Beredningen av strukturer för förvaltning och politiskt beslutsfattande

hallinto

I projekthelheten förvaltning bildar man för Landskapet Nyland grundstrukturerna inom förvaltning och politiskt beslutsfattande. 

I projektet beaktas även frågor inom förvaltning och stödfunktioner som inte omfattas av andra beredningshelheter inom landskapskoncernen. Samtidigt skapas landskapets förvaltningsstadga och därtill hörande regelverk på lägre nivå.

Projektet ansvarar även för linjedragningar inom koncernstyrning och ägarpolitik. I beredningen planeras även förvaltningens funktioner och enheter, såtillvida de inte ingår i andra projekthelheter.

Målsättningen är att den politiska styrningen ska ha tillräckliga delaktighets- och påverkansmöjligheter i för landskapets del centrala beslut. Tjänstemannaorganisationens mål är att uppnå en tillräcklig flexibilitet med tanke på konkurrensläget.

Avtal övergår till det nya landskapet

I förvaltningsprojektet förbereds överflyttningen av avtal så att service- och leveransflöden inte avbryts då landskapet inleder sin verksamhet. Man strävar efter att konkurrensutsätta helheter inom de av lagen föreskrivna tidsgränserna.

Man siktar på att flytta över avtalen i god tid, så att de inbesparingar man räknar med att uppnå genom samordning av avtal kan utnyttjas maximalt.

Ungefär 6000 avtal har redan flyttats över till Nyland 2019-projektet från kommuner och samkommuner. Avtalsuppgifter har harmoniserats och man har särskilt samarbetat med ICT-beredningens dokumentförvaltnings-projekt.