Yrittäjäfoorumin valmisteluaineistot

yrittäjäfoorumi

Yrittäjäfoorumi sai alkunsa vuoden 2017 syksyllä keskusteluissa Helsingin Yrittäjien kanssa. Foorumin tarkoitus on tuoda hankkeeseen sidosryhmien, kuten yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmaa. Yrittäjäfoorumin puheenjohtajana toimii Ossi Savolainen ja sihteerinä Anneli Vartio.

Yrittäjäfoorumin kokousaineistot


12.12.2018Yrittäjäfoorumin kokous 3.12.2018

Muistiot
> Muistio

Maakunnan TKI-politiikkaohjelmaa on valmisteltu syksyn aikana ja raportin 1. luonnos valmistuu vuoden loppuun mennessä. Työ jatkuu vielä ensi vuonna. Keskeistä politiikkaohjelmassa on ekosysteeminen ajattelutapa; parempiin tuloksiin päästään, kun TKI-ekosysteemin toimijoiden tavoitteet ovat samansuuntaisia. Innovaatiot ja kehittäminen syntyvät alhaalta ylöspäin, ja alueen keskeiset TKI-toiminnan ajurit vetävät mukanaan pienempiä toimijoita. Ekosysteemin hyvin toimiminen edellyttää toimintaedellytysten luomista TKI-toimijoille ja tässä maakunta voisi tukea uusia syntyviä kumppanuuksia ja innovaatioita. Ensi kevään aikana pyrkimys on saada yrityksiä mukaan politiikkaohjelman valmisteluun. Keskeistä olisi mm. julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus suunnitteilla olevissa TKI-politiikan läpimurto-ohjelmissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.10.2018Yrittäjäfoorumin kokous 11.10.2018

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon (YTH) valmistelussa suunnitteilla on YTH-liikelaitos. Toiminta käsittää viranomaistoimintana hoidettavia lupa- ja valvontatehtäviä. Maakuntaan siirtyvistä toiminnoista suurimmat ovat elintarvikevalvonta, terveydensuojelu ja tupakkavalvonta. Lisäksi maakuntaan on siirtymässä AVIn nykyisin hoitama alkoholivalvonta. On mahdollista, että Uudellemaalle syntyy erillisratkaisu, jossa suurimmat kunnat hoitavat itse osan YTH-tehtävistä.

Maakunnan TKI-politiikkaohjelma on linjapaperi, jossa hahmotellaan mitä uusi maakunta alueena ja palveluorganisaationa tavoittelee tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovaatiotoiminnassa. Linjausten tarkoituksena on vahvistaa alueellista TKI-ekosysteemiä ja yhteistyötä Uudenmaan alueella ja tukea maakunnan palvelutoiminnan kehittämistä. TKI-linjauksia valmistellaan laajassa vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa.

Elinvoimatoimialan organisoitumisesta uudessa maakunnassa on hahmoteltu ensimmäisiä luonnoksia yhteistyössä neljän valmistelualueen sparrausryhmien kanssa. Valmistelussa on eniten käsitelty maakuntapolitiikan organisoitumista ja pohdittu, mikä muoto parhaiten parantaisi integraatiota ja tukisi yhtenäisen elinvoimaohjelman laatimista.


Liitteet:
> Ympäristöterveydenhuollon valmistelu, Riikka Åberg

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.8.2018Yrittäjäfoorumin kokous 23.8.2018

Muistiot
> Muistio

Sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnan esiselvitys kuvaa toimintakentän ja siinä esiintyvät haasteet ja antaa hyvän pohjan jatkosuunnittelulle ja tavoitteiden asetannalle. 

Sote- ja maakuntavalmisteluja jatketaan uuden aikataulun puitteissa. Muutosjohtajien poliittisten päättäjien kanssa käymät keskustelut vahvistavat käsitystä, että uudistus jatkuu suurelta osin sen suuntaisena kuin mitä sitä nyt valmistellaan, vaikka sitä koskeva lainsäädäntö siirtyisi seuraavalle eduskunnalle. 

Myös Uudenmaan kasvupalveluiden erillisratkaisun valmistelu jatkuu viivästyksistä huolimatta. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. kuntien liittyminen kuntayhtymään ja kuntien, kuntayhtymän ja maakunnan välinen tuleva tehtävänjako kasvupalveluissa.

Liitteet:
> Jaakko Pesola: Sote- ja kasvupalveluiden yhdyspinnan esiselvitys (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2018Yrittäjäfoorumin kokous 7.6.2018

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun tavoitteena on kerätä tietoa ja kokemuksia uusista toimintatavoista sote-uudistusta varten. Kokeilu antaa tietoa asiakkaiden valintojen määristä mutta myös siitä, millä edellytyksillä erisuuruiset yritykset voivat osallistua palveluiden tuottamiseen ja millaisilla laskentaperusteilla tuottajille voidaan maksaa korvauksia eri toiminnoissa. 

Varautuminen on tärkeä osa kaikkea maakunnan toimintaa niin konsernitasolla, eri toimialoilla kuin palvelutuotannossakin, koska Uudenmaan varautuminen on koko Suomen varautumista. Pelastustoimen valmistelussa on käynnissä esiselvitys nykyisen neljän alueellisen pelastuslaitoksen yhdistämisestä, jolloin syntyy maakunnan toiseksi suurin liikelaitos.

Liitteet:

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.5.2018Yrittäjäfoorumin kokous 17.5.2018

Muistiot
> Muistio

Elinvoimatoimialan maakuntavalmistelu on laatinut valmistelun alustavan tiekartan vuosille 2018 ja 2019. Tiekartassa ensi syksyn tavoitteiksi on asetettu mm. ensimmäinen versio elinvoimatoimialan organisoitumisesta uudessa maakunnassa, henkilöstön laaja osallistaminen, alustava sopiminen ylimaakunnallista tehtävistä ja yhdyspintojen määrittely mm. LUOVA-virastoon ja PKS-kuntayhtymään. Syksyllä valmistelu konkretisoituu yhä enemmän nykytoimijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa toteutettavaksi.

Kasvupalveluiden Uudenmaan erillisratkaisun esivalmistelu on käynnistynyt lakiesitykseen pohjautuen asiakaslähtöisistä ja toiminnallisista lähtökohdista. Valmistelu yhteensovitetaan tarvittavilta osin maakunnan valmisteluun ja kaikki valmistelumateriaali on yhteistä. Parhaillaan PKS-valmistelu käy keskusteluja kaupunkien kanssa tulevista palveluista ja niiden keskittämisestä tai hajauttamisesta koskien esimerkiksi yritysneuvontaa. Esitys kaupunginjohtajille tullaan antamaan lähiviikkojen aikana. Yrittäjäfoorumi piti tärkeänä valtion rahoituksen ja kuntayhtymän jäsenkuntien oman rahoituksen yhdistämistä tulevaisuudessa erillisratkaisulle alun perin asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. 


Liitteet:

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.4.2018Yrittäjäfoorumin kokous 12.4.2018

Muistiot
> Muistio

Maakunta- ja sote-uudistusta toteutetaan tällä hetkellä ristiriitaisessa keskusteluilmapiirissä. Siirtymäkautta koskevat vielä ratkaisemattomat talouskysymykset koskettavat kuitenkin yhtälailla kaikkia maakuntia ja näin on sekä siirtymävaiheen kustannusten että kustannuksen kasvun hillitsemisestä aiheutuvien haasteiden osalta.

Maakunnan poliittisen johtamisjärjestelmän valmistelussa on hahmoteltu kolme vaihtoehtoista mallia, joiden toteuttamiskelpoisuuden selvittäminen jatkuu. Johtamismallin tulee mahdollistaa nopea päätöksenteko erityisesti maakunnan toiminnan aloittaessa. Asiantuntijuuden varmistaminen päätöksenteossa on tärkeää.

Maakunnan brändisuunnittelun tärkein lähtökohta ovat asiakkaat ja palvelut ennen organisaatiorakennetta sekä arvot, joiden pohdinta on alkamassa. Brändillä haetaan erottuvuutta ja tunnistettavuutta ja se on tärkeä tekijä mm. kansainvälisessä kilpailussa työntekijöistä, yrityksistä ja matkailijoista. Brändin tulee heijastella mielikuvaa tyytyväisestä asukkaasta, joka asuu parhaassa maakunnassa.


Liitteet:
> Maakunnan poliittisen johtamisen valmistelu, Lauri Tanner (pdf)
> Elinvoimatoimiala uudessa maakunnassa, Jaakko Pesola (pdf)
> Uudenmaan brändi, Tero Manninen (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.3.2018Yrittäjäfoorumin kokous 8.3.2018

Muistiot
> Muistio

Foorumi kokoontui nyt ensimmäistä kertaa. Keskusteluaiheina olivat elinvoimatoimiala uudessa maakunnassa, sote-uudistuksen valmistelutilanne sekä hankkeen tavoite rakentaa Euroopan paras alue elää ja toimia.

Liitteet:
> Elinvoimatoimiala uudessa maakunnassa, Eero Venäläinen (pdf)
> Maakuntastrategialuonnos, Markus Pauni (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi