De nya landskapen har 25 uppgifter

Då landskapen inleder sin verksamhet i början av år 2020 kommer de enligt utkastet till landskapslag att ansvara för 25 olika uppgiftsområden.

Uppgiftsområdena är:

 1. social- och hälsovård
 2. förebyggande tjänster för att främja social välfärd och hälsa och stöd för kommunerna i form av experttjänster, förebyggande vård,
 3. regional alkoholförvaltning
 4. räddningsväsende
 5. hälsoskydd, tobakskontroll, livsmedelstillsyn samt tillsyn över djurens hälsa och välbefinnande och veterinärtjänster
 6. utveckling av jordbruk och landsbygd
 7. marknadsarrangemang i anslutning till lantbruksprodukter, produktionsinsatsernas säkerhet, kvalitet och användning samt övervakning av växternas sundhet
 8. fiskerinäring och vattenhushållning
 9. regionutvecklingsmyndighetens uppgifter, utveckling och finansiering av regionen, dess näringsliv och innovationsomgivningar, utveckling av utbildning och kompetens i anslutning till dem, främjande av kultur, ordnande av arbets- och näringstjänster samt främjande av integration
 10. prognostisering av regionala utbildningsbehov på kort, lång och medellång sikt samt beredning av regionala utbildningsmål
 11. planering av landskapet och planläggning på landskapsnivå
 12. främjande kommunernas planering av områdesanvändningen och ordnande av byggväsendet
 13. främjande av skyddet av naturens mångfald och vård av kulturmiljön
 14. trafiksystemets funktionsduglighet, trafiksäkerhet, väg- och trafikförhållanden, regional väghållning, markanvändningssamarbete och produktion av uppgifter som berör verksamhetsmiljön och som kan utnyttjas för planeringen av trafiksystemet på riksnivå
 15. övervakningsuppgifter i anslutning till hanteringen av farliga kemikalier och sprängämnen
 16. inrättande av ett regionalt motionsråd i samarbete med andra landskap och främjande av motion i landskapet genom motionsrådets verksamhet samt uppgifter i anslutning till friluftsleder
 17. främjande av landskapets identitet i regionen i samarbete med andra regionala aktörer
 18. samordning av planer och utvecklingsåtgärder som berör kultur som en del av landskapsstrategin och -programmet samt förverkligandet av planläggningen på landskapsnivå
 19. främjande och planering av vattenförsörjningen, användning och skötseln av vattentillgångarna, hantering av översvämningsrisker, regionala naturtillgångsuppgifter samt genomförande av miljö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten
 20. vatten- och havsskydd, ordnande och förverkligande av vatten- och havsvård samt havsplanering
 21. produktionen av miljökunskap och förbättrande av miljömedvetenheten
 22. landskapets beredskap och samordning av regional beredskap
 23. ordnande av avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt ersättning av kostnaderna för renskötarnas avbytarservice
 24. uppgifter i anslutning till regionala delegationer för romska ärenden
 25. ordnande och utveckling av regional samservice
I lagen anges också några uppgiftshelheter som kan inkluderas med landskapets uppgifter. En uppgift som är betydande för Nyland är till exempel ”internationella och Europeiska unionens ärenden och förbindelser som anknyter till landskapets verksamhetsområde”.

> Regeringens förslag till social- och hälsovårds- och landskapslag, utkast  22.12.2016 (på finska)