Kommundirektörsmötets beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni LevonenKommundirektörsmötet tar i beaktande och lyfter fram gränsytorna och samarbetet mellan och tjänsterna. Mötena hålls var tredje vecka. Ordförande är landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


13.12.2017Kommundirektörsmötet 13.12.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna antecknade för kännedom budgetdirektör Markus Syrjänens kalkyl för det blivande landskapets inkomster och utgifter på lång sikt samt utmaningarna som följer av utgifterna och som konstaterades vara stora. Enligt kommundirektörerna kommer man i Nyland inte att uppnå de ekonomiska målen som ställts upp för reformen.

Kommundirektörerna ansåg att det är klokt att en del av tjänsterna produceras inom regionstrukturen. Antalet produktionsområden ska beredas vidare.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Kommundirektörsmötet 22.11.2017

Muistiot

> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörsmötet kräver att räddningsskolans verksamhet fortsätter i Nyland med samma innehåll som enligt Helsingfors modell. Räddningsverkens sakkännedom måste bättra tas med i beredningen och en sakkunnig med ansvar för räddningsväsendet bör anställas så fort som möjligt.

Kommundirektörsmötet konstaterade att kommunerna vill hålla kvar miljö- och hälsoskyddet som sin egen verksamhet. Förberedelserna samordnas utgående från kommunerna genom att man strävar efter olika allianser. Man framför ett förslag om fortskridandet åt landskapet.

Kommundirektörerna förhöll sig positivt till förslaget om att till en början överföra avtalen från kommunerna och samkommunerna. Kommunerna har inte förberett sig för kostnaderna och personalkostnaderna som arbetet medför.

Vid mötet konstaterades att finansieringen för det kommande landskapets verksamhet har underdimensionerats och att landskapsreformen inte kommer att medföra regionala besparingar. Kommundirektörerna uppmanade att skicka de preliminära kalkylerna som bilaga med Nylands förbunds utlåtande om utkastet till valfrihetslag, för att kommunerna ska kunna bedöma vård- och landskapsreformens fiskaliska konsekvenser då de bereder sina egna utlåtanden och valfriheten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Kommundirektörsmötet 24.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Förändringsledarna redogjorde för läget med förberedelserna. Förändringsledare Sovala berättade att riskerna som berör reformen inte finns inom projektet, projektet rullar på som förväntat, man har börjat få material som ska behandlas och strategiprocessen har kört i gång. Förändringsledaren för social- och hälsovården Timo Aronkytö berättade om utkastet till en valfrihetslag utifrån Nylands perspektiv. Aronkytö betonade att det är viktigt att landskapets verksamhet bereds stegvis för att man ska kunna garantera en trygg övergång och inte äventyra affärsverkets jourverksamhet samt ha kapacitet att anpassa resurserna efter behoven. I Nylands utlåtande kommer man bland annat att konstatera att landskapet ska ha rätt att begränsa utbudet av servicesedlar på det sätt som landskapet anser vara nödvändigt.

Vid mötet lyfte man fram ett missförhållande vad gäller konkurrensneutraliteten. Offentliga vårdcentraler ska ha samma möjlighet att erbjuda service som kunden själv betalar och får sjukvårdsersättning från FPA för om de privata vårdcentralerna kan erbjuda detta.

Vid mötet påminde man också om att de ekonomiska konsekvenserna som en ny fördelning av resurserna på riksnivå medför ska utredas noggrant för nylänningarnas del. Vid mötet lovade man att projektet ska få hjälp med beräkningarna för att budgeten för 2020 ska kunna beräknas med en tillräcklig noggrannhet. Man kom också överens om att samarbeta kring utlåtandet som ska ges om reformen.

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner berättade att HSN har inlett en process där man bolagiserar stödtjänsterna. Detta ska garantera en trygg övergång till landskapet för personalen och kunderna. Målet är att bolagen kan inleda sin verksamhet i april 2018 och i sinom tid bli en del av det riksomfattande servicecentret. Kommundirektörerna ansåg att det är bra att koncentrera sig på initialfasen och trygga personalens ställning. Man påminde ändå att det finns osäkerhetsfaktorer angående regeringens reform och att man därför bör tillämpa en försiktighetsprincip. Lösningarna ska vara sådana att de inte medför olägenheter även om regeringens reform inte skulle förverkligas på det sätt som nu planerats.

Man kom överens om att kommunerna ska informeras om beredningen som gäller bolagiseringen av stödtjänster och att kommunerna deltar i beredningen genom att tillhandahålla information om personalen som ska överföras.

Strategidirektör Markus Pauni presenterade strategiarbetet och hur det ska inledas. De närvarande vid mötet konstaterade att det är särskilt viktigt att personalen blir hörd i processen. Man konstaterade att ”överföringen av personal” inte nödvändigtvis är den bästa benämningen eftersom målet är att personalen inte ska behöva fundera på eller ens märka den administrativa övergången då den sker.

ICT-projektledaren Helena Ylisipola berätta om ICT-beredningen och färdplanens riskbedömning. Riskerna är mindre men man känner fortfarande inte till alla behov i tillräcklig grad och förändringarna i verksamhetsmiljön stör planeringen. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.10.2017Kommundirektörsmötet 4.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Kommundirektörsmötet 13.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen samlades för första gången tillsammans och diskuterade kortfattat om bland annat vilken inverkan den kommande lösningen som gäller valfriheten kommer att ha för produktionen av social- och hälsovårdstjänster, tjänsternas innehåll och kostnadseffektivitet. I anförandena togs fram att man i beredningen av social- och hälsovården ska färsta särskild uppmärksamhet vid servicekedjorna, servicekoncepten och tillgången till service. Vidare ska man ta i beaktande att de organisationer som nu har hand om social- och hälsovårdsuppgifterna ska fortsätta utveckla dem.

