Kuntajohtajakokouksen valmisteluaineistot

Lehtiötaulu-matala

Kuntajohtajakokous tuo valmisteluun näkemyksiä palvelujen rajapinnoista ja yhteistyöstä. Kokouksia on kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Kuntajohtajakokous on kokoontunut 13.9.2017 alkaen samaan aikaan virkamiesjohtoryhmän kanssa. Yhteiskokousten ydinviestit julkaistaan tällä sivulla.

Tutustu kokousaineistoihin ja ydinviesteihin:


12.12.2018Kuntajohtajakokous 12.12.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat merkitsivät tiedoksi Timo Aron esittelemän Uusimaa 2050 väestöprojektioiden toteutumisen arvioinnin.

Kuntajohtajat totesivat, että vaikka koko Uudenmaan tilanne näyttää yleisesti hyvältä, on maakunta jakaantunut muuttoliikkeestä hyötyjiin ja toisaalta negatiivisen kehityksen alueisiin.  

Kuntajohtajat totesivat, että kunnan talouden kannalta merkityksellistä on paitsi muuttajien määrä myös sosioekonominen rakenne. Tulijoiden ja poismuuttajien palvelutarve ja veronmaksukyky vaikuttavat kunnan talouteen merkittävästi. Kunta voi vaikuttaa muuttoliikkeeseen Uudellamaalla asuntotuotannon määrällä ja rakenteella sekä tietynlaisten työpaikkojen saamisella alueelleen. Toisaalta eri kunnissa vallitsee erilaiset muutosmekanismit, joihin pitäisi päästä pureutumaan nyt tarkemman aineiston valossa. Todettiin lisäksi, että seutujen määrittely on mielivaltaista ja tekee kansallisen vertailun hankalaksi. 

Sote-valmistelussa tehtävän palveluverkkosuunnittelun osalta kuntajohtajat totesivat, että nyt laadittavan, internet-pohjaisen, koko maakunnan kattavan paikkatietokartan valmistelu on hyödyllistä. Sotepalveluverkon osalta kuntajohtajat totesivat, että tilojen väheneminen on yksi keskeisistä menoleikkausten keinoista. Muutos palveluverkkoon tulee olemaan pitkällä aikavälillä suuri. Kuntajohtajat edellyttivät valmistelulta avoimuutta ja että strategiatyössä tehtyjen lähtökohtien ja oletusten sisällön tulee olla näkyvissä kaikissa asiakirjoissa avoimuuden varmistamiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.11.2018Kuntajohtajakokous 21.11.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat edellyttävät, että valtiovarainministeriö harkitsee vakavasti kuntien vapauttamista varainsiirtoverosta sotekiinteistöjen yhtiöittämismenettelyssä 3+1 kauden jälkeen, kiinteistöjen mahdollisesti siirtyessä maakunnan tai kuntien yhtiöihin. 

Rajoituslaki sekä reformin mahdollinen siirtyminen ensi hallituskaudelle aiheuttavat kannusteongelman ja kuntien korjausinvestointien lykkäämistä. Kuntajohtajat varoittivat, että tilakannan rapistuminen erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kiinteistöissä on merkittävä uhka. 

Sote-henkilökunnan asuntojen osalta todettiin, että maakunnalla on laajat mahdollisuudet neuvotella kuntien kanssa ratkaisut omistuksen ja subventoinnin suhteen. 

Kuntajohtajat peräänkuuluttivat sote-keskustelussa avoimuutta palveluverkon ja palvelurakenteen uudistamisen strategisista tavoitteista – digitalisaatiosta ja keskittämisestä – jotka ovat muun muassa tilasäästöjen tavoitearvioiden taustalla. 

Kuntajohtajat totesivat Uudenmaan liiton hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi luoman uuden työkalun olevan kiinnostava, mutta totesivat muun muassa vielä tuulivoiman rakentamisen ja sähköautoilun lisääntymisen sisältävän haasteita Uudellamaalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2018Kuntajohtajakokous 31.10.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat merkitsivät tiedoksi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanteen. Todettiin, että mikäli lainsäädäntö ei ehdi valmiiksi nykyisellä hallituskaudella, seuraava hallitus mahdollisesti jatkaa soten uudistamista. Kuntajohtajien mielestä maakunnan monialaisuus tulee arvioida uudelleen.

Kuntajohtajat kiittivät hyvässä yhteistyössä tehtyä pelastustoimen valmistelua mutta kyseenalaistivat uudistuksen mielekkyyden. Fuusion riskit ja haittatekijät arvioitiin suuremmiksi kuin myönteiset vaikutukset. 

Kuntajohtajat vastustavat kaiken pelastuskoulutuksen siirtämistä Kuopioon. Koulutuksen alueellistaminen vaikuttaa työvoiman saatavuuteen ja koulutuksesta puuttuu riittävä ensihoito-osaaminen ja paikallistuntemus. 

Hallitusohjelmatavoitteiden osalta kuntajohtajat muistuttivat kaupungistumisen ja asuntorakentamisen vaativan investointeja, jotka velkaannuttavat kaupunkeja. Myös vieraskielisten osuus on valtakunnallisesti suurin Uudenmaan isoissa kaupungeissa. Tämä tulee huomioida kansallisessa tulontasauksessa. Raidehankkeiden lisäksi kuntajohtajat muistuttivat myös uusmaalaisen tieliikenneinfran tärkeydestä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.9.2018Kuntajohtajakokous 19.9.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajakokous kuuli muutosjohtajien katsauksen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Kuntajohtajat keskustelivat erilaisista tavoista järjestää palvelut ja kehottivat huomioimaan ne valmistelussa. Päällekkäistä työtä kuntien kanssa pitää välttää.

Maakuntakaavoituksen rooli ei ole juuri muuttumassa uudistuksen myötä. Kuntajohtajat pitivät tärkeinä kaavoituksen yhteensovittavaa tehtävää ja järjestelmän joustavuutta. Maakunnan liiton pitää edistää järkevien, toiminnallisten kokonaisuuksien luomista – myös kansainvälisestä ja riittävän suuresta näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2018Kuntajohtajakokous 30.5.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajakokous aloitettiin maakuntajohtajan katsauksella väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluun. Maakuntastrategian valmistelu herätti keskustelua eri toimijoiden rooleista maakuntakaavoituksessa. Aiheen käsittelyä jatketaan tulevassa kokouksessa.

Kokous kuuli esitykset maakunnan rahoituksesta sekä taloudesta erityisesti siirtymäsuunnittelun näkökulmasta. Markus Syrjäsen näkemyksen mukaan Uudenmaan maakunta tullee tekemään vuosittain talousarvionsa säästöpaineen alla. Pitkän aikavälin rahoituspäätökset edellyttänevät merkittävää kustannusten hillintää ja rahoituksen korjaaminen lienee jatkuva prosessi. Vuoden 2020 rahoituksessa ei huomioida vuoden 2020 väestönkasvua Uudellamaalla.

Talouden osalta kuntajohtajat keskustelivat kunnissa tapahtuvista käytännön järjestelyistä esimerkiksi talousarvioiden suhteen. Lisäksi keskusteltiin yleisesti maakunnan talouden hallittavuudesta.

Tilannekatsauksessaan muutosjohtaja Sovala piti todennäköisenä, että vaalien viivästymisen myötä myös maakunnan aloitus viivästyy. Valmistelun suuntaa muokataan ja skenaarioita muodostetaan kesän aikana, kun tiedot valtakunnallisesta uudistuksesta tarkentuvat.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.4.2018Kuntajohtajakokous 25.4.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Rahoitusjohtaja Ilari Soosalu kertoi kuntajohtajille maakuntatalouden simuloinnista ja prosessin myötä saaduista kokemuksista. Kokouksessa kiinnitettiin huomiota Uudenmaan edunvalvonnallisten tavoitteiden saavuttamiseen syksyllä 2018 alkavissa talousneuvotteluissa sekä kuntien ja maakunnan välisen yhteistyön tarpeeseen.

Kehittämispäällikkö Eero Venäläinen esitteli rakennerahastotehtävien järjestämisetä maakuntauudistuksen jälkeen. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Etelä-Suomen maakunnat toimivat rahastojen suhteen itsenäisesti 2020 alkaen. Rakennerahastohallinnon hajaantumista pidettiin kokouksessa huonona kehityssuuntana.

