ICT-gruppens beredningsmaterial

it,kuva Tuula PalasteFörberedelsefasens arbetsgrupp med ansvar för informations- och kommunikationsteknik (ICT) har i uppgift att kartlägga ICT-systemens nuläge samt göra upp en färdplan och en tidtabell för ICT-lösningarna som behövs då det nya landskapet träder i kraft  2020–2021. Gruppen framställer också ett förslag om att integrera ICT-systemen. Gruppens ordförande är dataadministrationsdirektören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Pertti Mäkelä.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


9.11.2018ICT-projektets utvidgade styrgrupp, möte 5.11.2018

Muistiot

> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-projektet har framskridit i enlighet med den gällande planen. 

Ärenden som ansluter sig till beslutfattandets snabbhet ligger fortfarande högt på riskkartan. Nu har också risken för personresurser höjts till en måttlig nivå, vilket beror på beslut som har dragit ut på tiden. Resurs- och arbetsavtal för projektet kan ingås fram till 30.6.2019 på basis av det som sägs ovan.

ICT-projektet har 30.10.2018 gett FM en administrativ slutrapport för ICT II-finansieringsbeslutet. 

FM fattade 25.9.2018 beslut (s.k. ICT- IV) om beviljande av understöd för ICT-beredningen. Med stöd av beslutet betalar FM 13,82 miljoner euro av det kvarstående understödet till Nylands förbund i enlighet med beslutet av den 1 juni 2018.

Nylands landskap har 30.10.2018 gett ett utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om uppgifterna för landskapens nationella servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster och om de tjänster som omfattas av användningsskyldighet, s.k. Vimana-förordning. 

Man diskuterade ICT-tjänster och resultat som anknyter till projekthelheter och som kan utnyttjas redan nu i kommuner och samkommuner som en del av färdplanen för övergång till landskapet

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.9.2018ICT-projektets utvidgade styrgrupp, möte 27.8.2018

Muistiot

> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-förberedelserna fortsätter och finansieringen har tryggats med Finansministeriets beslut. Självfinansieringsandelen är mindre än tidigare. Gruppen gick igenom projektets uppdaterade riskkarta och konstaterade vilka risker det finns för projektet.

En risk som berör hela förändringen är om besluten först ska fattas av följande regering. Förändringsledarens och Finansministeriets budskap är att det arbete som hittills har gjorts inte ändå kommer att gå till spillo. Förändringsledarna har träffat landets politiska ledning och utifrån diskussionerna med dem har det bildats en uppfattning om att följande regerings eventuella vård- och landskapsmodell inte skiljer sig mycket från den modell som nu behandlas i riksdagen. För den riksomfattande planeringen av landskaps- och vårdreformen reserveras 213 miljoner euro ur statsbudgeten för 2019. Situationen med finansieringen ser bra ut med tanke på budgetmanglingen.

ICT-projektet bedömer att kostnaderna för tilläggsåret i tidtabellen uppgår till ungefär 16 miljoner euro. ICT-projektet har gjort upp en finansieringsplan också för 2019–2020.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.6.2018ICT-gruppens möte 18.6.2018

Muistiot

> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-beredningen fortsätter trots de oklarheter som råder kring vårdberedningen i riksdagen.

Finansieringen finns men den självriskandel på 10 procent som förutsätts är alldeles för hög och förhandlingar förs fortfarande.

Finansieringsbesluten är villkoriliga. Det finns vid behöv möjlighet till tilläggsfinansiering. Man vet med större säkerhet på hösten om hur tidtabellerna ser ut för åren 2020-2021.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018ICT-gruppens möte 24.4.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Planeringsfasens uppgifter har utförts planenligt och nu har man i samband med det positiva finansieringsbeslutet övergått till verkställandet.

Enligt beslutet får Nylands förbund en summa på 6 780 000 euro, med vilken arbetet som genomförs i april, maj och juni finansieras. Finansieringen förutsätter en själfinansieringsandel på 10 procent. Finansministeriet har sammanlagt beviljat 27 110 000 euro finansiering för år 2018. I beslutet har fastställts hur finansieringen får användas. Det är inte möjligt att verkställa förberedelser som överlappar Vimana Oy:s och SoteDigi Oy:s arbete. Enligt uppgifterna från Finansministeriet är det möjligt att skilt ansöka om tilläggsfinansiering under år 2018. I beredningen i Nyland utgår man från att tilläggsfinansiering ska sökas för att man ska kunna försäkra att arbetet fortskrider enligt planerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018ICT-gruppens möte 26.3.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Uppgifterna i planeringsfasen har framskridit planenligt och samarbetet med projekten som berör verksamheten fördjupas under ledning av den operativa styrgruppen. Inom helhetsarkitekturen är man på väg att övergå till det andra skedet, där man närmare fokuserar på hur kärnprocesserna fungerar samt på förhållandena mellan dem. Styrgruppens utlåtande om landskapets referensarkitektur godkändes. I mars inväntas ännu ett beslut om finansiering för 2018–2019, vilket om det är positivt tryggar ICT-projektets fortsättning. Man har också kört i gång projekt kring kunskapsledning och anordnarens redskap, som finansieras separat av Social- och hälsovårds- och Finansministeriet. Projekten färdigställs före utgången av juni.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.2.2018ICT-gruppens möte 6.2.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-gruppens styrgrupp inom Nyland 2019 behandlade vid sitt möte 6.2.2018 planeringsfasens slutrapport jämte bilagor. Styrgruppen konstaterade att de uppgifter som gavs då planeringsfasen inleddes har utförts och beskrivits i slutrapporten. Gruppen godkände för sin del slutrapporten jämte bilagor med några ändringar som man kom överens om vid mötet.

Styrgruppen beslutade också att man i enlighet med de anvisningar som Finansministeriet publicerat 5.2.2018 bereder ansökan om statsunderstöd för 2018. Styrgruppen gav fullmakt åt Nyland 2019-projektets ICT-projekt att göra eventuella nödvändiga ändringar i den godkända slutrapporten jämte bilagor vad berör ansökan om statsunderstöd. Eventuella ändringar i rapporten behandlas vid styrgruppens följande möte.

ICT-projektet fortsätter arbetet med planeringsfasens uppgifter.

Bilaga (på finska)

> Planeringsfasens slutrapport

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.1.2018ICT-gruppens möte 15.1.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Inom Nylands landskaps ICT-projekt inrättades på hösten 2017 en arbetsgrupp för landskapets helhetsarkitektur. Gruppen har i uppgift att planera en referensram för Nylands landskaps helhetsarkitektur utgående från rekommendationen JHS 179. I enlighet med referensramen går man mot att inleda landskapets verksamhet för ICT-uppgifternas del och mot en målbild för ICT-tjänsterna som stöder den nya verksamhetsmodellen och förverkligas efter år 2022.

Då landskapets ICT-grupp samlades 15.1.2018 gick man igenom slutrapporten som gjorts över arbetet med helhetsarkitekturen som utfördes i ICT-projektets planeringsfas. Målet för arkitekturen är hela Nylands landskaps verksamhet.
Styrgruppen konstaterade att arbetet med arkitekturen har framskridit väl trots att helheten är så stor och att reformarbetet är på hälft. Man har åstadkommit mycket på en kort tid och arbetet som gjorts enligt bilaga 5 till rekommendationen JHS 179 har framskridit i enlighet med målen.

Styrgruppen godkände visionen för Nylands arkitektur 2023 +, som har definierats enligt följande: Nylands landskaps helhetsarkitektur strävar efter enhetliga verksamhetsmodeller för att producera kostnadseffektiva och kundfokuserade tjänster.

Arbetet med helhetsarkitekturen stämmer överens med Finansministeriets referensarkitektur, som färdigställs i januari 2018.

Situationsbilden lever och den upprätthålls av arbetsgruppen som på våren 2018 tar itu med att analysera lägesbildens kvalitet. Under år 2018 preciseras i synnerhet verksamhetsarkitekturen, som konkretiseras med hjälp av så kallade användningsfall.

I Nylands ICT-projekt kommer man att följa arkitekturramen.
I det fortsatta arbetet betonas vikten av nära samarbete med kommunerna och samkommunerna. Helhetsarkitekturen erbjuder en ram och villkor för kommande projekt.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2017ICT-gruppens möte 18.12.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Styrgruppen för Nyland 2019-projektets ICT-projekt konstaterade vid sitt möte 18.12.2017 att resurserna för projektet efter de förverkligade rekryteringarna motsvarar det planerade och gör det möjligt för projektet att framskrida i god takt.

Projektets genomförandeplaner är under arbete och beredningen av dem konstaterades fortskrida bra. I planeringen samarbetar man intensivt med de nationella servicecentralerna Vimana Oy och SoteDigi Oy.

Styrgruppen drog upp följande riktlinjer vad gäller genomförandeplanerna:

  • I projektet med TOSI-systemet utreds hur en parallell användning av olika system (kommunen och landskapet) kan genomföras rent tekniskt och att denna ska testas på hösten 2019 för att kunna möjliggöra en smidig övergång.
  • För TOSI-systemets del utreds också om organisationens kodsystem kan förverkligas med hjälp av en integrationsplattform då landskapet inleder sin verksamhet.
  • ICT-stödet planeras i enlighet med den gällande, koncentrerade lösningen för stödtjänsterna.
  • Beträffande datasäkerheten ställde man upp som mål att skapa en god praxis vad gäller datasäkerheten i den nya organisationen, bland annat genom att testa hur olika centrala datasäkerhetsuppgifter hanteras.

Vid mötets godkändes stommen för planeringsfasens slutrapport och en preliminär projektplan för förverkligandet av dataadministrationen 2018–2019.

Slutligen tackade man styrgruppen för det aktiva arbetet under hösten och önskade alla en god jul och ett gott nytt år 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.11.2017ICT-gruppens möte 20.11.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid mötet för ICT-projektets styrgrupp, som lyder under Nyland 2019, 20.11.2017 sammanfattade Finansministeriets specialsakkunnig Tuija Kuusisto att SoteDigi Oy har i uppgift att förverkliga de strategiska avsikterna för regeringens reform genom att på både nationell nivå och koncentrerat till olika områden åstadkomma bättre tjänster som är förmånligare och mer jämlika. SoteDigi utvecklar uttryckligen de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och svarar för deras ibruktagande och spridning. SoteDigi kommer att producera integrationstjänster, kundvårdssystem och tjänster som berör kunskapsledning.

SoteDigi utveckla nya lösningar och överlämnar dem för produktion. Vimana Oy ser till att erbjuda vedertagna lösningar åt sina kunder och att det finns branschoberoende tjänster. Avsikten är att landskapen och staten som ägare ska styra Vimana Oy:s och SoteDigi-bolagets verksamhet som en enda funktionell helhet. De valda landskapsfullmäktige fattar senast 3/2019 beslut om huruvida landskapet blir delägare i SoteDigi.

Utifrån de lägesrapporter som presenterades vid mötet är det möjligt att konstatera att projektets situation är bra, man har lyckats med rekryteringarna och projektet fortskrider planenligt. Det är synnerligen viktigt att varje kommun deltar med sin sakkunskap i projektet.

ICT-gruppens verksamhetsperiod pågår fram till slutet av 2017. Gruppen föreslår att landskapsdirektören beslutar att verksamheten fortgår åtminstone till slutet av 2018.

ICT-gruppen går in i den digitala tidsåldern och härefter samlas gruppen enbart via Skype.

Bilagor (på finska):

> ICT-projektets riskkarta
> System för styrningen av ICT-verksamheten
> Projektens lägesöversikter
> ICT-projektets lägesöversikt
> Översikt över SoteDigi Oy

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2017ICT-gruppens möte 30.10.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid mötet 30.10 för ICT-projektets utvidgade styrgrupp gick igenom lägesöversikterna vad gäller andra uppgifter än vårduppgifter som överförs till landskapen samt inledandet av Vimana Oy, inledandet och fortskridandet av Nylands ICT-projekt och dess underprojekt samt den uppdaterade riskbedömningen för projektet. Vid mötet presenterades också processen och förfarandena för användningen av utomstående sakkunniga i planeringen och genomförandet av ICT-projektet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat