Personalen deltar i reformen

Pyöräilijät, kuva Tuula Palaste-Eerola


I och med vård- och landskapsreformen får de kommande landskapen en ansvarsfull uppgift att organisera tiotals olika tjänster. Personalen har en viktig roll i reformen då den nuvarande kompetensen överförs till landskapet och tjänster förnyas med beaktande av de behov som uppstår under de kommande årtiondena.

Beredningen av Nylands landskap stöder sig på de nuvarande organisationernas kompetens – de flesta projektarbetare har arbetat i organisationer som överförs till det kommande landskapet. Dessutom är principen att det arbete som utförts inom projektet kan utnyttjas också i de nuvarande organisationerna.

I Nyland övergår cirka 60 000 anställda till landskapet

Om reformen genomförs övergår ca 60 000 anställda till anställning hos Nylands landskap genom överlåtelse av rörelse.

Största delen av dem jobbar inom social- och hälsovårdstjänster vid HNS, kommuner och samkommuner. Till landskapet överförs också de fyra nuvarande räddningsverken i Nyland. Till det nya landskapet överförs anställda också från NTM-centralen, miljö- och hälsoskydd, landsbygdstjänster och Nylands förbund.

Antalet anställda som överförs och var de kommer att arbeta inom landskapets organisation preciseras när beredningen framskrider. På en konkret nivå sker överföringen av personal först på senare hälften av 2020.

Även om det är tal om personal som överförs, ändras arbetsvardagen inte hos de flesta anställda. Personalen överförs till landskapet som så kallade gamla arbetstagare, vilket innebär att rättigheterna och skyldigheterna hos de nuvarande arbetsavtals- och tjänsteförhållandena inte ändras.

Det finns flera olika sätt att delta när lagarna har trätt i kraft

I landskapsberedningen i Nyland har man redan planerat olika metoder för delaktighet som de arbetsgemenskaper som övergår till landskapet kan utnyttja i vardagen. Principen är att projektet Nyland 2019 erbjuder metoder, bland vilka organisationerna som övergår till landskapet kan välja de lämpligaste.

Dessa mer omfattande sätt att delta införs först när lagarna om landskapsreformen har godkänts i riksdagen och det är säkert att reformen genomförs.

Syftet med att involvera personalen är att öka personalens kännedom om reformen och minska osäkerhet genom samhörighet och växelverkan. Olika sätt att delta kan till exempel vara diskussionsevenemang, workshoppar eller bakgrundsmaterial som är avsedda för teamledare. 

När man väntar på beslut som fattas på riksnivå lönar det sig att personalen utvecklar sitt arbete i de nuvarande organisationerna och upprätthåller sin yrkeskompetens. Utvecklingsarbetet är inte onödigt vare sig reformen framskrider på ett eller annat sätt.

Projektets HR-team förbereder en trygg övergång

I personalberedningen inom Nyland 2019-projektet säkerställer man att övergången till det nya landskapet sker tryggt också ur personalens synvinkel.

HR-teamet förbereder överföringen av personal samt olika sätt att delta och HR-funktioner för det nya landskapet.

» Läs mer om HR-beredning

Personalforumet sammanträder varje månad

Personalforumet är en styrgrupp för vård- och landskapsreformen i Nyland, som består av representanter för kommunernas och statens huvudavtalsorganisationer.

Personalforumet sammanträder varje månad. Personalforumet diskuterar hur reformprojektet framskrider och deltar i beredningen ur personalens synvinkel. Personalforumets möteshandlingar publiceras på webbplatsen Nyland 2019 alltid efter mötet.

» Personalforumets webbsida och möteshandlingar