Henkilöstöfoorumin valmisteluaineistot

ict-copyright Sosiaali- ja terveysministeriöHenkilöstöfoorumin muodostavat kuntien ja valtion pääsopijajärjestöt, jotka tuovat  uudistukseen henkilöstön näkökulmaa ja muodostavat näkemystä henkilöstövaikutuksista. Foorumi kokoontuu kerran kuussa. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

> Henkilöstön siirtymistä koskevat valmistelutoimenpiteet


Henkilöstöfoorumin kokousaineistot


12.12.2018Henkilöstöfoorumin kokous 11.12.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Markus Sovala esitteli henkilöstöfoorumille valmistelun yleisen tilannekatsauksen. Uudistuksen eduskuntakäsittely jatkuu valiokunnissa vielä alkukevään 2019. Uudenmaan sote- ja maakuntavalmistelussa varaudutaan siihen, että jos lakipaketti hyväksytään helmi-maaliskuussa 2019 ja maakuntien toiminnan aloitusajankohdaksi säädetään vuoden 2021 alku, niin palvelutoiminta voidaan aloittaa turvallisesti.

Jos uudistuksen eduskuntakäsittely ei valmistu 3/2019 mennessä, sen toteuttaminen siirtyy seuraavalle hallitukselle. Tällöin edetään Silta-mallin mukaisesti eli keväällä 2019 keskitytään asiakokonaisuuksiin, jotka ovat riippumattomia tulevan lainsäädännön yksityiskohdista ja joista on saatavissa lisäarvoa ja hyötyjä Uudenmaan kunnille ja kuntayhtymille jo ennen uudistuksen valtakunnallista läpimenoa.

Markus Sovala esitteli henkilöstöfoorumille Uudenmaan maakunnan tavoitetilan toimintamallia, joka kuvaa suunnittelun tahtotilaa. Kyseessä oli toimintamallin ensimmäinen käsittely. Toimintamalli käsitellään ja siitä pyydetään palautetta perjantaina 14.12.2018 neuvottelukunnan kokouksessa. Valmistelun periaatteet turvallinen siirtymä ja rohkea uudistuminen ohjaavat suunnittelua. Uudenmaan maakunnan visiona on olla Euroopan paras alue elää ja toimia vuonna 2030.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.11.2018Henkilöstöfoorumin kokous 13.11.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Markus Sovala esitteli henkilöstöfoorumille valmistelun yleisen tilannekatsauksen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöpaketti on valmistunut ja nyt odotetaan perustuslakivaliokunnan kannanottoa. 

Projektipäälliköt Taru Syrjänen ja Helena Nyman-Jokinen esittelivät sote-järjestäjän tehtävät asukasrajapinnassa -kokonaisuutta. Palvelustrategian ydinajatus on, että asiakkaan tarve määrittää palvelun. 

Hankejohtaja Markus Pauni esitteli Uudenmaan maakunnan johtamisjärjestelmän valmistelun tilannekatsauksen. Uudistuksessa keskeinen muutosajuri on poliittisen organisaation ja viranhaltijaorganisaation roolien aiempaa tarkkarajaisempi erottaminen. Strateginen päätöksenteko on poliittisella organisaatiolla ja operatiivinen päätöksenteko on strategisten linjausten mukaisesti viranhaltijaorganisaatiolla.

Viestintäjohtaja Inka Kanerva esitteli suunnitelmia siirtyvälle henkilöstölle kohdennetusta viestinnästä ja kertoi, että talvella 2018-2019 siirtyvä henkilöstö nostetaan hankkeen viestinnässä selkeämmin kohderyhmäksi.

Hankejohtaja Outi Sonkeri esitteli henkilöstöfoorumille henkilöstövalmistelun tilannekatsauksen ja syksyn 2018 työsuunnitelmaa. Henkilöstövalmistelu etenee hyvin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.10.2018Henkilöstöfoorumin kokous 16.10.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö esitteli henkilöstöfoorumille valmistelun yleisen tilannekatsauksen. Uudellamaalla on täysi valmius aloittaa maakunnan toiminta sekä ottaa vastuu palveluiden järjestämisestä ja tuotannosta vuoden 2021 alusta. Tämä edellyttää, että lainsäädäntö tulee voimaan suunnitellusti. Jos uudistus taasen siirtyy seuraavalle hallitukselle, niin Uusimaa 2019 -hankkeessa keskitytään keväällä 2019 asiakokonaisuuksiin, jotka ovat riippumattomia tulevan lainsäädännön yksityiskohdista sekä ratkaisuihin, joita voidaan tarjota nykytoimijoille käyttöön lainsäädännöstä riippumatta.

Hankejohtaja Jaakko Pesola esitteli elinvoimatoimialan valmistelun tilannekatsauksen. Toimialan monimuotoisuus sisältää lukuisia yhdyspintoja eri toimijoihin ja toimintoihin sekä yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Henkilöstöfoorumissa käytiin keskustelua muun muassa kasvupalvelut -kuntayhtymästä. 

Tukipalvelujen valmistelija Tuula Karhumäki esitteli linjaukset tiettyjen keskitettyjen tukipalvelujen organisoimiseksi maakunnassa. Lähtökohtana on hyödyntää palvelukeskusmallia tukipalvelujen organisoimisessa.

Hankejohtaja Mira Uunimäki esitteli henkilöstöfoorumille sote-liikelaitoksen alustavan toimintamallin ja rakenteiden kuvauksen. Seuraavaksi valmistelussa ryhdytään työstämään organisaatiokaaviota ja johtamismallia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.9.2018Henkilöstöfoorumin kokous 18.9.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö esitteli henkilöstöfoorumille valmistelun yleisen tilannekatsauksen. Lähtöoletuksena on, että tehty asiantuntijatyö on hyödynnettävissä myös siinä tapauksessa, että päätökset uudistuksesta siirtyisivät seuraavalle hallitukselle. 

Tero Suursalmi esitteli henkilöstöfoorumille Uudenmaan pelastuslaitosten fuusion esiselvityksen. Osana maakuntauudistusta Uudenmaan maakuntaan perustetaan maakunnan pelastusliikelaitos, joka muodostetaan fuusioimalla nykyiset neljä maakunnassa toimivaa pelastuslaitosta yhdeksi Uudenmaan pelastusliikelaitokseksi.  Henkilöstön osalta uudistus mahdollistaa aiempaa monipuolisemman ammatillisen osaamisen ja urakehityksen sekä lisää osaltaan uusien alalle hakeutuvien henkilöiden mielenkiintoa Uudenmaan pelastusliikelaitoksen eri tehtäviin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.8.2018Henkilöstöfoorumin kokous 21.8.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Markus Sovala esitteli henkilöstöfoorumille muuttuneen aikataulun vaikutusta sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun Uudellamaalla. 

Uusimaa 2019 -hankkeessa on valtakunnallisesta epävarmuudesta huolimatta edetty järjestelmällisesti hyvässä hengessä yhteistyössä luovuttavien organisaatioiden kanssa uudistuksen onnistumisen varmistamiseksi. Muutosjohtaja Markus Sovala korostikin, että tehty työ ei mene hukkaan, vaikka uudistus mahdollisesti siirtyisikin seuraavalle hallituskaudelle. Hankkeen tähänastinen valmistelu on jo tiivistänyt uusmaalaisten kuntatoimijoiden yhteistyötä.

Valmisteluja jatketaan syksyllä 2018 ja pidempi valmisteluaika käytetään laadun kohottamiseen ja riskien minimointiin. Syksyn työn tulokset katselmoidaan joulukuussa 2018 järjestettävässä laajassa sidosryhmätilaisuudessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.6.2018Henkilöstöfoorumin kokous 19.6.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Uudenmaan hankevalmistelu on edennyt hyvin kaikilla osa-alueilla.

Henkilöstövalmistelun osalta henkilöstöpoliittiset linjaukset ovat valmistuneet ja henkilöstön osallistamissuunnitelma on kuvattu. Kunnille ja kuntayhtymille on valmisteltu ohjeistus henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamiseen liittyvään yhteistoimintamenettelyyn sekä maakunnan ja henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden neuvotteluun niistä henkilöistä, jotka tekevät alle 50 % työajastaan maakunnalle siirtyviä tehtäviä.

