Strateginen johtoryhmä

Uusimaa2019.fi kuva Tuula Palaste

Strateginen johtoryhmä (SJR) ohjaa ja tukee hankevalmistelua ja uudistuksen alueellista toimeenpanoa sekä muutosviestintää väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen asti. Lisäksi strateginen johtoryhmä vahvistaa Uusimaa 2019 -hankkeen ja kuntien välistä yhteistyötä. 

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen ja pääsihteerinä Uusimaa 2019 -hankkeen hallintopäällikkö Inka Tikkanen-Pietikäinen.

Strateginen johtoryhmä on korvannut aiemman virkamiesjohtoryhmän.


Strategisen johtoryhmän kokousaineistot


21.9.2018Strategisen johtoryhmän kokous 21.9.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä keskusteli ICT-hankkeen tilannekatsauksen pohjalta ICT:n riskienhallinnasta ja valtakunnallisten ICT-yhtiöiden vaikutuksesta Uudenmaan valmisteluun.

Tukipalvelujen valmistelua johtoryhmä piti hyvänä myös nykyisten palvelujen kehittämisen ja yhteistyön laajentamisen kannalta. Johtoryhmä keskusteli siitä, millainen rooli yksityisillä palveluntuottajilla voisi olla maakunnan tukipalvelujen tuottamisessa.

Johtoryhmä evästi elinvoimatoimialan valmistelua pohtimaan enemmän kasvupalveluiden ja soten yhteyttä. Johtoryhmä keskusteli myös ruotsinkielisten palveluiden järjestämisestä ja erityisesti palveluiden keskittämisen eduista ja haitoista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.8.2018Strategisen johtoryhmän kokous 24.8.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä aloitti syyskautensa muutosjohtajien tilannekatsauksella. Johtoryhmä näki muutosjohtajien pohdinnat tarpeellisina strategisen johtamisen kannalta. Johtoryhmä kehotti kiinnittämään viestinnässä ja edunvalvonnassa huomiota siihen, ettei hankkeen arvioita yleistettäisi kaikkien maakunnan toimijoiden näkemyksiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.6.2018Strategisen johtoryhmän kokous 15.6.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä sai raportin pelastusliikelaitoksen fuusion esiselvityksestä. Johtoryhmä keskusteli muun muassa toiminnan tehostamisen mahdollisuuksista. Johtoryhmä piti tärkeänä, että pelastajakoulutus säilyy Uudellamaalla jatkossakin.

Henkilöstön osallistamissuunnitelman osalta johtoryhmä näki tärkeänä, että valmistelussa ymmärretään maakuntaan liittyvien organisaatioiden erilaisuus ja työhyvinvoinnin tukeminen erityisesti uudistusta odotettaessa.

Hankkeen riskienhallintamallin kehittämistä johtoryhmä evästi siten, että riskeille on määritettävä toimenpiteet ja vastuuhenkilöt selkeästi. Myös riskien kehityssuunnan pitää näkyä selvästi. Hankkeen rekrytointeja tulee edistää vasta sitten, kun rahoitus varmistuu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2018Strategisen johtoryhmän kokous 8.6.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Muutosjohtaja Sovala kertoi strategiselle johtoryhmälle arvionsa uudistuksen aikataulusta.

Johtoryhmälle esiteltiin lopputulokset katselmoinnista, jossa tarkasteltiin henkilöstön, sopimusten ja omaisuuden siirtoon liittyvää valmistelua. Johtoryhmä keskusteli muun muassa raportin syvyydestä ja mahdollisuudesta nimetä siirtymävastaavia luovuttaviin organisaatioihin koordinoimaan toimenpiteitä.

Johtoryhmälle esiteltiin henkilöstösiirtoihin liittyvää henkilötietojen luovuttamista maakunnalle. Johtoryhmä piti valmistelua hyvänä, mutta muistutti aikataulumuutosten huomioimisesta henkilötietojen siirtämisessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.5.2018Strategisen johtoryhmän kokous 25.5.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä keskusteli Uudenmaan edunvalvonnan sekä kuntayhteistyön vahvemmasta näkymisestä maakunnan strategiassa.

Johtoryhmä keskusteli maakunnan ja kuntien rooleista osallisuuden järjestämisessä ja esimerkiksi avustusten rahoittamisessa. Viestintä- ja markkinointiohjelman valmistelua johtoryhmä evästi niin, että ohjelmassa selkeytettäisiin kansainvälistymisen merkitystä.

Johtoryhmä edellytti kuntayhtymien ja Ely-keskuksen ottamista mukaan talousvalmistelun siirtymäsuunnitteluun. ICT-valmistelun osalta johtoryhmä keskusteli laajasti arvioidusta riskitasosta ja sen realistisuudesta.

Johtoryhmä keskusteli maakunnan poliittisesta organisaatiosta ja eri vaihtoehtojen toimivuudesta käytännössä. Sote-palvelustrategian osalta ryhmä keskusteli strategian kirkastamista niin, että strategia erottuu palveluprosessien kuvaamisesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.5.2018Strategisen johtoryhmän kokous 18.5.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä evästi maakunnan brändi-valmistelua, varautumisen ja pelastustoimen valmistelua sekä ympäristöterveydenhuollon valmistelua. Sovittiin, että brändi-valmistelun projektisuunnitelma tuodaan käsiteltäväksi elokuussa. Varautumisen ja pelastustoimen valmistelun osalta kiinnitettiin erityistä huomiota johtamisjärjestelmän, työnjaon ja vastuiden selkeyteen.  

Lisäksi strateginen johtoryhmä merkitsi tiedoksi maakuntahallituksen käsittelyssä 21.5. olevat asiat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät seuraavat asiat: Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) asettamisen valmistelu sekä Maakunta- ja soteuudistuksen poliittisen ohjauksen vahvistaminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018Strategisen johtoryhmän kokous 27.4.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä käsitteli hankkeen tilannekuvaraporttia. Ryhmä keskusteli hankkeen rahoituksen tilanteesta, järjestäjän ja liikelaitoksen valmistelusta sekä henkilöstön siirtoihin liittyvien yhteistoimintamenettelyjen aikatauluista. 

Johtoryhmä keskusteli väliaikaishallintoon siirtymisen valmistelutilanteesta. Ryhmä edellytti, että valmistelutilanne tuodaan ryhmään uudestaan valmistelun edetessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.4.2018Strategisen johtoryhmän kokous 20.4.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä käsitteli kokouksessaan hankejohtajien tilannekatsaukset maakunnan talouden ja taloushallinnon rakentamisesta sekä sopimussiirroista. Johtoryhmä keskusteli sopimussiirtoihin liittyvistä riskeistä ja prosessin koordinoinnista kuntien kanssa. 

Vuorineuvos Kari Neilimon pitämä esitys toi monipuolisia näkökulmia maakuntakonsernin johtamiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2018Strategisen johtoryhmän kokous 13.4.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat


Strateginen johtoryhmä keskusteli tarkennuksista johtoryhmän rooliksi, tavoitteiksi ja mittareiksi. Jäsenet korostivat ryhmän tehtävää juuri hankkeen strategisena johtajana sekä maakunnan käynnistämisen tukijana ja ohjaajana. Johtoryhmä edellytti vielä muutoksia esitettyyn malliin.

Johtoryhmä pohti uudistuksessa onnistumisen kannalta keskeisiä riskejä ja täydensi hankkeen riskikarttaa. Johtoryhmä seuraa jatkossakin aktiivisesti riskien kehittymistä ja se peräänkuulutti tarkempaa riskien arviointia. Ryhmä keskusteli myös keskeisistä menestystekijöistä.

Lisäksi johtoryhmälle esiteltiin tukipalveluiden, ICT:n, henkilöstövalmistelun, tilojen, sote-liikelaitoksen ja sote-järjestäjän tilannekatsaukset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018Strategisen johtoryhmän kokous 6.4.2018

Muistiot
> Strategisen johtoryhmän kokousasiakirjat

Strateginen johtoryhmä keskittyi kokouksessaan henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän suunnitteluun. Johtoryhmä hyväksyi Uusimaa 2019 -hankkeen puitteissa tähän mennessä suunnitellut periaatteet ja linjaukset, joilla jatkossa tullaan osallistamaan henkilöstöä. Suunniteltu henkilöstöraati sai strategiselta johtoryhmältä erityistä kiitosta. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat