökohdat, kehittämistoiminnan määrittely ja järjestäjän ja tuottajan erilaiset roolit jäsennetty. TKIO-toiminta nostettu maakuntastrategian yhdeksi kärjeksi. Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen valtakunnallisesti on kyetty organisoimaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 1.12.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviestinä todettiin, että tutkimusrahoituksesta tarvitaan tiivistetty kuvaus tulevia neuvottelujen simulointeja varten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.11.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 20.10.2017

Muistiot
> Muistio

Työryhmässä todettiin, että seuraavaksi tarvitaan kartoitusta rahoituksen volyymista ja kohdentumisesta eri toimijoiden kesken, jotta voidaan suunnitella TKIO-toimintojen kokonaisuutta ja vaadittuja resursseja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.8.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 24.8.2017

Muistiot
> Muistio

Työryhmä ehdottaa kuuteen tehtävään nimitettävät vastuuhenkilöt ja työparit jatkotyöskentelyn käynnistämiseksi ja esittelee nimet seuraavassa Sote-tiimissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.6.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 31.5.2017

Muistiot
> Muistio

Työryhmä järjestää tutkijoille suunnatun sidosryhmätilaisuuden 20.6.2017.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat