Dataskyddsbeskrivning för personregistret för de nyländska organisationernas sakkunnigpool

EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 12, 13 och 14

1. Personuppgiftsansvarig 

Nylands förbund, FO-nummer 0201296-1
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors
Telefon (09) 4757 411, toimisto@uudenmaanliitto.fi

Kontaktperson för ärenden som gäller registret: 
Dataskyddsansvarig

2. Dataskyddsansvarig

Namn: Liisa Setälä
Telefon 040 168 1989, e-post liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Avsikten med hantering av personuppgifter

Personuppgifter används för att ordna workshoppar för de nyländska organisationernas sakkunnigpool inom Nyland 2019-projektet samt för att hålla kontakt. 
Behandlingen av uppgifter baserar sig på ett medgivande av den som gett uppgifterna. 

4. Personuppgifternas innehåll i registret 

Personernas kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) samt namnet på den organisation som personen är med i.  

5. Källa för personuppgifter

Uppgifterna fås av personen i fråga. 

6. Mottagare av personuppgifter och dataskyddet vid behandlingen av uppgifter

Nyland 2019-projektets projektberedare inom temat delaktighet och Nylands förbunds webbansvariga har tillgång till uppgifterna i registret. Alla ovan nämnda personer är anställda vid Nylands förbund. 

Personuppgifter överlåts inte till parter utanför Nylands förbund. 

Webbplatsens tjänsteleverantör Poutapilvi Web Design Oy behandlar uppgifter enbart på den personuppgiftsansvarigas specifika begäran.

Nätblankettens tjänsteleverantör Webropol Oy och dess underleverantörer Nebula Oy och Qumio Oy behandlar uppgifter endast på den personuppgiftsansvarigas specifika begäran. För att logga in i systemet används personliga användarnamn.

Dokument som används i beredningen vid projektet Nyland 2019 sparas i en arbetsmiljö dit man loggar in med ett personligt användarnamn. Nylands förbunds webbplats är SSL-skyddad. SSL-certifikatet skyddar trafiken som går mellan en dator och internet-sidans server. 

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter till tredje länder och till internationella organisationer

Uppgifter överlåts i princip inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

8. Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras så länge som personen i fråga deltar i verksamheten vid de nyländska organisationernas sakkunnigpool. 

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan när som helst meddela att han eller hon inte längre deltar i sakkunnigpoolens verksamhet.

Den registrerade har rätt att:
  • kontrollera vilka personuppgifter det finns om henne/honom i registret
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina uppgifter avlägsnade ur registret
  • begränsa behandlingen av uppgifterna
  • flytta över uppgifter från ett system till ett annat.
Begäran ska sändas via e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi eller som vanlig post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors. Förse meddelandet med hänvisningen ”Begäran om kontroll av uppgifter om organisationernas sakkunnigpool”.

Rätten att låta kontrollera sina uppgifter är kostnadsfri en gång om året.

Den registrerade har dessutom rätt att lämna in besvär till dataskyddsombudsmannen.

10. Profilering

Ingen profilering sker eller inga andra automatiska beslut fattas med hjälp av registret.