Med vård- och landskapsreformen eftersträvar man bättre service


Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland.  Ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, regionförvaltningsuppgifter och regionala tjänster koncentreras till landskapen. Syftet med regeringens reform är att Finland ska få en modern och kostnadseffektiv offentlig förvaltning.

Med hjälp av effektiva verksamhetsformer strävar man efter att spara skattemedel och förbättra kvaliteten på den service som invånarna behöver. Tjänsterna förnyas så att de är digitala och utgår från kundernas behov. Även de tjänster som företagen behöver kommer att koncentreras till ett och samma ställe.

Uppgifter överförs till landskapen från landskapsförbunden, NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken och kommunerna. Enligt lagutkasten kommer landskapen av svara för 26 olika uppgiftsområden. Uppgiftsfördelningen utgår ifrån att det ska finnas en tydlig arbetsfördelning mellan kommunen, landskapet och staten.

Det nya landskapets landskapsfullmäktige väljs genom val och beslutar om landskapets frågor. Ett viktigt sätt att påverka är att rösta i landskapsvalet.

Förberedelserna inför reformen i Nyland leds av landskapsreformens förändringsledare Markus Sovala och vårdreformens förändringsledare Timo Aronkytö. De binledde sitt arbete i början av december 2016.


> Regionförvaltningsreformens riksomfattande webbplats