Den strategiska styrgruppens beredningsmaterial

Uusimaa2019.fi kuva Tuula PalasteDen strategiska styrgruppen tar i beaktande och lyfter fram olika aktörers synpunkter på förberedelserna. Gruppen förstärker också samarbetet med Nyland 2019-projektet och kommunerna. Styrgruppens ordförande är direktören för Helsingfors stads social- och hälsovård Juha Jolkkonen. Nyland 2019-projektets förvaltningschef Inka Tikkanen-Pietikäinen är huvudsekreterare.

Den strategiska styrgruppen ersätter den tidigare tjänstemannaledningsgruppen.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


18.4.2018Den strategiska styrgruppens möte 13.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Den strategiska styrgruppen såg över gruppens roll, mål och mätare. Medlemmarna betonade att gruppens uppgift uttrycklingen är att vara projektets strategiska ledning och stöda och styra inledandet av landskapets verksamhet. Styrgruppen kom med ändringar till den föreslagna modellen.

Stygruppen dryftade de största riskerna i anslutning till reformens framgång och kompletterade den framställda riskkartan. Styrgruppen kommer också i fortsättningen att aktivt följa med riskfaktorernas utveckling och efterlyste även en allt noggrannare riskbedömning. Gruppen diskuterade också projektet mest centrala framgångsfaktorer. 

Styrgruppen fick också ta del av lägesrapporter om beredningen som gäller stödtjänster, ICT, personalen, lokalerna, affärsverket och anordnaren av vården.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.4.2018Den strategiska styrgruppens möte 6.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska stygruppen fokuserade vid mötet på personalens delaktighet i reformen och på planeringen av personalkommunikationen. Styrgruppen godkände de principer och riktlinjer som Nyland 2019-projektet så här långt har planerat och med vilka man i fortsättningen kommer att involvera de anställda. Styrgruppen såg särskilt positivt på planerna om att tillsätta ett personalråd.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018Den strategiska styrgruppens möte 29.3.2019

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska styrgruppen diskuterade arbetet med en lägesbild över projektet och lägesbildens betydelse för styrgruppens arbetet och verkningsfullhet. Medlemmarna förutsätter att projektledarna regelbundet rapporterar om nuläget för att förtydliga helhetsbilden och ge en realistisk och aktuell bild av projektet i sin helhet.

Gruppen rekommenderade att projektet ser över projektifieringen och identifierar utmaningar och andra risker som är kopplade till tidtabellen.

Styrgruppen diskuterade också gruppens uppgifter, av vilka de viktigaste är att försäkra att det finns möjligheter att verkställa reformen, utvärderar lägesrapporterna som delgivits styrgruppen och stöda de gemensamma målen på en strategisk nivå.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.3.2018Strategiska styrgruppens möte 19.3.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska strygruppen organiserade sig och gick igenom sin roll, sina uppgifter och tyngdpunkterna för mötesberedningen. Man konstaterade att styrgruppen har en betydande roll i arbetet med att styra Nyland 2019-projektet, verkställandet av landskaps- och vårdreformen på regionnivå och förändringskommunikationen. Målet för den strategiska styrgruppen är att förstärka de viktigaste intressegruppernas (i synnerhet kommunernas) kontakter med Nyland 2019-projektets planering och innehåll. Avsikten är att den strategiska styrgruppen samlas varje vecka.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 13.9.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen samlades för första gången tillsammans och diskuterade kortfattat om bland annat vilken inverkan den kommande lösningen som gäller valfriheten kommer att ha för produktionen av social- och hälsovårdstjänster, tjänsternas innehåll och kostnadseffektivitet. I anförandena togs fram att man i beredningen av social- och hälsovården ska färsta särskild uppmärksamhet vid servicekedjorna, servicekoncepten och tillgången till service. Vidare ska man ta i beaktande att de organisationer som nu har hand om social- och hälsovårdsuppgifterna ska fortsätta utveckla dem.

Beträffande rekryteringen av personal till projektet Nyland 2019 diskuterades i synnerhet affärsverkets regionala beredning. Det konstaterades bland annat att de rekryteringar som nu har genomförts inte får slå fast någon särskild områdesindelning eller behandla olika områden ojämlikt. Landskapet fattar själv dessa beslut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.8.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 23.8.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Tjänstemannaledningsgruppen konstaterade att det på nationell nivå fortfarande förekommer oklarheter vad gäller reformens mer detaljerade innehåll. Därför är det skäl att i Nyland endast genomföra reformen till de delar som man med säkerhet kan ha nytta av i fortsättningen. Förberedelserna ska förverkligas så att landskapets kommande beslutsfattare har möjlighet till politiska val.

Det lönar sig att tilläggstiden på ett år som regeringen beslutade om utnyttjas genom att intensifiera informationsutbytet och samarbetet mellan aktörerna, i synnerhet vad gäller personalresurserna.

För att effektivisera tidsanvändningen kommer kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen i fortsättningen att ha gemensamma möten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 21.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Det råder fortfarande osäkerhet kring lagstiftningen och huruvida den träder i kraft. Om lagstiftningen sänds på remiss på nytt ska kommunerna och de övriga organisationerna se till att reservera tillräckligt med tid för att behandla lagarna, oberoende av brådskande tidtabeller.

Förberedelserna fortsätter från och med 1.7.2017 genom projektet Nyland 2019. Beredningen verkställer de uppgifter som enligt den ursprungliga tidtabellen var avsedda att utföras inom den temporära förvaltningen. De nuvarande beredningsorganen, tjänstemannaledningsgruppen och övriga beredningsgrupper fortsätter sin verksamhet.

Det är ändå inte möjligt att en arbetsgrupp ensam fortsätter förberedelserna och därför rekryteras personer från alla medverkande organisationer för att delta i beredningen. Anställningsförhållandena är tidsbundna. Landskapet väljer den kommande personalen i ett senare skede.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 10.5.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Tjänstemannaledningsgruppen konstaterade att det krävs ytterligare utredningar vad gäller inrättandet av centraler för stödtjänster i Nyland. Grundandet av organisationer ska bedömas på tillräckligt lång sikt och man ska bland annat ta i beaktande att personalen beaktas likvärdigt. I den fortsatta beredningen finns det skäl att framhäva Nylands egna utgångspunkter i diskussionerna med staten, i synnerhet vad gäller finansieringen.

Möjligheterna till pilotförsök i kommunerna i anslutning till valfriheten inom social- och hälsovården kräver vidare utredningar. Det är ändå viktigt att social- och hälsovården bildar en tydlig helhet på landskapsnivå.

Tjänstemannaledningsgruppen konstaterade att det finns skäl att se över den föreslagna sammansättningen till ett beredningsorgan för den temporära förvaltningen, bland annat vad gäller social- och hälsovården. Förhandlingarna fortskrider under maj och juni och olika parters synpunkter ska tas i beaktande. Då lagstiftningen träder i kraft inrättar landskapsstyrelsen ett organ.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 19.4.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Tjänstemannaledningsgruppen konstaterade att förberedelserna i Nyland kommer att förutsätta ungefär 70 miljoner euro av staten mellan 2017 och 2018. Av dessa skulle två tredjedelar täcka ICT-kostnaderna. Nyland saknar ett system för verksamhetsstyrning, med hjälp av vilket det är möjligt att hantera patientinformation och kontaktuppgifter till tjänsteleverantörer. Därtill behövs ett system med vilket det är möjligt att samla in enhetlig information.

Tjänster som grundar sig på servicesedlar och personliga budgeter kan inte tas i bruk i Nyland i början av 2019, utan det behövs en övergångsperiod också för dessa.

Tjänstemannaledningsgruppen konstaterade att högsta ledningen vid varje organisation ska bestämma hur organisationens personalresurser används och eventuellt tillämpas för landskapsreformen. Landskapets temporära beredningsorgan kan rekrytera personal till tidsbunda anställnings- och tjänsteförhållanden som pågår senast till slutet av 2018.

Tjänstemannaledningsgruppen konstaterade också att beredningen av det nya landskapet inte kan fortsätta på hösten om inte ministeriet beviljar mer finansiering för förberedelserna i Nyland. Rekryteringsprocesserna som planeras i landskapet i juni kan genomföras endast om regeringen beviljar tillräckligt med finansiering under våren. En annan förutsättning är att de behövliga lagarna har trätt i kraft.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 8.3.2017


Muistiot

Tjänstemannaledningsgruppens möteshandlingar 8.3.2017 (på finska)

Tjänstemannaledningsgruppens representanter för kommunerna och samkommunerna beslutade att enhälligt stöda det krav som kommundirektörerna framställt vid sitt möte 8.3 om att kommunerna bör få en gängse ersättning för fastigheter, hyror och lösöre.

Städerna i huvudstadsregionen anser inte att det är möjligt att städerna genomför en förutsedd bolagisering av social- och hälsovårdstjänsterna före år 2019. Serviceproduktionen inom huvudstadsregionens städer kan inte heller inkluderas i produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna då det skulle vara en egen, omfattande process. Om man i samband med vårdreformen vill stöda sig på det kunnande som redan finns i städerna ska produktionen av social- och hälsovårdsstjänster utgå från följande sex områden: Helsingfors, Esbo,Vanda, Kuumaregionen samt västra och östra Nyland.

Nylands förbund fick i uppgift att bereda ett ställningstagande i vilket man konstaterar att reformens tidtabell är för snäv för Nyland och att det krävs tillräckliga resurser av staten för att verkställa förberedelserna så att reformen överhuvudtaget är möjlig att genomföra i Nyland.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat