ICT-ryhmän valmisteluaineistot

laitteita ja johtoja

Esivalmistelun ICT-ryhmä tekee nykytilakartoituksen ICT-järjestelmistä, luo tiekartan ja aikataulun vuodenvaihteessa 2020–2021 tarvittaville maakunnan ICT-ratkaisuille sekä ehdotuksen ICT-järjestelmien integraatiosta ja tavoitetilasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Pertti Mäkelä.


7.2.2019ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 4.2.2019

ICT-hanketta toteutetaan käytössä olevien niukentuneiden resurssien puitteissa priorisoiden kriittiset osaprojektit. Hankkeen riskit ovat nousseet rahoituksen ja sen synergisten vaikutusten myötä. Ohjausryhmä kiirehtii ministeriöitä myöntämään lisärahoitusta epäedullisen kierteen katkaisemiseksi.
 
Valtion perustamat osakeyhtiöt ovat laatineet strategia- ja liiketoimintasuunnitelmiaan. Edellä mainituista suunnitelmista ei voida vielä päätellä konkreettisia palveluja eri maakuntien erilaisiin tarpeisiin. Uusimaa käy tarkennettuja neuvotteluja mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi kuitenkin turvaten alkuperäiset käyttöönottoperiaatteet. 
 
Kokonaisarkkitehtuurityö keskittyy kohdearkkitehtuurien kehittämiseen ja tarkentamiseen, josta on myös hyötyä nykyisille organisaatioille. ICT-ryhmälle esiteltiin kokonaisarkkitehtuurin marraskuussa 2018 tehty kypsyysarvio. Todettiin että, tavoitetaso tulee asettaa realistiseksi ja tavoitetaso tulisikin olla kaikilla osa-alueilla lähelle tasoa 4, jossa toiminta on johdettua.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.12.2018ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 17.12.2018

Muistiot

Muistio julkaistaan myöhemmin

ICT-hanketta pyritään jatkamaan suunnitelman mukaisesti siten, että ict-peruspalvelut ovat käytettävissä 1.1.2021 alkaen lakiuudistuksen käsittelytilanteesta huolimatta.

Hankkeen TOSI-järjestelmille varaudutaan laatimaan varasuunnitelma, jossa huomioidaan mahdollinen hitaampi siirtyminen keskitettyyn asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien nyt käytössä olevia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä käytetään, kunnes Apotti on otettavissa käyttöön.

TORI-järjestelmissä voidaan myös joutua varautumaan omiin palveluihin, jos Vimanan toteutuksessa olevat hankkeet viivästyvät.

Yhteistyötä Vimanan ja SoteDigin kanssa pyritään tekemään tiiviimmin. Aktiivisempaa ja konkreettisempaa yhteydenpitoa toivotaan molempien perustettujen yhtiöiden puolelta tarkemman yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi.

ICT-hankkeen työ- ja resurssisuunnitelmat on täsmäytetty ad 30.6.2019. Alentuneet omat henkilöstöresurssit ja rahoituksen niukkuus on huomioitu alkuvuoden suunnitelmissa ja toiminnassa.

ICT-valmistelun rahoitushakemus vuoden 2019 osalta on lähetetty VM:öön 14.12.2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.11.2018ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 5.11.2018

Muistiot

> Muistio

ICT-hanke on edennyt voimassa olevan suunnitelman mukaisesti. 

Riskikartassa on edelleen pidetty korkealla päätöksenteon nopeuteen liittyviä asioita. Nyt on myös nostettu henkilöresurssiriski kohtalaiseksi, johtuen pitkittyneistä päätöksistä. Hankkeen resurssi- ja työsopimuksia voidaan tehdä em. perustuen 30.6.2019 saakka.

ICT-hanke on antanut 30.10.2018 VM:lle ICT II rahoituspäätöksen hallinnollisen loppuraportin. 

VM:n päätös ICT-valmistelun avustamisesta ns. ICT- IV päätös on saatu 25.9.2018. Päätöksellä VM maksaa 1.6.2018 tehdyn päätöksen mukaisesti jäljelle jääneestä avustuksesta Uudenmaan liitolle 13,82 Meur.

Uudenmaan maakunta on antanut lausunnon 30.10.2018 luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista ns. Vimana-asetus. 

Keskusteltiin hankekokonaisuuksiin liittyviä ICT-palveluista ja tuloksista, joita voitaisiin hyödyntää jo nyt kunnissa ja kuntayhtymissä osana maakuntaan siirtymisen tiekarttaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.9.2018ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 24.9.2018

Muistiot

> Muistio

ICT-hankkeen yleistilanne on hyvä ja sen projekteja edistetään voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti. 

Yhteishankkeita muiden maakuntien ja ICT-yhtiöiden kanssa valmistellaan.

Riskikartassa on koko ajan pidetty korkealla päätöksenteon nopeuteen liittyviä asioita, joihin myös nyt nostetut kaksi uutta riskiä liittyvät.

ICT-hankkeelle myönnetty rahoitus vuodelle 2018 on yhteensä 27,1 Meur, josta 13,8 Meur on 1.10.2018 alkavalle jaksolle. Tämän osalta rahoituspäätös on VM:ltä tulossa viimeistään lokakuun alussa. ICT-hankkeen henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia. Työ- ja resurssisopimukset ovat tällä hetkellä voimassa 31.12.2018. 

Valmistelun vaihtoehtoja on kuitenkin tarkasteltu siten, että valmistelua pystytään jatkamaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.8.2018ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 27.8.2018

Muistiot

> Muistio

ICT-valmistelut jatkuvat edelleen täysipainoisesti ja niiden rahoitus on VM:n päätöksillä turvattu. Rahoituksen omavastuu on laskenut aiemmasta. Todettiin hankkeen riskit ja päivitetty riskikartta. 

Kokonaismuutoksen riskinä on, että päätökset menevät seuraavalle hallitukselle. Muutosjohtajan ja VM:n edustajan viestinä todettiin, että työ mitä on nyt tehty ja edelleen tehdään ei kuitenkaan mene hukkaan. Muutosjohtajat ovat tavanneet valtakunnallista poliittista johtoa ja näiden keskustelujen perusteella on muodostunut käsitys, että mahdollinen seuraavan hallituksen sote- ja maakuntamalli ei poikkea suuresti nyt eduskunnan käsittelyssä olevasta mallista. Vuoden 2019 valtakunnalliseen maakunta- ja sotevalmisteluun ollaan varaamassa valtion budjetissa noin 213 Meur. Budjettiriihen näkökulmasta rahoitustilanne näyttää hyvältä.

ICT-hankkeen arvio yhden lisävuoden aiheuttamasta kustannuksesta on noin 16 Meur. ICT-hanke on tehnyt rahoitussuunnitelman myös vuosille 2019–2020. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.6.2018ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 18.6.2018

Muistiot

> Muistio

ICT-valmistelut jatkuvat täysipainoisesti huolimatta Sote-valmistelun epävarmuudesta eduskunnassa.

Rahoitukset ovat olemassa, mutta edellytykset 10% omavastuusta on aivan liian korkea ja tästä käydään neuvotteluja.

Rahoituspäätökset ovat ehdollisia. Lisärahoitukseen on tarvittaessa mahdollisuus. Aikataulut vuosille 2020 - 2021 tiedetään syksyllä varmemmin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2018ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 24.4.2018

Muistiot
> Muistio


Suunnitteluvaiheen tehtävät ovat edenneet suunnitellusti ja nyt on siirrytty kohti toteutusta saadun rahoituspäätöksen myötä. 

Päätöksessä on osoitettu rahoitusta Uudenmaan liitolle 6 780 000 euroa ja tällä rahoitetaan huhti-, touko-, kesäkuun toteutukset. Rahoitus edellyttää 10 % omavastuuosuutta. VM on myöntänyt kokonaisuudessaan avustusta 27 110 000 euroa vuodelle 2018. Päätöksessä on linjattu mihin avustusrahoitusta voi kohdentaa. Päällekkäisiä toteutuksia Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n kanssa ei voi tehdä ja hyvää yhteistyötä edellytetään. VM:ltä saadun tiedon perusteella lisärahoitusta on mahdollisuus saada erillisellä haulla vuoden 2018 aikana. Uudenmaan valmistelussa lähdetään siitä, että lisärahoitusta haetaan, jotta voidaan turvata suunnitelman mukainen eteneminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.3.2018ICT-ryhmän kokous 26.3.2018

Muistiot
> Muistio


Suunnitteluvaiheen tehtävät ovat edenneet suunnitellusti ja yhteistyötä toiminnallisten hankkeiden kanssa tiivistetään operatiivisen ohjausryhmän ohjauksella. Kokonaisarkkitehtuurissa ollaan siirtymässä vaiheeseen kaksi, jossa syvennetään ydinprosessien toiminnallisuuksia ja keskinäisiä suhteita. Ohjausryhmän lausunto maakunnan viitearkkitehtuurista hyväksyttiin. Rahoitusratkaisua muutosvaiheeseen vuosille 2018–2019 odotetaan vielä maaliskuun aikana, jotta ict-hankkeen jatkuminen voidaan turvata. Erilliset tiedolla johtamiseen ja järjestäjän työkaluihin STM:n ja VM:n erikseen rahoittamat hankkeet ovat käynnistyneet ja valmistunevat kesäkuun loppuun mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.2.2018ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokous 6.2.2018

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen laajennettu ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 6.2.2018 suunnitteluvaiheen loppuraportin liitteineen. Ohjausryhmä totesi, että ICT-ryhmän suunnitteluvaiheen tehtäväksi annetut tehtävät on tehty ja kuvattu suunnitteluvaiheen loppuraportissa ja ohjausryhmä hyväksyi omalta osaltaan loppuraportin liitteineen kokouksessa sovituilla muutamalla korjauksella.

