Digitalt stöd erbjuder hjälp med att använda elektroniska tjänster

Nainen puhelin kädessä.


Övergången till offentliga elektroniska tjänster och en snabb teknologisk utveckling öppnar nya sätt att uträtta ärenden samtidigt som behovet av stödtjänster ökar. Syftet med att utveckla digitalt stöd är att invånarna i landskapet har möjlighet att få handledning i att använda elektroniska tjänster och smarta enheter.

Med hjälp av det digitala stödet kan användarna självständigt och tryggt använda dessa tjänster. De lär sig också allmänna principer för digitala tjänster. I praktiken kan det digitala stödet bestå av närstöd, distansstöd eller kurser. Handledning i att använda tjänster och apparatur kan ges till exempel vid ett serviceställe, i hemmet, per telefon eller i form av medborgarinstitutets kurser.

Nyland är ett av pilotområdena

Det regionala pilotförsöket med digitalt stöd inleddes i Nyland på hösten 2018. Målet för pilotförsöket är att bedöma nylänningarnas behov av digitalt stöd. Pilotförsöket samlar in information om befintliga stödtjänster, skapar ett nätverk mellan dem samt utvecklar tillgängligheten till stödtjänsterna.

Pilotprojektet pågår till och med slutet av 2019. Förutom Nyland medverkar Lapplands sjukvårdsdistrikt samt Österbottens, Norra Karelens och Norra Österbottens landskapsförbund. Utvecklingsarbetet sker mellan pilotområdena och i samarbete med finansministeriet och Befolkningsregistercentralen. 

Urvalskriterier för pilotområdena var verksamhetens omfattning, tillräckliga resurser och möjlighet att utveckla verksamheten under hela pilotförsöket. Regionala särdrag i Nyland som beaktades var bland annat befolkningstätheten, tvåspråkigheten och internationaliteten.