Trygg övergång till anställning hos det nya landskapet

Ihmiset ja leija. Kuva Tuula Palaste


När social- och hälsovårds- och landskapsreformen genomförs övergår ca 60 000 anställda i Nyland från sina nuvarande organisationer i anställning hos landskapet i början av år 2021.

Inom Nyland 2019-projektet är målet med beredningen som gäller personalen att skapa en trygg övergång av personal och att säkerställa kontinuiteten i serviceproduktionen. I januari 2021 vet alla anställda var deras arbetsplatser ligger och får sin lön från landskapet. De anställdas vardag förändras praktiskt taget inte; det är i huvudsak endast systemet bakom arbetet som förändras.

Vad gäller övergång av personal bereder man anvisningar för förfaringssätt och överföring av anställningsuppgifter till landskapet som ges till de nuvarande organisationerna. Anvisningarna preciseras under beredningen då man får en exakt bild av den personal som överförs till landskapet. Man får en konkret bild först närmare årsskiftet 2021.

Ärenden som gäller personalen behandlas tillsammans med de anställdas representanter i personalforumet som sammanträder en gång i månaden samt i personaldirektörernas nätverk.

» Personalforumets webbsida och möteshandlingar

För landskapet bereds också samarbets- och förhandlingspraxis. Målet är att praxisen ger personalen möjlighet att utveckla både sitt eget arbete och verksamheten.

Personalen deltar i reformen 

För att involvera personalen i reformen har man planerat många metoder som kan tillämpas, allt från diskussionsevenemang till elektroniska verktyg. Man börjar involvera personalen först när landskapslagarna har trätt i kraft.

Nyland 2019-projektet kommer då att erbjuda olika metoder för delaktighet och växelverkan, och de organisationer och anställda som övergår till landskapet får välja de lämpligaste metoderna.

Syftet med att involvera personalen är att skapa klarhet i den mångfacetterade förändringen och att erbjuda forum för dialog. De anställda som övergår till landskapet får mer kännedom om reformen när de deltar i beredningen. 

Med hjälp av möjligheterna till deltagande och information konkretiseras reformen och osäkerheten minskar. Via personalen förmedlas information också till Nylands invånare. 

De nuvarande arbetsgivarna är partner för Nyland 2019-projektet och förmedlar information om reformen till sina anställda. Senare erbjuder projektet stöd för förändringarna som de organisationer som omfattas av förändringen kan utnyttja när olika förändringar planeras och genomförs. 

Landskapet blir en pålitlig och lockande arbetsgivare 

Inom beredningen planeras lösningar som utgör en grund för personalledning och personalförvaltning inom det nya landskapet. I beredningsskedet kombineras de nuvarande organisationernas bästa förfaranden till en helhet av personalledning på landskapsnivå. 

Bakom arbetet ligger landskapets strategi, och en av strategins huvudmålsättningar är att Nylands landskap är en eftertraktad arbetsplats och samarbetspartner. I de personalpolitiska målen syns detta till exempel så att man tar hand om personalens välbefinnande och ledarskapet är högklassigt. 

Under beredningen planeras också landskapets HR-funktioner genom vilka professionella inom personalförvaltningen erbjuder sin expertis för att stödja landskapets ledning och att underlätta arbetet i vardagen.