Sote-affärsverket producerar fungerande service till invånarna

sote-liikelaitos

Det nya landskapet producerar själv merparten av invånarnas social- och hälsovårdstjänster. Nylands sote-affärsverk är en av landskapet ägd affärsidkande organisation och en del av landskapets myndighetsorganisation.

Affärsverket erbjuder nylänningarna mångsidiga social- och hälsovårdstjänster, som anpassas till helheter som motsvarar invånarnas behov. Målsättningen är att trygga rätt vård och service samt det nödvändiga kunnandet vid rätt tidpunkt.  

Service som erbjuds av affärsverket kommer att vara bl.a. skolhälsovård, hemvård, service vid familjecenter, socialvårdens mångahanda service så som barnskydd och boendetjänster samt specialsjukvård. Från social- och hälsovårdscentralen alltså vårdcentralen får kunden som basservice hälsovård och socialrådgivning. Dessutom kommer landskapets affärsverk att ha egna enheter för mun- och tandvårdstjänster alltså tandkliniker. Man kan senare bolagisera landskapets vårdcentral och tandklinik, varvid de utgör självständiga dotterbolag till landskapets koncern.  

Affärsverket ansvarar för bruket av offentlig makt inom de av landskapet producerade tjänsterna. Det innebär att affärsverkets tjänstemän till exempel kan fatta myndighetsbeslut i kundärenden. 

Det är också affärsverkets uppgift att ge landskapet experthjälp i skötseln av uppgifter landskapet har ålagts. Om landskapets affärsverks uppgifter bestäms noggrannare i förvaltningsstadgan. 

Målsättningen med beredningen av Nylands affärsverk är en trygg och kontrollerad transition, som leder mot en modig förnyelse.  

Beredningen är indelad i sju projekthelheter:

  • beskrivning av nuläget 
  • affärsverkets övergångsperiod
  • förvaltnings- och ledningsstrukturer 
  • bildandet av affärsverket
  • servicehelheter
  • valfrihetstjänster
  • interna stödtjänster.

Dessutom deltar affärsverksberedningen tätt i de projekthelheter som görs i samarbete med koncernen och organisatören.