Valmistelu jatkuu syksyllä, kun aikatauluihin saadaan tarkennusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2018Henkilöstöfoorumin kokous 29.5.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Hankejohtaja Leena Turpeinen esitteli henkilöstöfoorumille palvelustrategian valmistelun tilannekatsauksen. Sote-järjestämislain nojalla maakunnan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa. Palvelustrategiassa maakunta päättää sen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Asukkaille annettava palvelulupaus on osa palvelustrategiaa. Maakunnan palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten maakunta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Valmistelun yleisessä tilannekatsauksessa muutosjohtaja Markus Sovala totesi, että perustuslakivaliokunnan lausunnosta tihkuneiden tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että lakipakettia ei ehdittäisi hyväksyä kesäkuun aikana. Valmistelua jatketaan turvallisen siirtymän varmistamiseksi.

Outi Sonkeri esitteli HR-valmistelun tilannetta ja käynnissä olevien henkilöstöjohtamisen valmisteluprojektien tilannetta sekä henkilöstöpoliittisten linjausten valmisteluprosessia ja sen aikataulutusta. 

Uusimaa 2019 -hankkeen valmistelijat Sari Kuoppamäki ja Hanna Björkstrand esittelivät kokouksessa yhteistoimintakäsittelyä varten Uudenmaan maakunnan henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamista koskevaa luonnosteltua yt-pakettia, joka on  myös pohjana KT:n vastaavalle valtakunnalliselle mallille. Sari Kuoppamäki korosti, että tulevassa yhteistoimintakäsittelyssä käsitellään henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttaminen maakuntavalmistelussa käytettäväksi sekä annetaan ennakkotieto kyseisten henkilöiden siirtymisestä maakunnan palvelukseen. Yt-paketti lähetetään luovuttaville organisaatiolle strategisen johtoryhmän 8.6.2018 pidettävän kokouksen jälkeen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.5.2018Henkilöstöfoorumin kokous 8.5.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Hankejohtaja Tero Manninen esitteli Uudenmaan maakunnan viestintä- ja markkinointiohjelman ensimmäisen luonnosversion lähtökohtia henkilöstöfoorumille. Tavoitteena on maakuntakokemuksen parantaminen kolmessa kohderyhmässä: asukkaat ja asiakkaat, vierailijat sekä henkilöstö.  Sisäisen viestinnän asiantuntija Elisa Tikka kertoi maakunnan sisäisen viestinnän valmistelusta. Sisäisen viestinnän päälle rakentuu vahva ulkoinen viestintä ja toimintamallina on monikanavainen viestintä, joka huomioi henkilöstön työn tekemisen moninaisuuden sekä viestinnän tavoitteet ja kriteerit.

Hankejohtaja Teemu Seppälä antoi henkilöstöfoorumille Uudenmaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen esivalmistelun tilannekatsauksen. Keskustelua käytiin muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tulevien toimipisteiden määrittelytavasta. 

Henkilöstöfoorumi piti myös henkilöstöpoliittisten linjausten valmisteluprosessiin liittyvän tunnin mittaisen työpajan. Työpajassa tunnistettiin kriittisiä onnistumistekijöitä maakuntastrategian tavoitteelle, jonka mukaan Uudenmaan maakuntakonserni on haluttu työpaikka, jonka henkilöstö voi hyvin ja jossa johtaminen on laadukasta. Henkilöstöfoorumi korosti, että maakunnan henkilöstöpolitiikkaa tulee rakentaa tiiviisti yhdessä henkilöstön kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.4.2018Henkilöstöfoorumin kokous 10.4.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Valmistelun yleisessä tilannekatsauksessa muutosjohtajat totesivat valtakunnallisen sote-keskustelun kiihtyneen odotetusti, mutta lisäksi pääkaupunkiseutua koskevat kysymykset ovat nyt nousseet voimakkaasti esiin. Valmistelu jatkuu normaalisti ja epätietoisuutta torjutaan tiedottamisella ja osallistamiselle. Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö avasi omassa osuudessaan valinnanvapauden tilannetta. Uudistuksen toteutus ratkeaa eduskuntakäsittelyssä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. 

