En temporär förvaltning förbereder det nya landskapets verksamhet

valmistelu

Efter förberedelsefasen framskrider reformen under ledning av ett temporärt beredningsorgan. När lagarna är godkända ska den temporära förvaltningen påbörja sitt jobb. 

Den temporära förvaltningen har i uppgift att bereda det nya landskapets verksamhet och förvaltning fram tills landskapsfullmäktige har valts och den av fullmäktige utsedda landskapsstyrelsen har inlett sin verksamhet.

Den temporära förvaltningen bereder bland annat utredningar om överföringen av personal, egendom, avtal, ICT-system och förvaltning samt beslutar om landskapets budget. Den temporära förvaltningen förrättar också det första landskapsvalet i maj 2019.

De organisationer som kommer att medverka i det nya landskapet kommer överens om den temporära förvaltningens sammansättning. Enligt regeringens förslag till lag om införande ska organets medlemmar väljas bland de tjänsteinnehavare som har god kännedom om verksamheten och ekonomin inom sitt verksamhetsområde.

Organisationerna som deltar i beredningen i Nyland är Nylands förbund, kommunerna, primärvårdens och socialvårdens samarbetsområden, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistrikt, räddningsväsendet, NTM-centralen, arbets-och näringsbyrån samt regionförvaltningsverket.

Den temporära förvaltningen fortsätter sitt arbete fram till augusti 2019, då landskapsfullmäktige inleder sin verksamhet.