Nylands landskapsfullmäktige väljs genom val år 2019

loisto-merellä


Genom landskapsval väljs 99 ledamöter till landskapsfullmäktige som innehar den högsta beslutanderätten inom det kommande landskapet Nyland. 

Hur landskapsvalet ordnas och hur en noggrannare tidtabell för valet bestäms beror på när lagarna om landskap träder i kraft. Enligt den aktuella bedömningen ordnas valet tidigast på hösten 2019. Således kan det nya landskapsfullmäktige inleda sin verksamhet i början av år 2020.

Att rösta i val är ett viktigt sätt att påverka landskapets verksamhet men nylänningarna kan delta i beslutsprocessen i landskapet även på många andra sätt. Invånarna kan till exempel medverka i olika råd eller använda sin initiativrätt.

I landskapsvalet är landskapets invånare röstberättigade och valkretsen omfattar hela Nylands landskap. Kandidater kan ställas upp av partier som införts i partiregistret och av valmansföreningar.

Vilka frågor fattar landskapsfullmäktige beslut om?

Landskapsfullmäktige som väljs genom landskapsval ansvarar för hur Nyland utvecklas under de kommande åren. Fullmäktige beslutar om vilka tjänster landskapet erbjuder för sina invånare och hur detta sker. Beslutsprocessen är strategisk och fullmäktige bevakar i stor utsträckning hela Nylands intressen. 

Fullmäktige godkänner till exempel landskapets budget, strategi och förvaltningsstadga. Däremot beslutar fullmäktige inte om den operativa verksamheten, till exempel var enskilda social- och hälsocentraler ligger. 

Landskapsfullmäktige utser en landskapsstyrelse som lyder under landskapsfullmäktige. Landskapsstyrelsen ansvarar för skötsel av landskapets förvaltning och ekonomi tillsammans med landskapsdirektören.

När landskapet indelas i anordnande och producerande enheter har landskapsstyrelsen en betydande roll i samordningen av helheten samt i ägarstyrningen av landskapskoncernen.

Det första landskapsfullmäktige har särskilda uppdrag

Det första landskapsfullmäktige fungerar som politiskt beslutsorgan redan innan ansvaret att organisera tjänster överförs till landskapet i januari 2021. 

Det första fullmäktige drar upp centrala riktlinjer som anknyter till att inrätta ett landskap: Fullmäktige fattar beslut om det nya landskapets förvaltningsstadga och organisation samt om landskapets strategi och budget. Dessutom drar fullmäktige upp riktlinjer för andra viktiga frågor kring landskapets styrning och väljer ledande tjänsteinnehavare för det nya landskapet.


Vad händer för Nylands nuvarande landskapsfullmäktige?

Det nuvarande landskapsfullmäktige är det organ som innehar den högsta beslutanderätten vid Nylands förbund. Landskapsfullmäktiges medlemmar har valts bland ledamöter i nyländska kommunfullmäktige så att varje kommun har haft en representant i landskapsfullmäktige. De politiska styrkeförhållandena i landskapsfullmäktige motsvarar kommunalvalsresultatet.

I och med landskapsreformen ansluter sig Nylands förbund till landskapet Nyland. Således avslutar det nuvarande landskapsfullmäktige sin verksamhet i och med att Nylands förbunds verksamhet upphör.

I det nya landskapet har fullmäktigeledamöterna mer övergripande uppgifter eftersom de till exempel kommer att fatta beslut om social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet. Vid sidan av sitt egentliga fullmäktigearbete har ledamöterna sannolikt uppdrag också i landskapets övriga organ, såsom utskott. 

» Läs mer om beslutsprocessen vid Nylands förbund