Lisäksi ohjausryhmä päätti, että käynnistetään Valtiovarainministeriön 5.2.2018 julkaiseman ohjeistuksen mukainen vuoden 2018 valtionavustuksen hakemisen valmistelu ja valtuutti Uusimaa 2019 ICT-hankkeen tekemään mahdolliset vuoden 2018 avustushakemuksen kannalta tarvittavat tekniset muutokset hyväksyttyyn loppuraporttiin liitteineen. Mahdolliset muutokset raportoidaan seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

ICT-hanke jatkaa suunnitteluvaiheeseen liittyviä tehtäviä.

Liite:

> Suunnitteluvaiheen loppuraportti

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.1.2018ICT-ryhmän kokous 15.1.2018

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan maakunnan ICT-hankkeeseen perustettiin syksyllä 2017 kokonaisarkkitehtityöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella Uudenmaan maakunnan kokonaisarkkitehtuurin viitekehys JHS 179 -suositukseen perustuen. Viitekehyksen mukaan edetään maakunnan käynnistämiseen ICT-tehtävien osalta ja kohti vuoden 2022 jälkeistä, uutta toimintamallia tukevaa, ICT-palvelujen tavoitetilaa.

Maakunnan laajennetun ICT-ryhmän kokouksessa 15.1.2018 käytiin läpi maakunnan ICT-suunnitteluvaiheen kokonaisarkkitehtuurityön loppuraportti liitteineen. Arkkitehtuurin kohteena on Uudenmaan maakunnan koko toiminta.

Ohjausryhmä totesi, että arkkitehtuurityö on edennyt hyvin laajasta kokonaisuudesta sekä uudistuksen keskeneräisyydestä huolimatta. Lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan ja JHS 179 suosituksen liitteen 5 mukainen työ on edennyt tavoitteiden mukaisesti.

Laajennettu ohjausryhmä hyväksyi Uudenmaan arkkitehtuurivision 2023+, joka on määritelty seuraavasti: Uudenmaan maakunnan kokonaisarkkitehtuurilla kohti yhtenäisiä toimintamalleja kustannustehokkaiden ja asiakaskeskeisten palvelujen tuottamiseksi.

Kokonaisarkkitehtuurityö on yhtenevä VM:n viitearkkitehtuurin kanssa, joka valmistuu tammikuussa 2018.

Tilannekuva elää ja sitä ylläpidetään KA-ryhmän toimesta, tilannekuvan laadun analysointi käynnistetään kevään 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana tarkentuu erityisesti toiminta-arkkitehtuuri, jota konkretisoidaan käyttötapauksilla.

Uudenmaan ICT-projekteissa tullaan noudattamaan arkkitehtuurikehystä.

Työn etenemisessä jatkossa korostuu tiivistyvä yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa kehystä ja reunaehtoja tuleville projekteille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2017ICT-ryhmän kokous 18.12.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 18.12.2017 todettiin, että hankkeen resursointi on tehtyjen rekrytointikierrosten jälkeen suunnitellun mukainen ja mahdollistaa hankkeen hyvän etenemisen.

Hankkeen projektien toteutussuunnitelmat ovat valmistumassa ja niiden osalta todettiin yleisesti suunnittelun etenevän hyvin ja että suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä kansallisten palvelukeskusten Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n kanssa.

Ohjausryhmä linjasi projektien toteutussuunnitelmien osalta mm. seuraavaa:

  • TOSI-järjestelmien projektissa selvitetään järjestelmien rinnakkaiskäytön (kunta ja maakunta)  tekninen toteutus ja testaus syksyn 2019 aikana sujuvan siirtymän mahdollistamiseksi
  • TOSI-järjestelmien osalta selvitetään lisäksi voidaanko organisaatiokoodistojen toteuttaminen maakunnan käynnistyessä tehdä integraatioalustan avulla
  • ICT-tuki suunnitellaan olemassaolevan keskitetyn tukipalveluratkaisun mukaisesti
  • Tietoturvan osalta linjattiin tavoitteeksi hyvien tietoturvakäytäntöjen luominen uudessa organisaatiossa mm. testaamalla keskeisten tietoturvatietojen hallitseminen.

Kokouksessa hyväksyttiin suunnitteluvaiheen loppuraportin runko ja alustava tietohallinnon toteuttamisen hankesuunnitelma vuosille 2018–2019.

Lopuksi kiitettiin ohjausryhmää aktiivisesta työskentelystä syksyn aikana ja toivotettiin kaikille hyvää joulua ja alkavaa vuotta 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.11.2017ICT-ryhmän kokous 20.11.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 20.11.2017 VM:n erityisasiantuntija Tuija Kuusisto kiteytti SoteDigi Oy:n tehtäväksi toteuttaa maan hallituksen strategista uudistuksen tahtotilaa mahdollistamalla kansallisesti ja keskitetysti paremmat palvelut, edullisemmin ja tasapuolisesti. SoteDigi kehittää nimenomaan sote-alueelle tulevia digitaalisia palveluja, vastaa niiden käyttöönotosta ja levittämisestä. SoteDigi tulee tuottamaan integraatiopalveluja, asiakkuuden hallinnan palveluja ja tiedolla johtamisen palveluja.

SoteDigi kehittää uusia ratkaisuja ja siirtää ne tuotantokäyttöön Vimana Oy:n huolehtiessa vakiintuneiden ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen sekä toimialariippumattomista palveluista. Tarkoitus on, että maakunnat ja valtio omistajina ohjaavat Vimana Oy:n ja SoteDigi-yhtiön toimintaa saman konsernin toiminallisena kokonaisuutena. Valitut maakuntavaltuustot päättävät viimeistään 3/2019 mennessä maakunnan tulosta SoteDigin osakkaaksi.

Kokouksessa esitettyjen tilanneraporttien pohjalta voidaan todeta, että hankkeen yleistilanne on hyvä, rekrytoinneissa on onnistuttu ja että hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Lisäksi sovittiin hankkeen tulosten katselmointien ja hyväksymisten prosessista. Jokaisen kunnan asiantuntemus ja mukanaolo hankkeessa on erittäin tärkeää.

ICT-ryhmän toimikausi on vuoden 2017 loppuun saakka, kokous esittää maakuntajohtajan päätettäväksi toimikauden jatkamista vuoden 2018 loppuun saakka.

ICT-ryhmä siirtyy digiaikaan ja jatkossa kokoukset ovat yksinomaan skypellä.

Liitteet:

> ICT-hankkeen riskikartta
> ICT-toiminnanohjausjärjestelmä
> Projektien tilannekatsaus
> ICT-hankkeen tilannekatsaus
> SoteDigi Oy:n tilanne

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2017ICT-ryhmän kokous 30.10.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen laajennetun ohjausryhmän kokouksessa 30.10.2017 käytiin läpi tilannekatsaukset maakuntiin tulevien muiden kuin sote-tehtävien osalta ja Vimana Oy:n käynnistymisestä, Uudenmaan ICT-hankkeen ja sen projektien käynnistymisestä ja etenemisestä sekä päivitetty hankkeen riskitarkastelu. Lisäksi kokouksessa esiteltiin prosessi ja menettelyt ulkoisten asiantuntijoiden käytölle ICT-hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.9.2017ICT-ryhmän kokous 25.9.2017

Muistiot
> Muistio

Uusimaa 2019 suunnitteluvaiheen ICT-ryhmän ensimmäisessä kokouksessa 25.9.2017 hyväksyttiin ICT-hankkeen organisointi, työn käynnistyminen ja syksyn 2017 aikana työstettävät tehtäväkokonaisuudet. Työn mottona on "ICT mahdollistaa maakunnan rakentamisen ja palvelujen tuottamisen".

Lisäksi kokouksessa sovittiin, että pelastustoimen osalta ICT-selvittäminen käynnistetään mahdollisimman nopeasti osana kokonaisarkkitehtuurityötä. Muiden maakuntaan siirtyvien palvelujen osalta selvitetään valtakunnallisen valmistelun nykytila.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi
8.5.2017ICT-ryhmän kokous 8.5.2017

Muistiot
> Muistio


Kokouksessa käsiteltiin tilannekatsausta. Kokous ei muodostanut ydinviestiä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2017ICT-ryhmän kokous 3.4.2017

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan kuntien ICT-johto käsitteli maakunnan ICT-selvityksen etenemistä ja linjasi esiselvitysvaiheessa toteutettavat tehtävät. Selvitysvaiheessa lähtökohtana on kuntien ICT-toimijoiden osallistaminen selvitystyöhön, avoin ja ajantasainen viestintä ja keskustelu.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2017ICT-ryhmän kokous 20.3.2017

Muistiot
> Muistio

ICT-ryhmä päätti käynnistää vaiheistetun tiekartan laatimisen maakunnalle.  Nimetyt projektijohtajat jalkautuvat kuntiin valmistelemaan sitä yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi