ICT-projektet samordnar och bygger upp landskapets informationssystem

ict

Nylands ICT-projekt har hand om att överföra de nuvarande ICT-systemen och utveckla nya system som motsvarar landskapets behov. ICT-projektet startade i mars 2017 med en förberedelsefas. Just nu är projektet i planeringsfasen, som fortsätter ända fram tills landskapets verksamhet inleds.

Ungefär 90 personer arbetar inom ICT-projektet, de flesta av dem på deltid.


ICT-uppgifterna fördelas mellan fyra projekt

ICT på svenska(Klicka på bilden för att göra den större)Branschoberoende system

De branschoberoende systemen (TORI) omfattar system för dokumentförvaltning och kundhantering, HR, ekonomi, kommunikation och materialförvaltning samt rapportering, analys, datalagring, kostnadsberäkning och kundfakturering. Systemen stöder landskapets alla uppgifter och de betjänar landskapets invånare, arbetstagare och intressegrupper.


Branschbundna system

Branschbundna system (TOSI) är kund- och patientdatasystem, informationssystem för den specialiserade sjukvården, livskraftssektorns informationssystem och system för elektronisk ärendehantering.

I Nyland tas det så kallade Apotti-systemet i bruk stegvis före slutet av år 2021. Apotti-systemet möjliggör att det i fortsättningen finns ett enda enhetligt kund- och patientdatasystem inom social- och hälsovården. I beredningen av ICT-tjänsterna försäkrar man att de system som nu är i användning är funktionsdugliga fram tills Apotti tas i bruk.

Inom beredningen av livskraftssektorns ICT-lösningar ser man till att det i uppgifterna som överförs från staten till landskapet också i fortsättningen används ändamålsenliga informationssystem. Man samarbetar med Vimana Oy och myndigheterna som upprätthåller systemen.

Elektroniska servicekanaler erbjuder landskapet ett kundorienterat och kostnadseffektivt verksamhetssätt som ökar konkurrenskraften. Nyland är en föregångare inom digital utveckling.


ICT-stödtjänster

Stödtjänsterna strävar efter att kunderna ska vara nöjda och personalen yrkeskunnig. ICT-stödtjänsterna erbjuder lösningar både för användarna och eventuellt också för invånarna i såväl mindre som större informationstekniska problem.

Stödtjänsterna produceras på flera nivåer: som självbetjäning, telefonservice, servicepunkter och IT-stöd. En elektronisk portal för ärendehantering kommer att utgöra en viktig servicekanal.

Stödtjänsterna utgår från verksamhetsstyrningssystemet Efecte. Det ger stödtjänsterna information om kunderna, apparaturen och tjänsterna. För kunden möjliggör systemet förutom smidiga stödtjänster även möjlighet att följa upp serviceprocessen samtidigt som det är en plattform för självbetjäning.


ICT-teknik

Teknologin erbjuder underlag och verktyg, med vilka de branschoberoende och branschbundna systemen samt stödtjänsterna producerar tjänster för landskapets invånare och arbetstagare. Teknologi-projektet omfattar bland annat den apparatur och de kommunikationslösningar, telefontjänster, servrar och datacentraler som används av landskapets anställda.
Helhetsarkitektur och datasäkerhet verksamhetens hörnstenar

Landskapets helhetsarkitektur erbjuder tjänster för att utveckla landskapets verksamhet och ICT-lösningar. Helhetsarkitekturen beskriver landskapets strukturer, målsättningarna i enlighet med landskapets strategi och utvecklingsåtgärderna som ska leda mot målen. En viktig uppgift är att se till att utvecklingen och förändringarna i förhållande till nuläget är överens med landskapets helhetsstruktur.


Målet med utvecklingen av datasäkerheten är att garantera att landskapets tjänster fungerar störningsfritt, att registren är enhetliga och att sekretessbelagda uppgifter hålls hemliga. Datasäkerheten är kopplad till landskapets ekonomiska fördelar och personalens rättigheter. Datasäkerheten styrs av datasäkerhetspolitiken och ägarens beslut.