Politiska styrgruppen

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen
Den politiska styrgruppen styrde reformförberedelerna fram till hösten 2017. Numera har landskapsstyrelsen hand om den politiska styrningen av reformprojektet. Den politiska styrgruppens möteshandlingar har sparats på denna sida.

Den politiska styrgruppens möteshandlingar


21.8.2017Politiska styrgruppens möte 21.8.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

I och med att tidtabellen för reformen har ändrat fick den politiska styrgruppen ta del av förändringsledarnas lägesöversikter beträffande utsikterna för och planerna kring projektet Nyland 2019. Gruppen fick också ta del av bedömningen av riskerna som kan följa då landskapets förvaltningen och verksamhet kör igång samt antecknade läget med rekryteringsprocesserna för kännedom.

Den politiska styrgruppen önskade att reformförberedelserna i fortsättningen utöver landskapets struktur också skulle fokusera på verksamheten och på att hitta modeller som lämpar sig för Nyland.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.6.2017Politiska styrgruppens möte 19.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den politiska styrgruppens möteshandlingar gav en lägesöversikt över riksdagens behandling av reformen. Diskussionerna som fördes om frågan berörde främst tidtabellen och utmaningarna med den regionala beredningen, inom vilken det fortfarande finns många stora, och motstridiga, frågor som är olösta i riksdagen.

Förändringsledarna gav sin egen översikt över läget med beredningen. 

Diskussionen som fördes berörde särskilt rekryteringarna av personal till den temporära förvaltningen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.6.2017Politiska styrgruppens möte 22.5.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Förberedelsefasens politiska styrgrupp diskuterade den temporära förvaltningens organisering och dess politiska styrning. Gruppen ansåg att det ter sig naturligt att den politiska styrningen grundar sig på en utvidgad sammansättning av Nylands landskapsstyrelse. Övriga diskussioner fördes kring informationsförmedlingen mellan kommunernas tjänstemannaledning och förtroendevalda och kring kommunernas roll då reformen fortskrider.

Gruppen diskuterade också beredningen av ett affärsverk för social- och hälsovård utifrån regionstrukturen samt om övergångsperioden som gäller valfriheten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.4.2017Politiska styrgruppens möte 24.4.2017

Muistiot

> Den politiska styrgruppens mötesprotokoll (på finska)


Förändringsledare Markus Sovala presenterade en översikt över reformens preciserade tidtabeller och de anslag som behövs. Vårdreformens förändringsledare Timo Aronkytö redogjorde för beredningsgruppernas arbete och för vilken betydelse landskapets organiseringsansvar har.

Den politiska styrgruppen fick också ta del av översikter över den temporära förvaltningens uppgifter och av ett utkast till arbetsprogram som gäller landskapets anställda.

Strygruppen var bland annat orolig över samordningen av de olika styr- och arbetsgruppernas arbete och huruvida rehabilitering och socialvårdstjänster uppmärksammas i tillräckligt hög grad. Gruppen vill också se att man skapar allt mångsidigare mätare inom social- och hälsovården för att styra verksamheten. I synnerhet rådgivningarnas öde i samband med reformen väckte diskussion. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017Politiska styrgruppens möte 13.3.2017

Muistiot
> Politiska styrguppens möteshandlingar 13.3.2017 (på finska)


Den politiska styrgruppen diskuterade landskapets styrningsmekanismer med hjälp av vilka det demokratiska beslutsfattandet kan kanaliseras till landskapets serviceverksamhet. Med hjälp av styrningsmekanismerna kan man också försäkra att reformens grundläggande mål om att minska hälso- och välfärdsskillnaderna uppnås.

Vid gruppens tredje möte diskuterades också den utmanande tidtabellen som har gjorts upp för genomförandet av reformen. Den politiska styrgruppen instämde med kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen i deras ställningstagande om att tillräckligt med tid och tillräckliga resurser ska reserveras för genomförandet av reformen. Gruppen konstaterade att den är beredd på att i ett senare skede precisera synpunkterna som har förts fram i ställningstagandet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.2.2017Politiska styrgruppens möte 6.2.2017

Muistiot
> Politiska styrgruppens möteshandlingar 6.2.2017 (på finska)


Vid sitt andra möte fick styrguppen ta del av understatssekreterare Tuomas Pöystis lägesrapport om vårens tidtabell beträffande vård- och landskapsreformens lagförslag. I det här sammanhanget diskuterades i synnerhet huvudstadsregionens särskilda lösning som gäller de så kallade tillväxttjänsterna, reformens grundlagsenlighet samt reformens strama tidtabell och arbetsfördelningen beträffande de regionala förberedelserna.

Den politiska styrgruppen fick också ta del av presentationer om beredningsprojektets riskanalys och ramvillkor. Därtill redogjordes för läget med beredningen av det nya landskapets organisationsstruktur.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.1.2017Politiska styrgruppens möte 16.1.2017

Muistiot
> Politiska styrgruppens möteshandlingar 16.1.2017 (på finska)

Förberedelsefasens politiska styrgrupp diskuterade bland annat det kommande landskapets roll och förfaringssätt. Vid mötet konstaterades att det är viktigt att skapa en fungerade och tydlig arbetsfördelning mellan landskapet och kommunerna. Det är i Nylands intresse att kommunernas och städernas roll förblir stark.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi