Kommundirektörsmötets beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni LevonenKommundirektörsmötet tar i beaktande och lyfter fram gränsytorna och samarbetet mellan och tjänsterna. Mötena hålls var tredje vecka. Ordförande är landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


5.6.2018Kommundirektörsmötet 30.5.2018

Kommundirektörsmötet inleddes med landskapsdirektörens översikt över förberedelserna inför det temporära beredningsorganet. Beredningen av landskapsstrategin väckte diskussion om vilka roller olika aktörer har inom planläggningen på landskapsnivå. Diskussionen fortsätts vid nästa möte.


Kommundirektörsmötet fick ta del av presentationer om landskapets finansiering och ekonomi, i synnerhet vad gäller planeringen av övergången till landskapet. Enligt Markus Syrjänen kommer uppgörandet av Nylands budget årligen att präglas av sparkrav. De långsiktiga finansieringsbesluten kommer sannolikt att innebära att kostnadsökningarna måste stävjas betydligt och det lär bli en fortlöpande process att försöka korrigera finansieringen. I finansieringen för 2020 beaktas inte befolkningstillväxten år 2020 i Nyland.

Gällande ekonomin diskuterade kommundirektörerna de praktiska arrangemangen i kommunerna, till exempel vad gäller kommunernas budgetar. Kommundirektörerna diskuterades också allmänt hur landskapets ekonomi ska hanteras.

Förändringsledare Markus Sovala konstaterade i sin lägesöversikt att det är sannolikt att landskapets verksamhet kör i gång senare än planerat i och med att landskapsvalet skjuts upp. Beredningens form kommer att bearbetas och scenarier utformas under sommaren, då uppgifterna om den riksomfattande reformen klarnar.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.4.2018Kommundirektörsmötet 25.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Finansieringsdirektör Ilari Soosalu berättade om simuleringarna av landskapets ekonomi och de erfarenhter som man fått till följd av processen. Vid mötet fäste man uppmärksamhet vid målen för att bevaka Nylands intressen vid de ekonomiska förhandlingarna som inleds på hösten 2018 och vid behovet av samarbete mellan kommunerna och landskapet.

Utvecklingschef Eero Venäläinen redogjorde för hur strukturfondsuppgifterna ska organiseras efter landskapsreformen. I förhandlingarna har man kommit fram till att landskapen i södra Finland verkar självständigt för fondernas del från och med år 2020. Kommundirektörerna ansåg att utvecklingen går i en sämre riktning om förvaltningen av strukturfonderna splittras.

Utifrån förändringsledarnas lägesöversikt ville kommundirektörsmötet veta mer om bland annat kundsedlarna och hur invånarna övergår till att bli serviceanvändare i det nya landskapet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.4.2018Kommundirektörsmötet 28.3.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Landskapsdirektör Ossi Savolainen berättade om de nya arrangemangen för styrningen av Nyland 2019-projektet. Den nya strategiska styrgruppen styr projektet och de ärenden som gruppen behandlar framförs också till kommundirektörsmötet för kännedom.

I anslutning till förberedelserna inför det temporära beredningsorganet önskade gruppen fler representanter från västra Nyland och fler samråd med kommunerna.

Projektledare Teppo Heikkilä presenterade myndighetsverksamheten som berör social- och hälsovården och beredningen av ett program för egenkontroll. Kommundirektörerna påpekade med tanke på beredningen att invånargränssnittet är utmanande och att det därför är viktigt att se till att det finns tillräckliga resurser för att förverkliga delaktigheten och aktiver personalen till förändringen.

Projektledare Mira Uunimäki berättade om beredningen av social- och hälsovårdens affärsverk på grundnivå. Kommundirektörerna ansåg det bra att man i beredningen utgår från en regional modell och har tagit riskerna i beaktande.

Utvecklingsdirektör för FCG Jarmo Asikainen redogjorde för beredningen av strukturerna för en förvaltning med förtroendevalda och för resultatet av intervjuerna som gjorts. Kommundirektörerna önskade att intervjuerna kunde utvidgas vidare.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.3.2018Kommundirektörsmötet 28.2.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna fick ta del av förvaltningsdirektör Lauri Tanners presentation om beredningen som berör organisationen med förtroendevalda. Kommundirektörerna önskade att också de och ordförandena för kommunernas fullmäktige och styrelser skulle intervjuas i samband med utredningen av hur organisationen med förtroendevalda ska byggas upp. Man ansåg att en modell med utskott kunde vara ett alternativ för genomförandet.

Kommundirektörerna diskuterade beredningen som berör en strategisk styrgrupp och ett temporärt beredningsorgan. Kommundirektörerna konstaterade att styrningen av reformen ska ske under ledning av de parter som svarar för den operativa verksamheten och som har behörighet att förverkliga sammanslagningen. 

Kommundirektörerna diskuterade löftet om att säkerställa en trygg övergång och konstaterade att man vid sidan om det ska se till att personalen har beredskap för förändringen. Man konstaterade att det är bråttom med att göra upp planerna för vårdbolagens affärsverksamhet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.1.2018Kommundirektörsmötet 31.1.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna konstaterade vid sitt möte att finansieringen av det nya landskapet är en väldigt komplicerad fråga och landskapets aktörer kommer att ha betydligt mindre möjligheter än nu att inverka på tjänsterna på sitt område i och med att beslutsfattandet som gäller finansieringen och därmed också kvaliteten på social- och hälsovården överförs till riksdagen.

Kommundirektörerna konstaterade att anpassningsbehovet på 300 miljoner euro som kommer att vara aktuellt i början av år 2020 är en försiktig uppskattning, och att det är bland landskapsfullmäktiges första uppgifter att besluta om anspassningsåtgärder.

För att kunna svara på utmaningarna krävs enligt kommundirektörerna ännu bättra ledning inom reformprojektet och intensivare samarbete mellan regionens aktörer. Kostnaderna för kommunerna är stora och ingen finansiering har allokerats för dem. Kommundirektörerna lyfte särskilt fram att kommunernas investeringsförmåga försämras. Kommunens relativa skuldsättning ökar och skatteintäkterna minskar, vilket är väldigt farligt för de växande städerna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.12.2017Kommundirektörsmötet 13.12.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna antecknade för kännedom budgetdirektör Markus Syrjänens kalkyl för det blivande landskapets inkomster och utgifter på lång sikt samt utmaningarna som följer av utgifterna och som konstaterades vara stora. Enligt kommundirektörerna kommer man i Nyland inte att uppnå de ekonomiska målen som ställts upp för reformen.

Kommundirektörerna ansåg att det är klokt att en del av tjänsterna produceras inom regionstrukturen. Antalet produktionsområden ska beredas vidare.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Kommundirektörsmötet 22.11.2017

Muistiot

> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörsmötet kräver att räddningsskolans verksamhet fortsätter i Nyland med samma innehåll som enligt Helsingfors modell. Räddningsverkens sakkännedom måste bättra tas med i beredningen och en sakkunnig med ansvar för räddningsväsendet bör anställas så fort som möjligt.

Kommundirektörsmötet konstaterade att kommunerna vill hålla kvar miljö- och hälsoskyddet som sin egen verksamhet. Förberedelserna samordnas utgående från kommunerna genom att man strävar efter olika allianser. Man framför ett förslag om fortskridandet åt landskapet.

Kommundirektörerna förhöll sig positivt till förslaget om att till en början överföra avtalen från kommunerna och samkommunerna. Kommunerna har inte förberett sig för kostnaderna och personalkostnaderna som arbetet medför.

Vid mötet konstaterades att finansieringen för det kommande landskapets verksamhet har underdimensionerats och att landskapsreformen inte kommer att medföra regionala besparingar. Kommundirektörerna uppmanade att skicka de preliminära kalkylerna som bilaga med Nylands förbunds utlåtande om utkastet till valfrihetslag, för att kommunerna ska kunna bedöma vård- och landskapsreformens fiskaliska konsekvenser då de bereder sina egna utlåtanden och valfriheten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.10.2017Kommundirektörsmötet 24.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Förändringsledarna redogjorde för läget med förberedelserna. Förändringsledare Sovala berättade att riskerna som berör reformen inte finns inom projektet, projektet rullar på som förväntat, man har börjat få material som ska behandlas och strategiprocessen har kört i gång. Förändringsledaren för social- och hälsovården Timo Aronkytö berättade om utkastet till en valfrihetslag utifrån Nylands perspektiv. Aronkytö betonade att det är viktigt att landskapets verksamhet bereds stegvis för att man ska kunna garantera en trygg övergång och inte äventyra affärsverkets jourverksamhet samt ha kapacitet att anpassa resurserna efter behoven. I Nylands utlåtande kommer man bland annat att konstatera att landskapet ska ha rätt att begränsa utbudet av servicesedlar på det sätt som landskapet anser vara nödvändigt.

Vid mötet lyfte man fram ett missförhållande vad gäller konkurrensneutraliteten. Offentliga vårdcentraler ska ha samma möjlighet att erbjuda service som kunden själv betalar och får sjukvårdsersättning från FPA för om de privata vårdcentralerna kan erbjuda detta.

Vid mötet påminde man också om att de ekonomiska konsekvenserna som en ny fördelning av resurserna på riksnivå medför ska utredas noggrant för nylänningarnas del. Vid mötet lovade man att projektet ska få hjälp med beräkningarna för att budgeten för 2020 ska kunna beräknas med en tillräcklig noggrannhet. Man kom också överens om att samarbeta kring utlåtandet som ska ges om reformen.

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner berättade att HSN har inlett en process där man bolagiserar stödtjänsterna. Detta ska garantera en trygg övergång till landskapet för personalen och kunderna. Målet är att bolagen kan inleda sin verksamhet i april 2018 och i sinom tid bli en del av det riksomfattande servicecentret. Kommundirektörerna ansåg att det är bra att koncentrera sig på initialfasen och trygga personalens ställning. Man påminde ändå att det finns osäkerhetsfaktorer angående regeringens reform och att man därför bör tillämpa en försiktighetsprincip. Lösningarna ska vara sådana att de inte medför olägenheter även om regeringens reform inte skulle förverkligas på det sätt som nu planerats.

Man kom överens om att kommunerna ska informeras om beredningen som gäller bolagiseringen av stödtjänster och att kommunerna deltar i beredningen genom att tillhandahålla information om personalen som ska överföras.

Strategidirektör Markus Pauni presenterade strategiarbetet och hur det ska inledas. De närvarande vid mötet konstaterade att det är särskilt viktigt att personalen blir hörd i processen. Man konstaterade att ”överföringen av personal” inte nödvändigtvis är den bästa benämningen eftersom målet är att personalen inte ska behöva fundera på eller ens märka den administrativa övergången då den sker.

ICT-projektledaren Helena Ylisipola berätta om ICT-beredningen och färdplanens riskbedömning. Riskerna är mindre men man känner fortfarande inte till alla behov i tillräcklig grad och förändringarna i verksamhetsmiljön stör planeringen. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.10.2017Kommundirektörsmötet 4.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Kommundirektörsmötet 13.9.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna och tjänstemannaledningsgruppen samlades för första gången tillsammans och diskuterade kortfattat om bland annat vilken inverkan den kommande lösningen som gäller valfriheten kommer att ha för produktionen av social- och hälsovårdstjänster, tjänsternas innehåll och kostnadseffektivitet. I anförandena togs fram att man i beredningen av social- och hälsovården ska färsta särskild uppmärksamhet vid servicekedjorna, servicekoncepten och tillgången till service. Vidare ska man ta i beaktande att de organisationer som nu har hand om social- och hälsovårdsuppgifterna ska fortsätta utveckla dem.

Beträffande rekryteringen av personal till projektet Nyland 2019 diskuterades i synnerhet affärsverkets regionala beredning. Det konstaterades bland annat att de rekryteringar som nu har genomförts inte får slå fast någon särskild områdesindelning eller behandla olika områden ojämlikt. Landskapet fattar själv dessa beslut.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat