En temporär förvaltning förbereder det nya landskapets verksamhet

valmistelu

Efter förberedelsefasen framskrider reformen under ledning av en temporär förvaltning som ska päbörja sitt arbete på sommaren 2018. Den temporära förvaltningen har i uppgift att bereda det nya landskapets verksamhet och förvaltning fram till en landskapsfullmäktige har valts och den av fullmäktige utsedda landskapsstyrelsen har inlett sin verksamhet.

Den temporära förvaltningen bereder bland annat utredningar om överföringen av personal, egendom, avtal, ICT-system och förvaltning samt beslutar om landskapets budget. Den temporära förvaltningen förrättar också det första landskapsvalet i oktober 2018.

De organisationer som kommer att medverka i det nya landskapet kommer överens om den temporära förvaltningens sammansättning. Enligt regeringens förslag till lag om införande ska organets medlemmar väljas bland de tjänsteinnehavare som har god kännedom om verksamheten och ekonomin inom sitt verksamhetsområde.

Organisationerna som deltar i beredningen i Nyland är Nylands förbund, kommunerna, primärvårdens och socialvårdens samarbetsområden, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistrikt, räddningsväsendet, NTM-centralen, arbets-och näringsbyrån samt regionförvaltningsverket.

Den temporära förvaltningen fortsätter sitt arbete fram till början av år 2019, då det nya landskapets inledningsskede tar vid.