Sote-virkamieskoordinaatioryhmä

neuvola_Kuva Sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä (entinen sote-tiimi) ohjaa ja koordinoi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen esivalmistelua yhdessä sote-muutosjohtajan kanssa. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

> Maakuntajohtajan päätös sote-virkamieskoordinaatioryhmän asettamisesta (pdf)


Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousaineistot


13.12.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 13.12.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Strateginen johtoryhmä ja sote-virkamieskoordinaatioryhmä pitivät yhteisen kokouksen. 


Taloushankkeen ajankohtaiskatsauksen yhteydessä ryhmille esiteltiin tarkentunutta kokonaiskuvaa maakunnan taloudesta. Keskustelussa todettiin, että uudistuksessa tavoitellut skaalaedut eivät realisoidu Uudellamaalla rahoitushyödyiksi ainakaan siirtymävaiheessa. 


Sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta käydyn keskustelun yhteydessä evästettiin, että sisäisen tarkastuksen on ulotuttava myös palvelutuotantoon. Keskusteltiin myös muun muassa mille viranhaltijatasolle saakka tilivelvollisuus ulottuu. 


Ylikunnallinen palvelusetelityöstössä on ollut mukana 14 kuntaa tai kuntayhtymää. Palveluseteleitä halutaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi, helppokäyttöisemmäksi ja asiakkaan palvelupolku edellä. Keskustelussa todettiin, että olisi kannattavaa jatkaa ylikunnallista yhteistyötä, jotta saadaan kehitettyä yhtenäisesti asioita eteenpäin. 


Sote-liikelaitoksen ohjaus ja ohjauksen simulointi -asian kohdalla ryhmät keskustelivat liikelaitoksen tulosohjausmallin ja yhden momentin budjetoinnin periaatteen haasteista vastuiden ja toimivallan näkökulmasta sekä vaihtoehtoisten ohjausmallien vaateista järjestäjätoiminnolle. 


Sote-valmisteluryhmien kokoonpano ja toimintamallin esittelyn yhteydessä ryhmät pitivät uutta toimintamallia tervetulleena muutoksena. Tärkeänä pidettiin myös entistä tiiviimpää yhteyttä Uusimaa 2019 -hankevalmisteluun sekä ryhmien välisen työskentelyn lisäämistä. Korostettiin toimintatapamuutoksen viestinnän merkitystä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.11.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 1.11.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Hankejohtajat Sanna Svahn ja Suvituulia Taponen esittelivät kuntayhteistyössä kehitettyä sote-keskus-palvelusetelin kokeilumallia, joka mahdollistaa hallitusti valinnanvapauden sekä saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantamisen ennen sote-uudistusta.


Hankejohtaja Saila Nummikoski esitti kokoukselle palveluintegraation, asiakasohjauksen ja palveluverkon valmistelutilanteen. Järjestäjän tärkeänä tehtävänä on Nummikosken mukaan ohjata tuottajia ja palvelukokonaisuuksia.


Hankejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ja Hannu-Pekka Polttila esittelivät kokoukselle ehdotuksen ratkaisusta ulkoisien sote-palvelutuotantojen hankintaa ja ohjaukseen. Esitys perustuu kuntien yhteistyön tiivistämiselle tilanteessa, jossa maakunta- ja sote-lainsäädäntö ei mene nyt läpi ja lykkääntyvät huomattavasti.


Hankejohtaja Mira Uunimäki esitteli sote-virkamieskoordinaatioryhmälle sote-liikelaitoksen alustavaa toimintamallia ja rakennetta siirtymävaiheessa ja siirtymävaiheen jälkeen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.9.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 13.9.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Puheenjohtaja veti yhteen kokouksen ydinviestin: 


Sote-virkamiestyöryhmä kävi läpi maakunnan valmistelun tilanteen ja sai tiedoksi maakuntahallituksen nimittämän sote-toimikunnan aloittamisesta. Sote-virkamieskoordinaatioryhmä sai tietoa tilakeskuksen valmistelun tilanteesta ja sote-tilojen siirtymiseen liittyvistä asioista.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.9.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 16.8.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-muutosjohtaja Aronkytö veti yhteen kokouksen ydinviestin: 


Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö yhdessä muutosjohtaja Markus Sovalan kanssa kertoivat Uudenmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilanteesta. Sote- ja makulakien käsittely eduskunnan valiokunnissa jatkuu. Korostettiin, että siinäkin tapauksessa, että lakeja ei saada hyväksyttyä tällä hallituskaudella, tehty valmistelutyö hyödynnetään joka tapauksessa. Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen ja Hannu-Pekka Polttila kertoivat sote-virkamieskoordinaatioryhmälle Valinnanvapaus-pilotointihankeen tilanteesta.  Käynnissä olevat valinnanvapauskokeilut jatkuvat ja ne tulevat mahdollisesti saamaan lisärahoitusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 24.5.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioyhmä käsitteli maakunnan palvelustrategiaa ja palvelulupausta sekä osallisuusohjelmaa. Maakunta laatii palvelustrategian sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja talouden suunnittelemiseksi ja johtamiseksi. Palvelukokonaisuudet muodostuvat asiakkaiden palvelutarpeiden näkökulmasta. Palvelukokonaisuuksia ovat: lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ja ikäihmisten palvelut. Sote-palveluista muodostuu osaamissegmenttejä/sote-palvelutehtäviä, joita valmistelussa tullaan vielä työstämään. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.5.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 26.4.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmälle esiteltiin Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien yhteistä valinnanvapauspilottihakemusta, ryhmä totesi pilottien tuovan hyvää kokemusta valinnanvapauspalvelujen toteuttamisesta. Ryhmälle esiteltiin sote-järjestäjätoiminnon valmistelun tilanne ja projektointi. Ryhmä korosti, että HYTE-työ jää kuntiin ja tarvitaan hyvä yhdyspinta tulevan palvelujärjestelmän ja kuntien kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 15.3.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä kuuli selostuksen sote-järjestämisen viranomaistoiminnan tavoitteista ja omavalvontaohjelman valmistelutilanteesta. Omavalvontaohjelman avulla varmistetaan, että toiminta ja palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla, varmistetaan toiminnan ja palvelujen suunnitelmallisuutta, korkeatasoista asiakas- ja potilasturvallisuutta ja laatua, palvelujen saavutettavuutta ja palveluja käyttävien yhdenvertaisuutta, sekä ehkäistään valtion valvontaviranomaisen puuttumisen tarve.

Sote-virkamieskoordinaatioryhmä käsitteli sote-liikelaitoksen perustason toimintojen aluemallinnusta. Valmistelun tässä vaiheessa esitetään, että sote-liikelaitoksen perustaso muodostuu alkuun keskitetyistä palveluista ja kuudesta alueellista toimintayksiköstä. Toimintayksikköjä tai niiden sisällä olevia toimintoja koskeva suunnittelu tarkentuu valmistelun edetessä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 1.3.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Sote-virkamieskoordinaatioryhmälle esiteltiin Uusimaa 2019 -hankkeen raportointia ja tilannekuvakonseptia. Tilannekuvakonseptin myötä syntyy hankevalmistelun päivittyvää ja ajantasaista tilannekuvaa hankkeen etenemisestä, projektien statuksesta, virstanpylväistä, päätöksentekopisteistä, kustannuksista ja työmääristä. Tilannekuvan avulla pystyään tuottamaan seurantatietoa valmistelusta, joka palvelee myös hankkeen sidosryhmiä. Sote-virkamieskoordinaatioryhmä sai selvityksen valinnanvapauspilotointien hakuprosessista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.2.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 15.2.2018

Muistiot

Kokoukselle esiteltiin väliaikaisen toimielimen perustamisen tilannekatsaus. Maakuntajohtaja vastaa VATE-valmistelusta. Kokous sai tilannekatsaukset maakunnan strategiatyön käynnistämisestä ja uusien valmisteluryhmien perustamisesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.2.2018Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 1.2.2018

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Kokoukselle esiteltiin hankeen sisäinen ohjausmalli. Todettiin, että hankeen ohjausta, raportointia tullaan kehittämään ja systematisoimaan. Kokoukselle esiteltiin TKIO-strategiavalmistelua (tutkimus, kehittäminen, innovaatiotoiminta ja opetus). Seure Oy:n toimitusjohtaja oli kutsuttuna esittelemään Seuren toimintamallia ja käytiin keskustelu Seuren roolista tulevassa maakunnassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat