Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt nio olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:


Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

21.2.2018 12.21Barn, unga och familjer, möte 2.2.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vad gäller tjänsterna för barn, unga och familjer ska man på landskapsnivå planera vilka tjänster som ska erbjudas vid social- och hälsocentralerna och vilka vid familjecentret, samt hur integrationen mellan olika aktörer tryggas. Arbetsgruppen för tjänster för barn, unga och familjer vill vara med och skapa den bästa modellen för landskapet och gruppen arbetar för att förverkliga detta mål.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.2.2018 12.19De äldres arbetsgrupp, möte 25.1.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Man efterlyser goda och fungerande förfaranden.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.2.2018 12.13Arbetsgruppen för vuxensocialarbete, möte 5.2.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Gruppen anser det viktigt att landskapetsstrategin bygger på en värdegrund så att behoven i anslutning till bostads- och tillväxttjänster och de mest avlägsna områdena tas i beaktande. I landskapsstrategin har vuxensocialtjänsterna en central roll.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.2.2018 11.58Tjänstemannagruppen för samordning av social- och hälsovården, möte 1.2.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Gruppen fick ta del av projektets interna styrmodell. Man konstaterade att projektets styrning och rapportering ska utvecklas till att bli mer systematiskt. Kokoukselle esiteltiin hankeen sisäinen ohjausmalli. Gruppen fick också ta del av beredningen inom forskning, utveckling, innovationsverksamhet och undervisning. Verkställande direktören för Seure Oy var inbjuden för att presentera Seures verksamhetsmodell. Gruppen diskuterade Seures roll i det kommande landskapet.

Lue lisää | 0 Kommenttia

26.1.2018Tjänstemannagruppen för samordningen av social- och hälsovården, möte 18.1.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Nyland 2019-projektets arbetsgrupper för social- och hälsovården presenterade sitt arbete för tjänstemannagruppen för samordningen av social- och hälsovården. Beredningsgrupperna fortsätter sitt arbete med att utveckla verksamheten som en del av reformförberedelserna. Projektledaren för delaktigheten inom vården Leena Turpeinen presenterade planen enligt vilken en servicestrategi ska börja beredas. Arbetet med servicestrategin görs i samarbete med beredningsgruppernas ordförande och tjänstemannagruppen.

Lue lisää | 0 Kommenttia