I inledningsskedet etableras landskapets förvaltning

Kaynnistymisvaihe

I inledningsskedet inrättas en av landskapsfullmäktige vald landskapsstyrelse och andra nödvändiga organ. Då väljs en landskapsdirektör och landskapets övriga tjänstemannaledning. Då blir landskapet behörigt och den temporära förvaltningen upphör.

I inledningsskedet ingår också beslut om olika stadgar och strategier samt om budget. Dessutom inrättar landskapet landskapskoncernens enheter. Överföringen av personal och rekryteringen slutförs.


Det nya landskapet inleder sin verksamhet år 2021

Organiseringsansvaret för tjänster överförs till de nya landskapen i början av 2021, då landskapet inleder sin egentliga verksamhet. Dessutom verkställs ägarbyten och överföringen av avtal. Nylands landskap kommer att bli Finlands största tjänsteproducent.

Nylands landskap börjar förverkliga sitt servicelöfte och sin vision. Reformen är dock inte färdig, utan utvecklingen av landskapets verksamhet och tjänster fortsätter på 2020-talet.