Sote-viranomaistoiminnan hankejohtaja Teppo Heikkilä esitteli henkilöstöfoorumille sote-järjestäjän viranomaistoiminnan tavoitteita ja omavalvontaohjelman runkoa. Teppo Heikkilän esityksen pohjalta todettiin, että nykytilanteeseen nähden uutta tulee olemaan maakunnan järjestäjän korostuneempi rooli omavalvonnan järjestämisessä. Henkilöstöfoorumissa todettiin myös, että hyvä asiakaskokemus ja myös asiakkaiden valitusten asianmukainen ja hyvä käsittely ovat koko maakunnan etu.

Outi Sonkeri esitteli henkilöstövalmistelun tilannetta ja sekä suunniteltuja toimenpiteitä henkilöstön osallistamiseksi. Kevään 2018 aikana hankkeessa suunnitellaan henkilöstöviestinnän ja osallistamisen toimenpiteitä, kartoitetaan ja kerätään eri sidosryhmien tuntoja ja mielipiteitä muutoksesta ja testataan työvälineiden käyttöä, jotta lakien tultua voimaan koko henkilöstö saa riittävästi ajantasaista tietoa ja voi osallistua maakunnan rakentamiseen. Henkilöstön osallisuuden lisäämiseksi tullaan mm. kokoamaan noin 50 työntekijän henkilöstöraati. Muutosstrategian valmistelua varten kerätään parhaillaan kaikilta uusmaalaisilta näkemyksiä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kysely toteutetaan verkkoaivoriihenä, jossa voit kertoa omia ajatuksiasi ja nostaa esiin huippuideoita. 

> Lue lisää verkkoaivoriihestä ja osallistu kyselyyn.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.3.2018Henkilöstöfoorumin kokous 6.3.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Valmistelun yleisessä tilannekatsauksessa muutosjohtaja Sovala kertoi, että maan hallituksen pitäisi antaa valinnanvapautta koskeva lakiesitys eduskunnalle tulevana torstaina. Todettiin, että uudistusta koskeva valtakunnallinen keskustelu on ollut vilkasta. Uudenmaan valmistelu etenee. Väliaikaista valmistelutoimielintä koskevat neuvottelut tulevat muodollisesti käynnistymään maakuntahallituksen kokouksen 12.3.2018 jälkeen. ICT-hanke jätti viime viikolla noin 100 miljoonan euron rahoitushakemuksen tämän ja ensi vuoden valmistelurahoituksesta.

Käyty keskustelu koski tässä kohdassa maakunnan sote-keskusyhtiön valmistelua. Henkilöstöfoorumi edellytti hallitun ja turvallisen siirtymän varmistamiseksi, että tulevalle maakuntavaltuustolle taataan mahdollisuus riittävän pitkiin siirtymäaikoihin valinnanvapauslainsäädännön toimeenpanossa. 

Kokouksen työpajaosuudessa henkilöstöfoorumi keskusteli ja kommentoi maakunnan strategialuonnosta strategiajohtaja Markus Paunin fasilitoimana.

 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.2.2018Henkilöstöfoorumin kokous 13.2.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Markus Sovala esitteli tilannekatsauksessaan hankkeen ohjausrakenteen muutoksia ja kevään aikataulua maakuntahallituksen käsittelyyn vietävistä asioista. Sovala kertoi suunnitelmasta koskien väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamista ja toimintaa.

Sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö kertoi lyhyesti sote-valmistelusta järjestämisen ja liikelaitoksen osalta.

Kokouksen jälkeen viestinnästä vastaava hankejohtaja Tero Manninen veti henkilöstöfoorumin jäsenille työpajan. Työpajassa käsiteltiin vuorovaikutuksen ja viestinnän parhaita toimintatapoja sekä keinoja tavoittaa henkilöstön edustajia.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.1.2018Henkilöstöfoorumin kokous 23.1.2018

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Sovala kertoi omassa tilannekatsauksessaan muun muassa muiden kuin sote-asioiden valmistelusta, että käynnistymässä on yhdeksän asiantuntijaryhmää elinvoimatoimialan, pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon valmisteluun. Sote-muutosjohtaja kävi läpi hallituksen valinnanvapauslinjausten eniten kritiikkiä herättäneitä kohtia. 

Hankejohtaja Mira Uunimäki esitteli Uudenmaan sote-liikelaitoksen ja sote-valmisteluryhmien hankevalmistelua ja totesi muun muassa, että sote-liikelaitoksen perustason aluemallinnuksella pyritään varmistamaan toimintojen turvallinen siirtäminen maakuntaan siirtymävaiheessa.

Henkilöstöfoorumi keskusteli erityisesti väliaikaisen toimielimen ja -hallinnon muodosta ja käynnistämisaikataulusta sekä hallituksen valinnanvapauslinjauksen mukaisen asiakassetelin käyttöönoton vaikutuksista maakunnan henkilöstön ja talouden kannalta. Todettiin myös, että sote-liikelaitoksen aluemallinnukset vääjäämättä herättävät intohimoja, koska vaikka niillä ei olisi vaikutuksia asiakkaiden näkökulmasta, on niillä vaikutuksia henkilöstön sijoittumisen sekä johtamisen ja päätöksenteon rakenteiden kannalta. Henkilöstöfoorumin jäsen Ruokonen kertoi myös, että pääsopijajärjestöt ovat perustaneet Uudenmaan maakunnan järjestöneuvottelukunnan, jonka järjestäytymiskokous on ensi viikolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.12.2017Henkilöstöfoorumin kokous 14.12.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Muutosjohtaja Sovala kertoi tilannekatsauksessaan muun muassa, että maakunnan sote-liikelaitoksen alueellisen valmistelun jatkaminen sai kannatusta kuntajohtajien kokouksessa eilen, vaikka alueiden lukumäärään tai palvelusisältöihin ei uudistuksen tässä vaiheessa ole edellytyksiä ottaa kantaa.

Hankejohtaja Outi Sonkeri esitteli henkilöstöjohtamisen valmisteluprosesseja ja kertoi, että erillistä esiselvitystä siirtyvästä henkilöstöstä ei tehdä, koska henkilöstöä luovuttavilla organisaatioilla ei vielä ole valmiuksia arvioida ns. 50 %-periaatteen mukaan siirtyvää henkilöstöä. Keväällä tehdään sen sijaan kartoitus paikallisista sopimuksista ja päätöksistä sekä HR-käytäntöjen vertailu. Näiden kartoitusten toivotaan hyödyttävän paitsi maakuntavalmistelua, myös jäljelle jääviä organisaatioita ja henkilöstöjärjestöjä.

Maakunnan viestinnän valmistelusta vastaava hankejohtaja Tero Manninen esitteli tiekarttaa vuosien 2018–2020 viestinnän valmistelulle. Henkilöstöfoorumi toivoi kevääksi työpajaa muutosviestinnästä ja maakunnan viestinnästä. Työpajaan kutsutaan mukaan organisaatioiden viestinnän ammattilaisia.

Henkilöstöfoorumi korosti, että uudistukseen liittyvää yhteistoimintaa on ryhdyttävä vahvistamaan henkilöstöä luovuttavissa organisaatioissa ja sitä on laajennettava kattamaan kaikki maakuntaan siirtyvät tehtävät.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.11.2017Henkilöstöfoorumin kokous 21.11.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Henkilöstöfoorumi käsitteli ehdotuksia yhteistoiminnan vahvistamiseksi pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikana. Henkilöstöfoorumi puolsi yksimielisesti ehdotettuja malleja henkilöstöfoorumin työn kehittämiseksi ja henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden yhteistoiminnan tukemiseksi mutta ei pitänyt henkilöstöfoorumin koon kasvattamista tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan toivottiin, että pääsopijajärjestöt perustaisivat ns. maku-järjestöneuvottelukunnan, ja tekisivät Uusimaa2019 -hankkeelle esityksen sen aseman virallistamisesta.

