Personalforumet

ict-copyright Sosiaali- ja terveysministeriöPersonalforumet bildas av kommunernas och statens huvudavtalsorganisationer, som lyfter fram de anställdas perspektiv och bildar en uppattning om reformens konsekvenser för personalen. Forumet samlas en gång i månaden. Orförande är landskapsdirektör Ossi Savolainen och sekreterare är Tarja Makkonen från Nyland 2019.

På den här sidan publicerar vi personalforumets möteshandlingar och sammanfattar den väsentligaste informationen från varje möte.


18.4.2018Personalforumet 10.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Vid den allmänna lägesöversikten över projektet konstaterade förändringsledarna att vårddebatten som väntat har tilltagit på nationell nivå, men att också frågorna som berör huvudstadsregionen kraftigt har lyfts fram. Förberedelserna fortsätter som normalt och ovissheten bekämpas med information och delaktighet. Förändringsledaren för vården, Timo Aronkytö, redogjorde i sitt eget anförande för situationen kring valfriheten. Verkställandet av reformen avgörs i riksdagen senaste före utgången av juni månad.
 
Projektledaren med ansvar för myndighetsverksamheten inom social- och hälsovården Teppo Heikkilä presenterade målen som ställts upp för vårdanordnarens myndighetsverksamhet samt stommen till ett program för egenkontroll. Utgående från Teppo Heikkiläs presentation konstaterades att en ny omständighet i förhållande till det nuvarande läget är att landskapets anordnare av vården kommer att ha en ännu viktigare roll vad gäller ordnandet av egenkontroll. Personalforumet konstaterade också att en bra kundupplevelse och även en saklig och god behandling av kundernas besvär är till fördel för hela landskapet.

Outi Sonkeri redogjorde för beredningen som gäller personalen och för de planerade åtgärderna för att involvera de anställda i förberedelserna. Under vårens gång 2018 planeras åtgärder i anslutning till personalkommunikation och delaktighet, man kartlägger och samlar in olika intressegruppers åsikter om förändringen och prövar nya verktyg. På det här sättet strävar man efter att personalen då lagarna träder i kraft ska få tillräcklig och aktuell information och ha möjlighet att delta i arbetet med att bygga upp landskapet. För att öka personalens delaktighet kommer man bland annat att tillsätta ett personalråd med ungefär 50 arbetstagare. Inom arbetet med landskapets strategi samlar man för närvarande in nylänningarnas synpunkter för att nå det gemensamma målet. Enkäten förverkligas som en nätbaserad brainstorming där du kan framföra dina egna tankar och lyfta fram de främsta förslagen bland de övriga svaren.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.3.2018 10.20Personalforumet 6.3.2018

Muistiot
> Personalforumets möteshandlingar (på finska)


I samband med den allmänna lägesöversikten över reformförberedelserna berättade förändringsledare Sovala att regeringen ska överlämna sitt förslag till lag som gäller valfriheten till riksdagen inkommande torsdag. Personalforumet konstaterade att diskussionen kring reformen har varit livlig på riksnivå. I Nyland framskrider förberedelserna. Förhandlingarna som berör ett temporärt beredningsorgan kommer formellt att inledas efter landskapsstyrelsens möte 13.3.2018. ICT-projektet lämnade förra vecka in en ansökan om finansiering på 100 miljoner euro för årets och nästa års beredningsarbete.

Diskussionen gällde i det här skedet beredningen av landskapets affärsverk för social- och hälsovården. För att man ska kunna säkerställa en kontrollerad och trygg övergång förutsätter personalforumet att det nya landskapsfullmäktige ska ha möjlighet till en tillräckligt lång övergångsperiod vad gäller verkställandet av lagstiftningen som berör valfriheten.

I samband med mötet ordnades en workshop där personalforumet fick diskutera och kommentera utkastet till en landskapsstrategi under ledning av  strategidirektör Markus Pauni.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.2.2018Personalforumet 13.2.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Förändringsledare Markus Sovala presenterade i sin läggesrapport förändringarna som skett i projektets styrstruktur och vårens tidtabell för de ärenden som ska behandlas i landskapsstyrelsen. Sovala berättade också om planerna som berör inrättandet av ett temporärt beredningsorgan samt vad organets verksamhet går ut på.

Förändringsledaren för vården Timo Aronkytö presenterade kort förberedelserna som gäller ordnandet av social- och hälsovården och landskapets affärsverk.

Efter mötet höll projektledare Tero Manninen, som svarar för projektets kommunikation, en workshop för personalforumets medlemmar. Där gick man igenom den bästa praxisen som berör växelverkan och kommunikation och på vilka sätt man kan nå ut till personalens representanter.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.1.2018Personalforumet 23.1.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Förändringsledare Sovala berättade förutom om beredningen av social- och hälsovården även att nio sakkunniggrupper ska inrättas för beredningen av näringsbranschen, räddningsväsendet och miljö- och hälsoskyddet. Förändringsledaren för social- och hälsovården gick igenom de punkter i regeringens riktlinjer för valfriheten som väckt mest kritik. 

Projektledare Mira Uunimäki presenterade förberedelserna inför Nylands affärsverk för social- och hälsovården och arbetsgruppernas beredning och konstaterade bland annat att med hjälp av en regionmodell för affärsverket för vården på grundnivå strävar man efter att försäkra en trygg överföring av verksamheten i övergångsskedet.

Personalforumet diskuterade särskilt hur det temporära beredningsorganet ska se ut och när det ska inrättas samt vilka konsekvenser ibruktagandet av kundsedlar i enlighet med regeringens riktlinjer för valfriheten kommer att ha för landskapets personal och ekonomi. Man konstaterade också att modellerna för ett affärsverk ohjälpligt väcker något sorts begär då de inverkar på personalens arbete och strukturen för ledningen och beslutsprocesserna, även om de inte skulle ha direkta konsekvenser för kunderna. Personalforumets medlem Ruokonen berättade också att huvudavtalsorganisationerna har inrättat en organisationsdelegation för Nylands landskap som håller sitt konstituerande möte nästa vecka.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.12.2017Personalforumet 14.12.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Förändringsledare Sovala presenterade en lägesöversikt över reformförberedelserna och berättade bland annat att en fortsatt regional beredning av landskapets affärsverk för social- och hälsovården hade fått understöd av kommundirektörerna vid deras sammanträde dagen innan, även om det i det här skedet inte finns förutsättningarna att ta ställning till områdenas antal eller servicens innehåll.

Projektledare Outi Sonkeri presenterade processerna kring beredningen som berör personalledningen och berättade att det inte kommer att göras någon separat utredning av personalen som överförs eftersom organisationerna som överlåter sina anställda inte har förutsättningar att bedöma hur stor andel av personalen som övergår med en så kallad 50 procentsprincip. På våren görs däremot en kartläggning av lokala avtal och beslut och en jämförelse av HR-förfaranden. Man hoppas att dessa analyser inte bara är till nytta för beredningen av det nya landskapet utan också för de kvarblivande organisationerna och personalorganisationerna. 

Projektledare Tero Manninen som svarar för beredningen av landskapets kommunikation presenterade kommunikationsförberedelsernas färdplan för 2018–2020. Personalforumet önskade att man på våren kunde arrangera en workshop kring temana förändringskommunikation och landskapets kommunikation. Man bjuder in organisationernas kommunikationsanställda.

Personalforumet framhävde att organisationerna som överlåter personal måste förstärka sitt samarbete kring reformen och att det måste omfatta alla uppgifter som överförs till landskapet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.11.2017Personalforumet 21.11.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Personalforumet behandlade förslag på att förstärka samarbetet under den förlängda förberedelsefasen. Personalforumet understödde enhälligt de föreslagna modellerna för att utveckla personalforumets arbete och samarbetet mellan organisationerna som överför personal, men ansåg inte att det är ändamålsenligt att utvidga personalforumet vad gäller antalet medlemmar. Däremot önskade man att de huvudsakliga avtalsorganisationerna skulle inrätta en så kallad organisationsdelegation och föreslå för Nyland 2019-projekt att delegationen får en officiell status.

Personalforumet beabetade också utkasten till landskapets strategiska mål i en workshop med namnet Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen (trygg övergång modig förnyelse).

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Personalforumet 24.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Man hörde förändringsledarnas lägesrapport om landskapsberedningen. Projektledare Markus Pauni presenterade Nylands strategiprocess och förvaltningsdirektör Lauri Tanner berättade om HSN:s planer på att bolagisera stödtjänsterna. Personalorganisationernas deltagande i förberedelserna inför landskapsreformen bereds till nästa möte.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.10.2017Personalforumet 29.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Outi Sonkeri som valts till personaldirektör för projektet Nyland 2019 presenterade sig för personalforumet. Sonkeri berättade att hennes viktigaste uppgifter går ut på att verkställa överföreringen av personal, bereda en verksamhetsmodell för hanteringen av personalresurser i landskapet, planera personalförvaltningens back office-verksamhet samt leda och verkställa förändringarna i samarbete med intressentorganisationerna.

Personalforumet konstaterade nöjt att projektledarna som nu påbörjar sitt arbete inom projektet alla för egen del gör samarbetet effektivare och förstärker kopplingen till organisationerna som överför uppgifter och personal till landskapet.

Personalforumet lyfte också fram att man så snart som möjligt måste börja planera och lösa frågor som berör samarbetsverksamheten och även arbetarskyddet. Vid de kommande mötena strävar man efter att personalforumet ska finna en gemensam vision för personalens deltagande i beredningen.

Den övriga diskussionen gällde bland annat vårdcentralernas tjänster, organiseringen av räddningsväsendet och beredskapen samt läget med beredningen av en samkommun för tillväxttjänster.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.9.2017Personalforumet 1.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Personalforumet fick ta del av förändringsledarnas lägesrapport om projektet Nyland 2019 med beaktande av den ändrade tidtabellen. Personalforumet antecknade också för kännedom en sammanfattning av riskvärderingarna i anslutning till landskapets verksamhet och förvaltning samt översikten över  läget med rekryteringen av projektledare. 

Diskussionen berörde främst vilken eventuell inverkan ställningstagandena av riksdagens grundlagsutskott kan ha på den kommande lösningen som berör valfriheten och således på social- och hälsovårdsuppgifternas produktionsstruktur. Personalforumet diskuterade också personalens deltagande i den fortsatta beredningen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.6.2017Personalforumet 27.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Landskapsdirektören och förändringsledarna informerade personalforumet om att Nyland trots de oklarheter som råder kring vård- och landskapsreformen på riksnivå kommer att fortsätta beredningen med stöd av det goda samarbetet och den viljestyrka som finns. Landskapsdirektören och förändringsledarna konstaterade också att personalen kommer att ha en ännu större roll då man på hösten börjar bygga upp landskapets framtid. Man kom överens om att vi nästa möte komma med konkreta förslag på principer enligt vilka personalorganisationerna utser sina representanter till beredningsgrupperna.

Personalforumet fick också ta del av en lägesöversikt över de centrala frågor som lyfts fram gällande landskapsreformen under förberedelsefasens gång. Översikten gavs av landskapsgruppens ordförande, överdirektören för Nylands NTM-central Petri Knaapinen.

Övriga diskussioner under mötet berörde bland annat den regionala beredningen av ett affärsverk för social- och hälsovården och beredningen av och villkoren för ekonomi- och personalförvaltningens servicecenter.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat