Strateginen johtoryhmä

Uusimaa2019.fi kuva Tuula Palaste

Strateginen johtoryhmä (SJR) ohjaa ja tukee hankevalmistelua ja uudistuksen alueellista toimeenpanoa sekä muutosviestintää väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen asti. Lisäksi strateginen johtoryhmä vahvistaa Uusimaa 2019 -hankkeen ja kuntien välistä yhteistyötä. 

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen ja pääsihteerinä Uusimaa 2019 -hankkeen hallintopäällikkö Inka Tikkanen-Pietikäinen.

Strateginen johtoryhmä on korvannut aiemman virkamiesjohtoryhmän.


Strategisen johtoryhmän kokousaineistot


1.2.2019Strategisen johtoryhmän kokous 1.2.2019

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat

Strateginen johtoryhmä keskusteli maakunta- ja soteuudistuksen valtakunnallisesta tilanteesta. Todettiin, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan ehdotus hankekokonaisuuksista ja hankkeen tuotoksista, jotka tuottavat luovuttaville organisaatioille hyötyjä ja lisäarvoa jo nykypäivänä ja joita voidaan tarjota hyödynnettäväksi tai yhdessä edistettäväksi. 

Lisäksi strateginen johtoryhmä kävi lyhyet keskustelut brändivalmistelun ja hankintatoimen valmistelun tilannekatsausten pohjalta ja merkitsi tiedoksi hankkeen riskienhallinnan tilannekatsauksen. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.12.2018Strategisen johtoryhmän kokous 13.12.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä ja sote-virkamieskoordinaatioryhmä pitivät yhteisen kokouksen. 

Taloushankkeen ajankohtaiskatsauksen yhteydessä ryhmille esiteltiin tarkentunutta kokonaiskuvaa maakunnan taloudesta. Keskustelussa todettiin, että uudistuksessa tavoitellut skaalaedut eivät realisoidu Uudellamaalla rahoitushyödyiksi ainakaan siirtymävaiheessa. 

Sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta käydyn keskustelun yhteydessä evästettiin, että sisäisen tarkastuksen on ulotuttava myös palvelutuotantoon. Keskusteltiin myös muun muassa mille viranhaltijatasolle saakka tilivelvollisuus ulottuu. 

Ylikunnallinen palvelusetelityöstössä on ollut mukana 14 kuntaa tai kuntayhtymää. Palveluseteleitä halutaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi, helppokäyttöisemmäksi ja asiakkaan palvelupolku edellä. Keskustelussa todettiin, että olisi kannattavaa jatkaa ylikunnallista yhteistyötä, jotta saadaan kehitettyä yhtenäisesti asioita eteenpäin. 

Sote-liikelaitoksen ohjaus ja ohjauksen simulointi -asian kohdalla ryhmät keskustelivat liikelaitoksen tulosohjausmallin ja yhden momentin budjetoinnin periaatteen haasteista vastuiden ja toimivallan näkökulmasta sekä vaihtoehtoisten ohjausmallien vaateista järjestäjätoiminnolle. 

Sote-valmisteluryhmien kokoonpano ja toimintamallin esittelyn yhteydessä ryhmät pitivät uutta toimintamallia tervetulleena muutoksena. Tärkeänä pidettiin myös entistä tiiviimpää yhteyttä Uusimaa 2019 -hankevalmisteluun sekä ryhmien välisen työskentelyn lisäämistä. Korostettiin toimintatapamuutoksen viestinnän merkitystä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.11.2018Strategisen johtoryhmän kokous 16.11.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strategiselle johtoryhmälle esiteltiin hankkeen perustehtävän arviointia, jossa jäsennetään tehtyä työtä ja ennakoidaan eri skenaarioita. Johtoryhmä keskusteli arvioinnin laajuudesta ja muista mahdollisista vaihtoehdoista sekä valmistelun hyödyntämisestä nykyisissä organisaatioissa.

Johtoryhmä keskusteli sote-järjestämisen tietojohtamisesta ja piti tehtyä työtä tärkeänä. Esimerkiksi eriarvoisuuden vähentäminen vaatii kuitenkin sote-tietoa laajempaa tietopohjaa ja myös tutkimustiedon hyödyntämistä.

Maakunnan strategian toimeenpanossa ryhmä piti tärkeänä, että prosesseihin on liitetty saumattomasti myös kuntien ohjelmat.

Maakunnan johtamisjärjestelmän valmistelua johtoryhmä evästi, että suunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten liikelaitoksen itsenäisyys ja maakuntakonsernin johtaminen sovitetaan yhteen.

Kokouksen päätteeksi neuvonantaja Pekka Sauri esitteli tekemiään havaintoja valmistelusta. Erityisesti vuoropuhelu kuntien kanssa ja viestintä puhuttivat johtoryhmän jäseniä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.10.2018Strategisen johtoryhmän kokous 26.10.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Käytiin läpi maakunnan talous- ja tulosohjauksen lähtökohtia ja toimintalinjoja. Todettiin, että mallin onnistunut toimeenpano vaatii merkittävää ajattelutavan muutosta. Evästettiin muun muassa kuvaamaan ohjausmallin vaikutuksia asukaslähtöisyyden toteutumiseen.  

Sote-liikelaitoksen alustavan toimintamallin ja rakenteiden valmistelua evästettiin mallintamaan siirtymävaiheen ja fuusion vaihtoehtoisia jaksottamistapoja. Toivottiin myös vaihtoehtoisia malleja sote-liikelaitoksen vuoden 2025 tavoitetilalle sekä rajapintojen kuvaamista kuntiin jäljelle jääviin palveluihin. 

Palveluintegraatiosta, asiakasohjauksesta ja palveluverkon suuntaviivoista käydyn keskustelun yhteydessä toivottiin, että ripeästi käynnistettäisiin lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia koskeva yhdyspintatyö yhdessä kuntien kanssa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.9.2018Strategisen johtoryhmän kokous 21.9.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä keskusteli ICT-hankkeen tilannekatsauksen pohjalta ICT:n riskienhallinnasta ja valtakunnallisten ICT-yhtiöiden vaikutuksesta Uudenmaan valmisteluun.

Tukipalvelujen valmistelua johtoryhmä piti hyvänä myös nykyisten palvelujen kehittämisen ja yhteistyön laajentamisen kannalta. Johtoryhmä keskusteli siitä, millainen rooli yksityisillä palveluntuottajilla voisi olla maakunnan tukipalvelujen tuottamisessa.

Johtoryhmä evästi elinvoimatoimialan valmistelua pohtimaan enemmän kasvupalveluiden ja soten yhteyttä. Johtoryhmä keskusteli myös ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä ja erityisesti palveluiden keskittämisen eduista ja haitoista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.8.2018Strategisen johtoryhmän kokous 24.8.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä aloitti syyskautensa muutosjohtajien tilannekatsauksella. Johtoryhmä näki muutosjohtajien pohdinnat tarpeellisina strategisen johtamisen kannalta. Johtoryhmä kehotti kiinnittämään viestinnässä ja edunvalvonnassa huomiota siihen, ettei hankkeen arvioita yleistettäisi kaikkien maakunnan toimijoiden näkemyksiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2018Strategisen johtoryhmän kokous 15.6.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä sai raportin pelastusliikelaitoksen fuusion esiselvityksestä. Johtoryhmä keskusteli muun muassa toiminnan tehostamisen mahdollisuuksista. Johtoryhmä piti tärkeänä, että pelastajakoulutus säilyy Uudellamaalla jatkossakin.

Henkilöstön osallistamissuunnitelman osalta johtoryhmä näki tärkeänä, että valmistelussa ymmärretään maakuntaan liittyvien organisaatioiden erilaisuus ja työhyvinvoinnin tukeminen erityisesti uudistusta odotettaessa.

Hankkeen riskienhallintamallin kehittämistä johtoryhmä evästi siten, että riskeille on määritettävä toimenpiteet ja vastuuhenkilöt selkeästi. Myös riskien kehityssuunnan pitää näkyä selvästi. Hankkeen rekrytointeja tulee edistää vasta sitten, kun rahoitus varmistuu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2018Strategisen johtoryhmän kokous 8.6.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Muutosjohtaja Sovala kertoi strategiselle johtoryhmälle arvionsa uudistuksen aikataulusta.

Johtoryhmälle esiteltiin lopputulokset katselmoinnista, jossa tarkasteltiin henkilöstön, sopimusten ja omaisuuden siirtoon liittyvää valmistelua. Johtoryhmä keskusteli muun muassa raportin syvyydestä ja mahdollisuudesta nimetä siirtymävastaavia luovuttaviin organisaatioihin koordinoimaan toimenpiteitä.

Johtoryhmälle esiteltiin henkilöstösiirtoihin liittyvää henkilötietojen luovuttamista maakunnalle. Johtoryhmä piti valmistelua hyvänä, mutta muistutti aikataulumuutosten huomioimisesta henkilötietojen siirtämisessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.5.2018Strategisen johtoryhmän kokous 25.5.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä keskusteli Uudenmaan edunvalvonnan sekä kuntayhteistyön vahvemmasta näkymisestä maakunnan strategiassa.

Johtoryhmä keskusteli maakunnan ja kuntien rooleista osallisuuden järjestämisessä ja esimerkiksi avustusten rahoittamisessa. Viestintä- ja markkinointiohjelman valmistelua johtoryhmä evästi niin, että ohjelmassa selkeytettäisiin kansainvälistymisen merkitystä.

Johtoryhmä edellytti kuntayhtymien ja Ely-keskuksen ottamista mukaan talousvalmistelun siirtymäsuunnitteluun. ICT-valmistelun osalta johtoryhmä keskusteli laajasti arvioidusta riskitasosta ja sen realistisuudesta.

Johtoryhmä keskusteli maakunnan poliittisesta organisaatiosta ja eri vaihtoehtojen toimivuudesta käytännössä. Sote-palvelustrategian osalta ryhmä keskusteli strategian kirkastamista niin, että strategia erottuu palveluprosessien kuvaamisesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.5.2018Strategisen johtoryhmän kokous 18.5.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä evästi maakunnan brändi-valmistelua, varautumisen ja pelastustoimen valmistelua sekä ympäristöterveydenhuollon valmistelua. Sovittiin, että brändi-valmistelun projektisuunnitelma tuodaan käsiteltäväksi elokuussa. Varautumisen ja pelastustoimen valmistelun osalta kiinnitettiin erityistä huomiota johtamisjärjestelmän, työnjaon ja vastuiden selkeyteen.  

Lisäksi strateginen johtoryhmä merkitsi tiedoksi maakuntahallituksen käsittelyssä 21.5. olevat asiat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät seuraavat asiat: Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisen valmistelu sekä Maakunta- ja soteuudistuksen poliittisen ohjauksen vahvistaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat