Landskapet erbjuder service på två språk

ruotsinkieliset


Nyland är Finlands största tvåspråkiga landskap. I beredningen av landskapet ser man till att de båda inhemska språkgrupperna på lika villkor erbjuds kundorienterade tjänster av god kvalitet.

Landskapens uppgifter inbegriper många ärenden som är viktiga med tanke på språkgrupperna (6 § i landskapslagen). Principen med tvåspråkighet syns genomgående i beredningen av landskapets verksamhet.

I beredningen av den svenskspråkiga servicen ser man till att de språkliga rättigheterna tas i beaktande i till exempel landskapsstrategin, servicestrategin, förvaltningsstadgan och kommunikationsprogrammet. Landskapet får en tvåspråkig förvaltningskultur och tjänsterna planeras från första början så att de är smidiga för de båda inhemska språkgrupperna.

I samband med beredningen tar man också fram en vision och en verksamhetsmodell för landskapets svenskspråkiga tjänster, ärendehantering och kommunikation. Verksamhetsmodellen sträcker sig fram till år 2025. I planen beaktas till exempel översättningsarbete, informationsgivning, utbildning och att det finns tillräckligt med svenskspråkig personal.

I samband med beredningen av den svenskspråkiga servicen fastställer man också hurdana språkkunskaper som krävs av landskapets anställda samt samlar information om vilka språkkunskaper personalen som överförs till landskapet har.

Den stora befolkningen i Nyland medför att det finns goda möjligheter att erbjuda svenskspråkiga tjänster och på en övergripande nivå utveckla dem, också då det gäller specialtjänster. Genom att förberedelserna påbörjats i god tid kan man se till att servicen förverkligas på ett verkningsfullt sätt och att de svenskspråkiga servicestigarna motsvarar tjänsteanvändarnas behov.

Lagstiftning och avtal tryggar de språkliga rättigheterna

De språkliga rättigheterna är individuella rättigheter som garanteras av lagstiftning och god förvaltningssed.

Enligt 27 § i landskapslagen ska det i tvåspråkiga landskap finnas ett påverkansorgan för den språkliga minoriteten som ska utreda och precisera behovet av tjänster för landskapets språkliga minoritet samt följa tillgången till dessa tjänster och deras kvalitet.

Enligt förslaget till lagen om ordnande av social- och hälsovården ska social- och hälsovårdstjänsterna i tvåspråkiga landskap ordnas på både finska och svenska.

I samband med valfriheten ställer landskapet också kriterier på tjänsteproducenterna. Ett av kriterierna är att tjänsteproducenterna på jämlika grunder erbjuder service åt de båda språkgrupperna. Vid konkurrensutsättning av tjänster ska säkerställas att tjänsterna som anlitas till följd av konkurrensutsättningen erbjuds på båda de inhemska språken.

Därtill ska myndigheterna i enlighet med grundlagen tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.


Det tvåspråkiga Nyland i siffror

  • Det finns 15 tvåspråkiga kommuner i Nyland. Totalt består landskapet av 26 kommuner.
    • Majoriteten av invånarna är svenskspråkiga i Raseborg (65 %) och Ingå (53 %)
    • I västra och östra Nyland har fler än var fjärde invånare svenska som modersmål
  • Nyland har 131 770 svenskspråkiga invånare
    • 8,0 procent av Nylands befolkning
    • 46 procent av hela den svenskspråkiga befolkningen i Finland
Uppgifterna är från 2017. Källa: Nyland-databanken, befolkning (på finska)

(Klicka på bilden för att göra den större.)