Muutosjohtajien tilannekatsauksen pohjalta kokous kysyi lisätietoja muun muassa asiakassetelistä ja asukkaiden siirtymisestä maakunnan palveluiden käyttäjiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.3.2018Kuntajohtajakokous 28.3.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Maakuntajohtaja Ossi Savolainen kertoi Uusimaa 2019 -hankkeen ohjausjärjestelmän uudelleenjärjestelystä. Uusi strateginen johtoryhmä ohjaa hanketta ja sen käsittelemät asiat tulevat myös kuntajohtajakokouksen tiedoksi.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) valmisteluun liittyen kokouksessa toivottiin laajempaa edustusta läntiseltä Uudeltamaalta ja jatkoneuvotteluja kuntien kanssa.

Hankejohtaja Teppo Heikkilä esitteli sote-viranomaistoimintaa ja omavalvontaohjelman valmistelua. Kuntajohtajat evästivät valmistelua, että asukasrajapinta on haastava, joten osallisuuden toteuttaminen ja henkilöstön aktivointi muutokseen on resursoitava hyvin.

Hankejohtaja Mira Uunimäki kertoi sote-liikelaitoksen perustason valmistelusta. Kuntajohtajat pitivät hyvänä lähestymistapana, että pohjana on alueellinen malli ja riskit on otettu huomioon.

FCG:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen selosti luottamushenkilöhallinnon rakenteiden valmistelua ja haastattelujen tuloksia. Kokous toivoi haastattelujen laajentamista edelleen.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.2.2018Kuntajohtajakokous 28.2.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat kuulivat hallintojohtaja Lauri Tannerin esityksen luottamushenkilöorganisaatiota koskevasta valmistelusta ja toivoivat, että myös kuntajohtajia ja kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajia haastateltaisiin mallin rakentamista koskevan selvityksen puitteissa. Valiokuntamallin ajateltiin olevan eräs kehittämiskelpoinen vaihtoehto.

Kuntajohtajat keskustelivat strategisen johtoryhmän ja VATE:n valmistelusta. Kuntajohtajat totesivat, että muutoksen ohjauksen tulee olla fuusio-osapuolten toimivalla operatiivisella johdolla, jonka vastuulla toiminnot ovat ennen siirtymää, ja jolla on toimivalta fuusion synnyttämiseen.

Kuntajohtajat keskustelivat lupauksesta taata turvallinen siirtymä ja totesivat, että sen rinnalla tulisi nopeasti lähteä rakentamaan henkilöstön muutosvalmiutta. Sotekeskusyhtiöiden liiketoimintasuunnitelmien laadinnalla todettiin olevan kiire.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


31.1.2018Kuntajohtajakokous 31.1.2018

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat totesivat kokouksessaan, että maakunnan rahoitusnäkymät ovat erittäin vaikeat ja maakunnan toimijoiden mahdollisuudet vaikuttaa alueensa palveluihin pienenevät olennaisesti, kun päätöksenteko rahoituksesta ja sitä myöden sosiaali- ja terveyspalvelujen tasosta siirtyy eduskuntaan.

Kuntajohtajat totesivat, että vuoden 2020 alussa ilmenevä 300 miljoonan euron sopeuttamistarve on varovainen arvio, ja sopeuttamistoimenpiteistä päättäminen on maakuntavaltuuston kauden ensimmäisiä tehtäviä.

Haasteisiin vastaaminen vaatii kuntajohtajien mielestä hankkeen yhä parempaa johtamista ja tiiviimpää yhteistyötä alueen toimijoiden välillä. Kuntien muutoskustannukset ovat suuret, eikä niille ole osoitettu rahoitusta. Erityisesti kuntajohtajat nostivat esiin kuntien investointikyvyn heikkenemisen. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja verotulokertymä pienenee, mikä on kasvukaupunkien näkökulmasta erittäin vaarallista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.12.2017Kuntajohtajakokous 13.12.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat merkitsivät tiedoksi budjettijohtaja Markus Syrjäsen pitkän aikavälin laskelman tulevan maakunnan tuloihin ja menoihin kohdistuvista haasteista, jotka todettiin suuriksi. Uudellamaalla ei tulla kuntajohtajien mukaan saavuttamaan reformille asetettuja taloudellisia tavoitteita.

Kuntajohtajat pitivät järkevänä sitä, että osa palveluista tuotetaan aluerakenteessa. Tuotantoalueiden lukumäärä on jatkovalmistelun kohde.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat