Personalforumet

ict-copyright Sosiaali- ja terveysministeriöPersonalforumet bildas av kommunernas och statens huvudavtalsorganisationer, som lyfter fram de anställdas perspektiv och bildar en uppattning om reformens konsekvenser för personalen. Forumet samlas en gång i månaden. Orförande är landskapsdirektör Ossi Savolainen och sekreterare är Inka Tikkanen-Pietikäinen från Nylands förbund.

På den här sidan publicerar vi personalforumets möteshandlingar och sammanfattar den väsentligaste informationen från varje möte.


21.11.2017Personalforumet 21.11.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Personalforumet behandlade förslag på att förstärka samarbetet under den förlängda förberedelsefasen. Personalforumet understödde enhälligt de föreslagna modellerna för att utveckla personalforumets arbete och samarbetet mellan organisationerna som överför personal, men ansåg inte att det är ändamålsenligt att utvidga personalforumet vad gäller antalet medlemmar. Däremot önskade man att de huvudsakliga avtalsorganisationerna skulle inrätta en så kallad organisationsdelegation och föreslå för Nyland 2019-projekt att delegationen får en officiell status.

Personalforumet beabetade också utkasten till landskapets strategiska mål i en workshop med namnet Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen (trygg övergång modig förnyelse).Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Personalforumet 24.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Man hörde förändringsledarnas lägesrapport om landskapsberedningen. Projektledare Markus Pauni presenterade Nylands strategiprocess och förvaltningsdirektör Lauri Tanner berättade om HSN:s planer på att bolagisera stödtjänsterna. Personalorganisationernas deltagande i förberedelserna inför landskapsreformen bereds till nästa möte.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


2.10.2017Personalforumet 29.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Outi Sonkeri som valts till personaldirektör för projektet Nyland 2019 presenterade sig för personalforumet. Sonkeri berättade att hennes viktigaste uppgifter går ut på att verkställa överföreringen av personal, bereda en verksamhetsmodell för hanteringen av personalresurser i landskapet, planera personalförvaltningens back office-verksamhet samt leda och verkställa förändringarna i samarbete med intressentorganisationerna.

Personalforumet konstaterade nöjt att projektledarna som nu påbörjar sitt arbete inom projektet alla för egen del gör samarbetet effektivare och förstärker kopplingen till organisationerna som överför uppgifter och personal till landskapet.

Personalforumet lyfte också fram att man så snart som möjligt måste börja planera och lösa frågor som berör samarbetsverksamheten och även arbetarskyddet. Vid de kommande mötena strävar man efter att personalforumet ska finna en gemensam vision för personalens deltagande i beredningen.

Den övriga diskussionen gällde bland annat vårdcentralernas tjänster, organiseringen av räddningsväsendet och beredskapen samt läget med beredningen av en samkommun för tillväxttjänster.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


4.9.2017Personalforumet 1.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Personalforumet fick ta del av förändringsledarnas lägesrapport om projektet Nyland 2019 med beaktande av den ändrade tidtabellen. Personalforumet antecknade också för kännedom en sammanfattning av riskvärderingarna i anslutning till landskapets verksamhet och förvaltning samt översikten över  läget med rekryteringen av projektledare. 

Diskussionen berörde främst vilken eventuell inverkan ställningstagandena av riksdagens grundlagsutskott kan ha på den kommande lösningen som berör valfriheten och således på social- och hälsovårdsuppgifternas produktionsstruktur. Personalforumet diskuterade också personalens deltagande i den fortsatta beredningen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.6.2017Personalforumet 27.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Landskapsdirektören och förändringsledarna informerade personalforumet om att Nyland trots de oklarheter som råder kring vård- och landskapsreformen på riksnivå kommer att fortsätta beredningen med stöd av det goda samarbetet och den viljestyrka som finns. Landskapsdirektören och förändringsledarna konstaterade också att personalen kommer att ha en ännu större roll då man på hösten börjar bygga upp landskapets framtid. Man kom överens om att vi nästa möte komma med konkreta förslag på principer enligt vilka personalorganisationerna utser sina representanter till beredningsgrupperna.

Personalforumet fick också ta del av en lägesöversikt över de centrala frågor som lyfts fram gällande landskapsreformen under förberedelsefasens gång. Översikten gavs av landskapsgruppens ordförande, överdirektören för Nylands NTM-central Petri Knaapinen.

Övriga diskussioner under mötet berörde bland annat den regionala beredningen av ett affärsverk för social- och hälsovården och beredningen av och villkoren för ekonomi- och personalförvaltningens servicecenter.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.5.2017Personalforumet 30.5.2017

Muistiot > Möteshandlingar (på finska)
> Bilaga 1
> Bilaga 2

Personalforumet ordnade en workshop där man behandlade mellanrapporterna som gjorts på arbetsgruppernas nulägesanalyser. Personalens representanter önskade att man i den fortsatta beredningen särskilt fäster uppmärksamhet vid bland annat informationshanteringen, bildandet av uppgiftshelheter som utgår från verksamhetsbehov i landskapet och vid en förnuftig arbetsfördelning vad gäller uppgifter som sköts över landskapsgränserna.

Man ansåg också att det för att kunna verkställa reformen kontrollerat är viktigt att Nyland till fullo utnyttjar övergångstiderna. Personalforumet konstaterade att de största riskerna i anslutning till verkställandet av reformen gäller bolagiseringstvånget och valfriheten.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017Personalforumet 2.5.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Personalforumet diskuterade regeringens förslag gällande valfriheten inom social- och hälsovården och konstaterade bland annat att landskapsreformens förberedelser i Nyland inte kommer att ge efter för den påskyndade tidtabellen som förslaget skulle innebära. Beträffande förslaget på en modell för de tjänster som väljs direkt av klienten konstaterade personalforumet att det är synnerligen utmanande att verkställa förslaget. 

Personalforumet diskuterade också rekryteringsmodellerna i anslutning till den temporära förvaltningens beredningsorganisation och kom med synpunkter på  sammansättningen av ett temporärt samarbetsförhandlingsorgan. Personalforumet ansåg det motiverat behandlingen av reformen fortsätter på hösten inom både det temporära samarbetsförhandlingsorganet och en större sammansättning.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017Personalforumet 4.4.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Personalforumet fick vid sitt tredje möte ta del av förändringsledarnas översikt av reformförberedelserna. Förändringsledare Markus Sovala bad om och fick stöd av personalorganisationerna för riksomfattande intressebevakning vad gäller ersättandet av extra kostnader som uppkommer då Nylands landskap inrättas och verksamheten inleds.

Personalforumet gick också igenom det första utkastet till en arbetsplan för övergångsperiodens samarbete mellan organisationerna som överlåter personal och landskapet. Personalforumet ansåg att arbetsplanen var bra och diskuterade bland annat tidtabellen för överföringen av personal och ett temporärt samarbetsförhandlingsorgan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.5.2017Personalforumet 15.3.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Vid sitt andra möte funderade personalforumet över med vilka metoder och vilken tidtabell man ska inverka på arbetsplanen som görs utifrån nulägesanalyserna som är under arbete. Förändringsledarna Markus Sovala och Timo Aronkytö lovade att utkastet till aretsplanen ses över tillsammans med personalforumet i maj. Man diskuterade också reformens tidtabell ur personalens perspektiv och om organiseringen av landskapets stödtjänster, i synnerhet ekonomi- och personalförvaltningen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.2.2017Personalforumet 7.2.2017

 Muistiot
> Personalforumets möteshandlingar 7.2.2017 (på finska)


Förberedelsefasens personalforum samlades för första gången och fick ta del av landskapsdirektörens och förändringsledarnas översikter över föreberedelsernas nuläge och ramvillkor i Nyland. Därtill höll Kommunarbetsgivarnas förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas en presentatione om vård- och landskapslagarna ur de anställdas perspektiv.

Mötesdeltagarna diskuterade framför allt reformens riksomfattande lösningar och hur de fortfarande är på hälft. Det försvårar kommunikationen i anslutning till reformen och skapar oro bland personalen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi