Den strategiska styrgruppens beredningsmaterial

Uusimaa2019.fi kuva Tuula PalasteDen strategiska styrgruppen tar i beaktande och lyfter fram olika aktörers synpunkter på förberedelserna. Gruppen förstärker också samarbetet med Nyland 2019-projektet och kommunerna. Styrgruppens ordförande är direktören för Helsingfors stads social- och hälsovård Juha Jolkkonen. Nyland 2019-projektets förvaltningschef Inka Tikkanen-Pietikäinen är huvudsekreterare.

Den strategiska styrgruppen ersätter den tidigare tjänstemannaledningsgruppen.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


29.5.2018Den strategiska styrgruppens möte 25.5.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska styrgruppen diskuterade intressebevakningen och kommunsamarbetet i Nyland och konstaterade att dessa borde lyftas tydligare fram i landskapets strategi.
Styrgruppen diskuterade landskapets och kommunernas roller i ordnandet av delaktigheten och finansieringen av bidrag. Styrgruppen kommenterade beredningen av ett kommunikations- och marknadsföringsprogram och lyfte bland annat fram att internationaliseringens betydelse borde betonas bättre i programmet.
Styrgruppen förutsätter att samkommunerna och NTM-centralen tas med i planeringen av övergången som berör ekonomin. Gällande ICT-beredningen diskuterade styrgruppen övergripande om risknivån och hur realistisk den är.
Styrgruppen behandlade också landskapets politiska organisation och hur de olika alternativen skulle fungera i praktiken. Beträffande servicestrategin för vården konstaterade gruppen att strategin måste förtydligas så att strategin kan särskiljas från beskrivningen av serviceprocesserna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.5.2018Den strategiska styrgruppens möte 18.5.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Den strategiska styrgruppen gav instruktioner för beredningen av landskapets varumärke, beredningen som berör räddningsväsendet och beredskap och beredningen i anslutning till miljö- och hälsoskyddet. Gruppen kom överens om att en projektplan för beredningen av landskapets varumärke ska framföras för gruppen och behandlas i augusti. Vad gäller räddningsväsendet och beredskapen fäste styrgruppen särskild uppmärksamhet vid ledningssystemet, arbetsfördelningen och ansvarsområdenas tydlighet.

Den strategiska styrgruppen antecknade också för kännedom följande ärenden i anslutning till landskaps- och vårdreformen som behandlas i landskapsstyrelsen 21.5: förberedelserna inför tillsättandet av ett temporärt beredningsorgan och förstärkandet av landskaps- och vårdreformens politiska styrning.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.5.2018Den strategiska styrgruppens möte 27.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska styrgruppen diskuterade projektets lägesrapport. Gruppen behandlade också projektets finansieringsläge, beredningen som berör vårdanordnaren och affärsverket samt tidtabellerna för samarbetsförfarandena som berör överföringen av personal.

Styrgruppen diskuterade beredningen av övergången till en temporär förvaltning. Gruppen förutsatte att beredningen förs fram till gruppen för behandling på nytt i samband med att förberedelserna fortskrider.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.4.2018Den strategiska styrgruppens möte 20.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Strategiska styrgruppen behandlade vid sitt möte projektledarnas lägersöversikter över landskapets ekonomi och byggandet av en ekonomiförvaltning samt över avtalsöverföringarna. Styrgruppen diskuterade riskerna som är förknippade med avtalsöverföringarna och om samordningen av processen tillsammans med kommunerna.

Bergsråd Kari Neilimo presenterade mångsidiga synpunkter på hur en landskapskoncern kan ledas.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.4.2018Den strategiska styrgruppens möte 13.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Den strategiska styrgruppen såg över gruppens roll, mål och mätare. Medlemmarna betonade att gruppens uppgift uttrycklingen är att vara projektets strategiska ledning och stöda och styra inledandet av landskapets verksamhet. Styrgruppen kom med ändringar till den föreslagna modellen.

Stygruppen dryftade de största riskerna i anslutning till reformens framgång och kompletterade den framställda riskkartan. Styrgruppen kommer också i fortsättningen att aktivt följa med riskfaktorernas utveckling och efterlyste även en allt noggrannare riskbedömning. Gruppen diskuterade också projektet mest centrala framgångsfaktorer. 

Styrgruppen fick också ta del av lägesrapporter om beredningen som gäller stödtjänster, ICT, personalen, lokalerna, affärsverket och anordnaren av vården.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.4.2018Den strategiska styrgruppens möte 6.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska stygruppen fokuserade vid mötet på personalens delaktighet i reformen och på planeringen av personalkommunikationen. Styrgruppen godkände de principer och riktlinjer som Nyland 2019-projektet så här långt har planerat och med vilka man i fortsättningen kommer att involvera de anställda. Styrgruppen såg särskilt positivt på planerna om att tillsätta ett personalråd.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018Den strategiska styrgruppens möte 29.3.2019

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska styrgruppen diskuterade arbetet med en lägesbild över projektet och lägesbildens betydelse för styrgruppens arbetet och verkningsfullhet. Medlemmarna förutsätter att projektledarna regelbundet rapporterar om nuläget för att förtydliga helhetsbilden och ge en realistisk och aktuell bild av projektet i sin helhet.

Gruppen rekommenderade att projektet ser över projektifieringen och identifierar utmaningar och andra risker som är kopplade till tidtabellen.

Styrgruppen diskuterade också gruppens uppgifter, av vilka de viktigaste är att försäkra att det finns möjligheter att verkställa reformen, utvärderar lägesrapporterna som delgivits styrgruppen och stöda de gemensamma målen på en strategisk nivå.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.3.2018Strategiska styrgruppens möte 19.3.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska strygruppen organiserade sig och gick igenom sin roll, sina uppgifter och tyngdpunkterna för mötesberedningen. Man konstaterade att styrgruppen har en betydande roll i arbetet med att styra Nyland 2019-projektet, verkställandet av landskaps- och vårdreformen på regionnivå och förändringskommunikationen. Målet för den strategiska styrgruppen är att förstärka de viktigaste intressegruppernas (i synnerhet kommunernas) kontakter med Nyland 2019-projektets planering och innehåll. Avsikten är att den strategiska styrgruppen samlas varje vecka.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 13.9.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen samlades för första gången tillsammans och diskuterade kortfattat om bland annat vilken inverkan den kommande lösningen som gäller valfriheten kommer att ha för produktionen av social- och hälsovårdstjänster, tjänsternas innehåll och kostnadseffektivitet. I anförandena togs fram att man i beredningen av social- och hälsovården ska färsta särskild uppmärksamhet vid servicekedjorna, servicekoncepten och tillgången till service. Vidare ska man ta i beaktande att de organisationer som nu har hand om social- och hälsovårdsuppgifterna ska fortsätta utveckla dem.

Beträffande rekryteringen av personal till projektet Nyland 2019 diskuterades i synnerhet affärsverkets regionala beredning. Det konstaterades bland annat att de rekryteringar som nu har genomförts inte får slå fast någon särskild områdesindelning eller behandla olika områden ojämlikt. Landskapet fattar själv dessa beslut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.8.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 23.8.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Tjänstemannaledningsgruppen konstaterade att det på nationell nivå fortfarande förekommer oklarheter vad gäller reformens mer detaljerade innehåll. Därför är det skäl att i Nyland endast genomföra reformen till de delar som man med säkerhet kan ha nytta av i fortsättningen. Förberedelserna ska förverkligas så att landskapets kommande beslutsfattare har möjlighet till politiska val.

Det lönar sig att tilläggstiden på ett år som regeringen beslutade om utnyttjas genom att intensifiera informationsutbytet och samarbetet mellan aktörerna, i synnerhet vad gäller personalresurserna.

För att effektivisera tidsanvändningen kommer kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen i fortsättningen att ha gemensamma möten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat