Livskraftssektorn omfattar en stor del av landskapets tjänster

Elinvoima

En stor del av det blivande landskapets lagstadgade uppgifter hör till livskraftssektorn. I Nyland 2019-projektet bildar livskraftssektorns uppgifter tio servicehelheter. Till landskapets livskraftssektor hör bland annat tjänster för regionutveckling och områdesanvändning, tjänster för utvecklingen av lantbruk och landsbygd samt miljö-, vattenvårds- och fiskenäringstjänster.


Livskraftssektorns projekthelheter

I förberedelsefasen har livskraftssektorns tjänster delats in i följande fyra projekthelheter: landskapspolitik, landsbygdstjänster, finansieringstjänster och tillväxttjänster. Tillväxttjänsterna samarbetar intensivt med beredningen av Nylands särlösning som innebär att tjänsterna ligger på en samkommun bestående av huvudstadsregionens kommuner. Inom projektet förbereder man sig också på det alternativet att särlösningen inte förverkligas och att landskapet får ansvaret för att ordna tjänsterna.


Livskraftssektorn är till sitt innehåll väldigt mångsidig och omfattar i Nyland ungefär 1 000 personer då tillväxttjänsterna är medräknade och cirka 300 utan tillväxttjänsterna.


Livskraftssektorns projekthelheter

livskraftssektorns projekthelheter
Klicka på bilden för att göra den större.
Intressegrupper

Beredningen av livskraftssektorn görs i samarbete med de nuvarande aktörerna och olika intressegrupper. Dessa bildar som stöd för beredningen ett företagarforum, en samordningsgrupp för livskraftssektorn och projektspecifika sparrningsgrupper.


Livskraftssektorns samordningsgrupp

Samordningsgruppen integrerar de centrala aktörerna och intressegrupper i beredningen av livskraftssektorn, hjälper till att skapa en uppfattning om förändringens inverkan på regionens livskraftsuppgifter och se till att alla parter får information.

> Bekanta dig närmare med samordningsgruppen


Företagarforumet

Syftet med företagarforumet är att bidra med intressegruppernas såsom företagens och näringslivets synpunkter till projektet. Företagarforumets ordförande är Ossi Savolainen och sekreterare är Anneli Vartio.

> Bekanta dig närmare med företagarforumet

Sparrningsgrupperna

Alla projekt som berör livskraftssektorn har en egen sparrningsgrupp som består av de nuvarande aktörerna inom respektive ämnesområde. Grupperna har i uppgift att komma med råd och föra fram synpunkter som stöd för beredningen och delta i det praktiska planeringsarbetet inom sitt eget ämnesområde.

> Bekanta dig närmare med sparrningsgrupperna