Beredskap skapar förutsättningar

turvallisuus

Med beredskap avses landskapets förmåga att bereda sig på undantagsförhållanden och störningar. Dessa kan till exempel vara katastrofer, naturkatastrofer eller omfattande händelser som undergräver ekonomin och samhället. 

Målet är att säkra landskapets beredskap så att verksamheten fortsätter under störningar. Bakom detta ligger beredskapslagen som ålägger offentliga aktörer att planera sin verksamhet under undantagssituationer samt ger dem befogenheter under undantagsförhållanden.

Beredskapsberedningen i Nyland inleddes i april 2018. Syftet med beredningen är att de skyldigheter som gäller beredskap har beaktats i det nya landskapets verksamhet och styrning. Beredskap är en gemensam uppgift för landskapets alla sektorer. Dessutom kan sektorerna ha egna lagstadgade skyldigheter till exempel med stöd av räddningslagen, lagen om smittsamma sjukdomar eller hälso- och sjukvårdslagen.

På grund av sin storlek har Nylands landskap en betydande ställning vad gäller hela Finlands beredskap och säkerhet. Nyland samarbetar med staten, kommuner, organisationer och de övriga landskapen inom samarbetsområdet eftersom undantagssituationerna inte följer de administrativa gränserna. Landskapet styr tjänsteproducenternas beredskap genom avtal.

Nylands beredskapsforum samlar aktörerna

Inom beredningen ligger fokus på nyckelfrågor, till exempel inrättande av ett beredskapsforum. Beredskapsforumet samlar de aktörer som genom sitt arbete främjar Nylands säkerhet och beredskap. Målen för forumets verksamhet och dess sammansättning dryftas som bäst i en arbetsgrupp.

Senare kommer man att utarbeta ett säkerhets- och beredskapsprogram för landskapet, som är en del av landskapsstrategin. Utarbetandet av programmet inleds när lagstiftningen har trätt i kraft och landskapets uppgifter och organisationsstrukturen har klarnat.

Landskapsberedningen deltar också i utarbetandet av en regional riskbedömning. I fortsättningen är riskbedömningen en uppgift som hör till landskapet. Beredningen beaktar också de behov med anknytning till beredskap som landskapskoncernen och beredningen av social- och hälsovårdsreformen har.