Henkilöstöfoorumi työsti myös uuden maakunnan strategisten tavoitteiden luonnoksia työpajassa Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Henkilöstöfoorumin kokous 24.10.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Kuultiin muutosjohtajien tilannekatsaus maakuntavalmistelusta. Hankejohtaja Markus Pauni esitteli Uudenmaan strategiaprosessia ja hallintojohtaja Lauri Tanner kertoi HUS:in suunnitelmista perustaa tukipalveluyhtiöitä. Henkilöstöjärjestöjen osallistuminen maakuntavalmisteluun valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.10.2017Henkilöstöfoorumin kokous 29.9.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Uusimaa2019 -hankkeen henkilöstöjohtajana aloittava Outi Sonkeri esittäytyi henkilöstöfoorumille. Sonkeri kertoi, että hänen keskeisiin tehtäviinsä kuuluu henkilöstösiirtojen toteutus, maakunnan henkilöstöjohtamisen toimintamallin valmistelu, henkilöstöhallinnon back office -toimintojen rakentaminen sekä muutoksen johtaminen ja vieminen läpi yhdessä sidosorganisaatioiden kanssa.

Henkilöstöfoorumi totesi tyytyväisyydellä, että hankkeessa nyt aloittavat hankejohtajat tiivistävät omalta osaltaan yhteistyötä ja yhteyttä maakuntaan tehtäviä ja henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden kanssa.

Henkilöstöfoorumi toi myös esiin, että hyvän yhteistoiminnan säilyttämiseksi on yhteistoiminnan ja myös työsuojelun kokonaisuutta pian ryhdyttävä hahmottamaan ja ratkaisemaan varautumisena maakuntavalmistelun konkretisoitumiseen. Seuraavissa henkilöstöfoorumin kokouksissa haetaan yhteistä näkemystä henkilöstön osallistumisesta valmisteluun. 

Muu keskustelu koski muun muassa maakunnan sote-keskusten palveluja, pelastustoimen ja varautumisen maakuntavalmistelun organisointia sekä kasvupalvelukuntayhtymän valmistelutilannetta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.9.2017Henkilöstöfoorumin kokous 1.9.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Henkilöstöfoorumi sai muutosjohtajien tilannekatsaukset Uusimaa 2019 -hankkeen näkymistä ja suunnitelmista uudistuksen muuttuneiden aikataulujen valossa. Lisäksi henkilöstöfoorumi merkitsi tiedokseen tiivistelmän maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen riskiarviosta sekä hankejohtajien rekrytointiprosessin tilanteen.

Käyty keskustelu koski pitkälle eduskunnan perustuslakivaliokunnan kesäisten kannanottojen mahdollisia vaikutuksia tulevaan valinnanvapausratkaisuun ja sen myötä maakunnan sote-tehtävien tuotantorakenteeseen. Keskustelua käytiin myös henkilöstön osallistumisesta jatkovalmisteluun.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.6.2017Henkilöstöfoorumin kokous 27.6.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Maakuntajohtaja ja muutosjohtajat kertoivat henkilöstöfoorumille tilannekatsauksissaan muun muassa, että valtakunnallisen tilanteen epäselvyydestä huolimatta Uusimaa jatkaa uudistuksen valmistelua tauoitta nojautuen esivalmistelun aikana syntyneeseen hyvään yhteistyöhön ja hyvään tahtoon. He totesivat myös, että henkilöstöllä tulee olemaan entistä suurempi rooli, kun tulevaisuutta ryhdytään syksyllä rakentamaan. Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan konkreettinen ehdotus periaatteista, joilla henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajansa valmisteluryhmiin.

Henkilöstöfoorumi kuuli myös Maakuntauudistus-tiimin puheenjohtajan, Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Kaappisen katsauksen esivalmistelun aikana maakuntauudistus-puolella esille nousseisiin keskeisiin kysymyksiin.

