De nya landskapen har 26 uppgifter

Kokouslista-kuvitus.Landskapet som inleder sin verksamhet år 2021 kommer att ha 26 lagstadgade uppgifter. Dessutom kan landskapet åta sig vissa frivilliga uppgifter.

I Nylands beredning har uppgiftsområdena projekterats som beredningsområden.

Landskapets uppgiftsområden är:

 1. social- och hälsovård
 2. expertstöd till kommunerna inom främjande av välfärd, hälsa och säkerhet och förebygganderusmedelsarbete,
 3. den regionala alkoholförvaltningen,
 4. räddningsväsendet,
 5. hälsoskyddet, tobakstillsynen, livsmedelstillsynen, tillsynen över djurs hälsa och välbefinnandesamt veterinärtjänsterna,
 6. jordbruket och landsbygdsutvecklingen,
 7. marknadsordningen för jordbruksprodukter, säkerheten i, kvaliteten på och användningenav jordbrukets produktionsinsatser samt tillsynen rörande växters sundhet,
 8. fiskerihushållningen och vattenhushållningen,
 9. regionutvecklingsmyndighetens uppgifter, utveckling och finansiering av regionen ochdess näringsliv och innovationsmiljöer och den därmed förknippade utbildningen och kompetensutveckling-en, främjandet av kulturen, ordnandet av företags-, arbets- och näringstjänstersamt främjandet av integrationen,
 10. framsynsverksamheten för regionala utbildningsbehov på kort, medellång och lång sikt och beredningen av regionala utbildningsmål,
 11. planeringen av landskapet samt landskapsplanläggningen,
 12. främjandet av planeringen av kommunernas områdesanvändning och av ordnandet av byggnadsväsendet,
 13. främjandet av skyddet av den biologiska mångfalden och skötseln av kulturmiljön,
 14. trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten, väg- och trafikförhållandena, den regionalaväghållningen, samarbetet inom markanvändningen och produktionen av data om verksamhetsmiljönför användning i den nationella trafiksystemplaneringen,
 15. uppgifter i samband med statsunderstöd för enskilda vägar och mobilitetsstyrning,
 16. tillsynsuppgifter när det gäller hantering av farliga kemikalier och av explosiva varor,
 17. tillsättandet av ett regionalt idrottsråd i samarbete med övriga landskap samt främjandeav motion i landskapet genom det regionala idrottsrådets verksamhet samt uppgifter i sambandmed friluftsleder,
 18. främjandet av landskapsidentiteten i regionen i samarbete med regionens övriga aktörer,
 19. samordningen av de planer och utvecklingsinsatser som gäller kulturen som en del avgenomförandet av landskapsstrategin, landskapsprogrammet och landskapsplanläggningen,
 20. främjandet och planeringen av vattentjänsterna, uppgifter kring användningen och skötselnav vattenresurserna samt hanteringen av översvämningsrisker, regionala uppgifter somgäller naturtillgångarna samt genomförande av arbeten som avser miljö, vattentjänster och vattendrag,
 21. vatten- och havsskyddet, ordnandet och genomförandet av vatten- och havsvården samthavsområdesplaneringen,
 22. produktionen av miljöinformation och förbättrande av miljömedvetenheten,
 23. beredskap inom landskapet och samordning av den regionala beredskapen,
 24. organiseringen av avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samtersättning av kostnaderna för vikariehjälp för renskötare,
 25. regionala uppgifter i anknytning till romska ärenden och de regionala delegationerna förromska ärenden,
 26. den regionala organiseringen och utvecklingen av samservicen.