Beträffande rekryteringen av personal till projektet Nyland 2019 diskuterades i synnerhet affärsverkets regionala beredning. Det konstaterades bland annat att de rekryteringar som nu har genomförts inte får slå fast någon särskild områdesindelning eller behandla olika områden ojämlikt. Landskapet fattar själv dessa beslut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.8.2017Kommundirektörsmötet 23.8.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörersmötet instruerade dem som bereder reformen att effektivisera tidsanvändningen vad gäller tjänstemannaledningsgruppens och kommundirektörsmötets sammanträden.

Kommundirektörerna ifrågasatte den snabba rekryteringsprocessen som gäller bland annat ICT-personalen och uppmanade beredningsorganisationen att granska huruvida det av reformens tidtabell och innehåll framgår uppgifter som inverkar på när rekryteringarna ska ske.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Kommundirektörsmötet 21.6.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna hörde riksdagsledamot Outi Mäkelä om den politiska beredningen i riksdagen. Kommundirektörerna diskuterade bland annat om att i Nyland samla en samkommun för tillväxt och betonade vikten av gott samarbete mellan kommunerna samt att det är viktigt att inte skapa en situation där kommunernas och landskapets intressen inte möts. 

Kommundirektörerna diskuterade också rekryteringen av projektledare och att det är svårt att hitta kunniga personer för att utveckla digitala lösningar. Kommundirektörerna påminde om att landskapets rekryteringar inte får försvaga kommunernas förmåga att utföra sina utvecklings- och övriga uppgifter.

Kommundirektörerna förutsatte att rekryteringarna till projektet Nyland 2019 genomförs i samarbete med kommunerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.5.2017Kommundirektörsmötet 31.5.2017


Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Eero Laesterä från Perlacon Oy presenterade en utvecklingsbild av landskapets och kommunernas ekonomi före och efter vård- och landskapsreformen. Man kan bekanta sig med resultatet av utvecklingsbilden från och med nästa vecka.

Ett ökat beroende av statsandelsfinansiering och finansieringsmöjligheterna i växande kommuner oroade kommundirektörerna. Kommundirektörerna ifrågasatte huruvida produktiviteten kan förbättras med hjälp av vårdreformen eftersom utvecklingen på lokal nivå i städerna faller bort.

Det riksomfattande reformprojektets förändringsledare Salo och Harju presenterade en lägesöversikt av projektarbetet. Kommundirektörerna påminde om att det är frågan om en enorm fusion och att kommunerna inte har några direkta drivfjädrar för verkställandet av förändringarna, bortsett från den finansiering som staten beviljar för pilotförsök som gäller valfriheten.  Kommundirektörerna var också fundersamma över utmaningarna kring bolagiseringen av grundläggande social- och hälsovårdstjänster, som följer av lagstiftningen som gäller valfrihet. Kommundirektörerna ville veta vad ministerierna ser som kommunernas konkurrensfördelar. Kommundirektörerna förutsätter att reformprojektet gör en riskanalys på riksnivå och att landskapets riskanalys uppdateras.

Kommundirektörerna framförde också sin oro beträffande konkurrensplikten och de hinder som den medför vad gäller sambruk av datasystem inom vårdtjänsterna.

Kommundirektörerna är också bekymrade över projektets tidtabell och de anser även att förändringarna inte borde träda i kraft i Nyland genast år 2019 utan att de förverkligas stegvis.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017Kommundirektörsmötet 10.5.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Kommundirektörerna diskuterade hur det står till med förberedelserna inför landskapsreformen och konstaterade att man behöver statlig finansiering och övergångsperioder.

Den pilotförsöksmodell som staten föreslagit i anslutning till valfriheten inom social- och hälsovården väckte diskussion bland kommundirektörerna.  Man diskuterade möjligheten att föreslå för staten att den modell som utvecklats för kommunerna i mellersta Nyland kunde användas som pilotmodell utan det skulle medför olägenheter för övriga Nyland, till exempel genom att övergångsperioderna skulle utebli. Man kom överens om att fortsätta förhandlingarna så snart som möjligt men man tog ännu inte ställning i frågan.


Överlag konstaterades att staten har skapat pilotmodellen utgående från de mindre landskapens villkor och att Nyland ska kräva en egen andel av finansiering för den grundläggande beredningen.

Kommundirektörerna konstaterade också att man måste föra förhandlingar om vilken struktur som ska tillämpas då vårdbolagen inrättas – en regional modell, en övergripande modell eller en hybridmodell.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.4.2017Kommundirektörsmötet 19.4.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Kommundirektörerna i Nyland diskuerade resursbehovet som uppkommer i samband med organiseringen av det nya landskapet och behovet av och kostnaderna för ICT-system. Kommundirektörerna konstaterade att Nylands landskap behöver ungefär 70 miljoner euro mellan 2017 och 2018 för reformförberedelserna. Två tredjedelar av finansieringen behövs för att täcka ICT-kostnaderna.

För att tjänsterna på ett tryggt och kontollerat sätt kan överföras från kommunerna och samkommunerna till landskapet behövs tillräcklia övergångsperioder. Övergångsperioderna är nödvändiga också med tanke på att man då bättre kan utnyttja digitaliseringen i utvecklandet av ICT-systemen.

Kommundirektörsmötet konstaterade att beredningen inte kan fortsätta på hösten om inte Nyland beviljas tillräckligt med finansiering av ministerierna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat