De nya landskapen har 25 uppgifter

idealamppu

Då landskapen inleder sin verksamhet i början av år 2020 kommer de enligt utkastet till landskapslag att ansvara för 25 olika uppgiftsområden. 

Uppgiftsområdena är:

 1. social- och hälsovård
 2. expertstöd till kommunerna inom främjande av välfärd, hälsa och säkerhet och förebyggande
  rusmedelsarbete,
 3. den regionala alkoholförvaltningen,
 4. räddningsväsendet,
 5. hälsoskyddet, tobakstillsynen, livsmedelstillsynen, tillsynen över djurs hälsa och välbefinnande
  samt veterinärtjänsterna,
 6. jordbruket och landsbygdsutvecklingen,
 7. marknadsordningen för jordbruksprodukter, säkerheten i, kvaliteten på och användningen
  av jordbrukets produktionsinsatser samt tillsynen rörande växters sundhet,
 8. fiskerihushållningen och vattenhushållningen,
 9. regionutvecklingsmyndighetens uppgifter, utveckling och finansiering av regionen och
  dess näringsliv och innovationsmiljöer och den därmed förknippade utbildningen och kompetensutveckling-
  en, främjandet av kulturen, ordnandet av företags-, arbets- och näringstjänster
  samt främjandet av integrationen,
 10. framsynsverksamheten för regionala utbildningsbehov på kort, medellång och lång sikt
   och beredningen av regionala utbildningsmål,
 11. planeringen av landskapet samt landskapsplanläggningen,
 12. främjandet av planeringen av kommunernas områdesanvändning och av ordnandet av
  byggnadsväsendet,
 13. främjandet av skyddet av den biologiska mångfalden och skötseln av kulturmiljön,
 14. trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten, väg- och trafikförhållandena, den regionala
  väghållningen, samarbetet inom markanvändningen och produktionen av data om verksamhetsmiljön
  för användning i den nationella trafiksystemplaneringen,
 15. tillsynsuppgifter när det gäller hantering av farliga kemikalier och av explosiva varor,
 16. tillsättandet av ett regionalt idrottsråd i samarbete med övriga landskap samt främjande
  av motion i landskapet genom det regionala idrottsrådets verksamhet samt uppgifter i samband
  med friluftsleder,
 17. främjandet av landskapsidentiteten i regionen i samarbete med regionens övriga aktörer,
 18. samordningen av de planer och utvecklingsinsatser som gäller kulturen som en del av
  genomförandet av landskapsstrategin, landskapsprogrammet och landskapsplanläggningen,
 19. främjandet och planeringen av vattentjänsterna, uppgifter kring användningen och skötseln
  av vattenresurserna samt hanteringen av översvämningsrisker, regionala uppgifter som
  gäller naturtillgångarna samt genomförande av arbeten som avser miljö, vattentjänster och vattendrag,
 20. vatten- och havsskyddet, ordnandet och genomförandet av vatten- och havsvården samt
  havsområdesplaneringen,
 21. produktionen av miljöinformation och förbättrande av miljömedvetenheten,
 22. beredskap inom landskapet och samordning av den regionala beredskapen,
 23. organiseringen av avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt
  ersättning av kostnaderna för vikariehjälp för renskötare,
 24. regionala uppgifter i anknytning till romska ärenden och de regionala delegationerna för
  romska ärenden,
 25. den regionala organiseringen och utvecklingen av samservicen