Landskapets verksamhet och tjänster planeras tillsammans med invånarna och kunderna

osallisuus1

Från första början har det i beredningsarbetet inför landskapsreformen varit viktigt att beredningen är öppen och att invånarna och olika intressegrupper involveras i beredningen. 

I flera befintliga lagar föreskrivs om att möjliggöra delaktighet och även i utkasten till landskaps- och vårdlagar förutsätts att invånarna och kunderna involveras i landskapsberedningen och landskapets verksamhet. Utöver skyldigheterna har landskapet nästan gränslösa möjligheter att frivilligt planera, utveckla och genomföra sina uppgifter tillsammans med aktörer i landskapet. 

Delaktighet i landskapets verksamhet kan beskrivas enligt följande uppdelning i fyra delområden:

Olika sätt att delta

(Klicka på bilden för att göra den större.)


I beredningsfasen har man utarbetat landskapets centrala styrdokument, dvs. landskapsstrategi, servicestrategi för social- och hälsovården och servicelöfte, genom samplanering och servicedesign. Även kommunikation och landskapets varumärke har bearbetats tillsammans med sakkunniga invånare och erfarenhetssakkunniga. Partnerskapsnätverket Kumaja som är ett nätverk för social- och hälsoorganisationerna i Nyland är en viktig samarbetspartner i beredningsarbetet. 

Vid planeringen av delaktighet beaktas Nylands särdrag, såsom landskapets storlek, invånarantal, regionala behov vid påverkansarbete och de olika kommunerna. En lyckad delaktighet förutsätter att man identifierar invånarnas särskilda behov. I Nyland ska tvåspråkighet, kulturell mångfald och en stor mängd invandrare, tillgänglighet, behov av digitalt stöd och många andra frågor beaktas i beredningen.

Referensram för delaktighet

(Klicka på bilden för att göra den större.


Program för deltagande

I programmet för deltagande samlas strukturer, förfaranden och principer för delaktighet i landskapet. Det första utkastet till program för deltagande presenterades för landskapsstyrelsen 4.6.2018 (på finska). Dokumentet utvecklas genom försök när landskapsberedningen framskrider. Programmet får sin slutliga form när det nya landskapet har inlett sin verksamhet.

Beslutsfattande

I landskapsvalet väljs ett landskapsfullmäktige som utser olika organ för beslutsfattande. Arbetet med att fastställa den slutliga strukturen för beslutsprocessen pågår. För landskapet väljs också lagstadgade påverkansorgan som är äldre- och handikappråd, ungdomsfullmäktige, påverkansorgan för språkminoriteter, regional delegation för romska ärenden samt idrottsråd. Landskapet kan också utse andra sakkunniggrupper, såsom delegation för etniska ärenden. 

En del påverkansorgan kommer att bestå av medlemmar i motsvarande organ och en del består till exempel av representanter för organisationer. I form av försök har ungdomsfullmäktige redan organiserat sig inom ett projekt som Förbundet för Finlands Ungdomsråd samordnar och på initiativ av handikapporganisationerna har landskapets handikappråd redan utsetts. Efter landskapsvalet utser man officiellt det nya landskapets organ. På senhösten framskrider arbetet med att skapa verksamhetssätt för alla kommande påverkansorgan.

Kundernas delaktighet

Ett av de viktigaste målen för social- och hälsovårdsreformen är att garantera tjänster som är ännu mer kundorienterade. Kundorientering främjas bäst genom att involvera kunderna i att planera sina tjänster och i att utveckla tjänster. För att involvera kunder kan man utnyttja till exempel samutveckling, kundpaneler, olika kanaler för att besvara enkäter och ge respons samt samarbetsforum. 

Kundernas delaktighet i landskapets och tjänsteproducenternas verksamhet kan beskrivas till exempel så här:

Verksamhetsmodell för kundernas deltagande

(Klicka på bilden för att göra den större.)