Stark vårdanordnare bevakar invånarnas intressen

sotejärjestäjä

Det nya landskapet ansvarar för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna. Det innebär att det också är på landskapets ansvar att se till att alla nylänningar har jämlik tillgång till social- och hälsovårdstjänster av bra kvalitet. Landskapet har också i uppgift att främja och upprätthålla nylänningarna hälsa och välfärd.

I Nyland strävar man efter att skapa en stark anordnare av social- och hälsovården som ska kunna stöda och styra produktionen av tjänster. Tjänsteproducenterna kan då fokusera på att erbjuda tjänster som uppfyller de mål och avtal som överenskommits.

Förberedelserna inför ordnandet av social- och hälsovården har delats in i följande fyra projekthelheter:

  • Serviceintegrering och styrning av producenter
  • Servicestrategi och delaktighet samt forsknings-, utvecklings-, innovations- och undervisningsverksamhet (FuIU)
  • Styrning av direktvalstjänster
  • Myndighetsverksamhet
Beredningsområdet för ordnandet av social- och hälsovården samordnar också förberedelserna som berör samarbetsområdet.