En temporär förvaltning förbereder det nya landskapets verksamhet

valmistelu

Efter förberedelserna framskrider reformen under ledning av ett temporärt beredningsorgan. Den temporära förvaltningen ska påbörja sitt arbete då lagarna som berör landskapet har godkänts i riksdagen. 

Den temporära förvaltningen har i uppgift att bereda det nya landskapets verksamhet och förvaltning fram till ett landskapsfullmäktige har valts och den av fullmäktige utsedda landskapsstyrelsen har inlett sin verksamhet.

Den temporära förvaltningen bereder bland annat utredningar om överföringen av personal, egendom, avtal, ICT-system och förvaltning samt beslutar om budgetar. Den anordnar också det första landskapsvalet.

De organisationer som kommer att medverka i det nya landskapet kommer överens om det temporära beredningsorganets sammansättning. Enligt regeringens förslag till lag om införande ska organets medlemmar väljas bland de tjänsteinnehavare som har god kännedom om verksamheten och ekonomin inom sitt verksamhetsområde.

Organisationerna som deltar i beredningen i Nyland är Nylands förbund, kommunerna, primärvårdens och socialvårdens samarbetsområden, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet, räddningsväsendet, NTM-centralen, arbets- och näringsbyrån samt regionförvaltningsverket.