Muu kokouksessa käyty keskustelu koski muun muassa sote-liikelaitoksen alueellista valmistelua sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiön valmistelun tilannetta ja reunaehtoja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017Henkilöstöfoorumin kokous 30.5.2017

Muistiot > Kokousmuistio 30.5.2017
> Liite 1
> Liite 2

Henkilöstöfoorumi piti työpajan esivalmisteluryhmien nykytilakuvausten väliraporteista. Henkilöstön edustajat toivoivat, että jatkovalmistelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota muun muassa tiedonhallintaan, toiminnallisesti perusteltujen tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseen maakunnassa sekä järkevästä työnjaosta sopimiseen ylimaakunnallisesti hoidettavissa tehtävissä.

Uudistuksen hallitun toteuttamisen kannalta tärkeänä pidettiin myös, että Uusimaa hyödyntäisi siirtymäajat täysimääräisesti. Henkilöstöfoorumi päätyi toteamaan, että uudistuksen toteuttamisen suurimmat riskit ja uhat liittyvät yhtiöittämispakkoon ja valinnanvapauteen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.5.2017Henkilöstöfoorumin kokous 2.5.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat


Henkilöstöfoorumi keskusteli maan hallituksen valinnanvapautta koskevasta esityksestä ja totesi muun muassa että Uudenmaan maakuntavalmistelu ei tule taipumaan esityksen nopeutettuihin aikatauluihin. Esityksen suoraa valintaa koskevan mallin osalta todettiin, että tilanne on toimeenpanon kannalta erittäin haastava.  

Henkilöstöfoorumi keskusteli myös väliaikaishallinnon valmisteluorganisaation rekrytointimalleista ja antoi evästyksiä väliaikaisen yt-toimielimen kokoonpanosta.  Henkilöstöfoorumi piti perusteltuna, että uudistuksen käsittelyä jatkettaisiin syksyllä väliaikaisen yt-toimielimen lisäksi myös vapaamuotoisemmin laajemmalla kokoonpanolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.4.2017Henkilöstöfoorumin kokous 4.4.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Henkilöstöfoorumi kuuli kolmannessa kokouksessaan muutosjohtajien katsaukset esivalmistelun nykytilanteeseen.  Muutosjohtaja Markus Sovala pyysi ja sai henkilöstöjärjestöiltä tukea valtakunnalliseen edunvalvontaan Uudenmaan maakunnan perustamisen ja sen toiminnan käynnistämisen ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi.    

Henkilöstöfoorumi kävi myös läpi ensimmäisen luonnoksen työsuunnitelmaksi siirtymävaiheen yhteistyöstä henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden ja maakunnan välillä. Henkilöstöfoorumi piti työsuunnitelman tekoa hyvänä ja kävi keskustelua mm. henkilöstön siirtoprosessin aikataulusta ja väliaikaisen yt-toimielimen koostumuksesta.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017 9.55Henkilöstöfoorumin kokous 15.3.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat 15.3.2017


Henkilöstöfoorumi pohti toisessa kokouksessaan muun muassa oikeaa ajankohtaa ja keinoja vaikuttaa valmistelussa olevien nykytilakuvausten pohjalta koostettavaan väliaikaishallinnon työsuunnitelmaan. Muutosjohtajat Markus Sovala ja Timo Aronkytö lupasivat, että henkilöstöfoorumin kanssa keskustellaan suunnitelman luonnosversiosta toukokuussa. Keskustelua käytiin myös uudistuksen toteuttamisen aikataulusta henkilöstönäkökulmasta ja maakunnan tukipalveluiden, erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestämisestä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.2.2017Henkilöstöfoorumi 7.2.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat 7.2.2017


Esivalmistelun henkilöstöfoorumi kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa ja kuuli maakuntajohtajan ja muutosjohtajien katsaukset Uudenmaan esivalmistelun nykytilanteeseen ja -reunaehtoihin. Lisäksi henkilöstöfoorumi kuuli KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kankaan esityksen henkilöstön asemasta sote- ja maakuntalakipaketin valossa.  

Keskustelua käytiin etenkin uudistuksen valtakunnallisten ratkaisujen keskeneräisyydestä, mikä hankaloittaa muutosviestintää ja aiheuttaa henkilöstön keskuudessa huolta.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi