Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt nio olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:


Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

5.6.2018 13.26De äldres arbetsgrupp, möte 17.5.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Gruppen förde en gemensam diskussion med beredningsgruppen för sjukhus där man behandlade gruppernas gemensamma, pågående utvecklingsarbete och kontaktytorna mellan gruppernas arbete. Samarbetet mellan beredningsgrupperna är oerhört viktigt.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.6.2018 11.46Barn, unga och familjer, möte 24.5.2018

1. I beredningen betonas kontaktytorna i anslutning till servicehelheten för barn, unga och familjer. De är en förutsättning för att kunna skapa smidiga servicestigar.
2. Beredningen ska framskrida enligt servicehelheter så att olika tjänster inte skiljs från varandra (till exempel rehabiliteringstjänster för barn och unga), utan de ses och bereds som en del av innehållet i den helhet som servicen för barn, unga och familjer bildar.

Lue lisää | 0 Kommenttia

31.5.2018 11.07Forskning, utveckling och utbildning, möte 20.4.2018

Landskapets modell för forskning, utbildning och innovation bereds under ledning av landskapskoncernen. Forsknings- och utbecklingsprojekten inom social- och hälsovården bildar till antalet den största gruppen projekt. Gruppen diskuterade vad som bör beaktas ur det här perspektivet i beredningen. Man ansåg bland annat att det är viktigt att definiera vilka åtgärder som ska genomföras som projekt och vilka som utgör vanligt utvecklingsarbete. Man kom överens om att styrgruppens medlemmar i mån av möjlighet deltar i beredningsarbetet som görs i workshoppar för att trygga en tillräcklig sakkännedom om social- och hälsovården.

Lue lisää | 0 Kommenttia

28.5.2018 10.57Företagshälsovårdens arbetsgrupp, möte 18.5.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Gruppen diskuterade aktuella frågor och beredningen som berör företagshälsovården. Arbetet med kontaktytorna fortskrider och servicelöftet bearbetades.


Lue lisää | 0 Kommenttia

28.5.2018 9.30Tjänstemannagruppen för samordning av social- och hälsovården, möte 26.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Tjänstemannagruppen fick ta del av de nyländska kommunernas och samkommunernas gemensamma ansökan om pilotförsök. Gruppen konstaterade att pilotförsöken skulle ge bra erfarenhet för att genomföra tjänsterna som omfattas av valfriheten. Gruppen fick också ta del av beredningen och projekten som berör ordnandet av social- och hälsovården. Gruppen betonade att arbetet för att främja hälsa och välfärd blir kvar i kommunerna och att det behövs kontaktytor mellan det kommande servicesystemet och kommunerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia