ICT-gruppens beredningsmaterial

it,kuva Tuula PalasteFörberedelsefasens arbetsgrupp med ansvar för informations- och kommunikationsteknik (ICT) har i uppgift att kartlägga ICT-systemens nuläge samt göra upp en färdplan och en tidtabell för ICT-lösningarna som behövs då det nya landskapet träder i kraft  2018–2019. Gruppen framställer också ett förslag om att integrera ICT-systemen. Gruppens ordförande är dataadministrationsdirektören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Pertti Mäkelä.

Gruppens verksamhet inleddes i början av mars och pågår fram till slutet av juni.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


20.11.2017ICT-gruppens möte 20.11.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid mötet för ICT-projektets styrgrupp, som lyder under Nyland 2019, 20.11.2017 sammanfattade Finansministeriets specialsakkunnig Tuija Kuusisto att SoteDigi Oy har i uppgift att förverkliga de strategiska avsikterna för regeringens reform genom att på både nationell nivå och koncentrerat till olika områden åstadkomma bättre tjänster som är förmånligare och mer jämlika. SoteDigi utvecklar uttryckligen de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och svarar för deras ibruktagande och spridning. SoteDigi kommer att producera integrationstjänster, kundvårdssystem och tjänster som berör kunskapsledning.

SoteDigi utveckla nya lösningar och överlämnar dem för produktion. Vimana Oy ser till att erbjuda vedertagna lösningar åt sina kunder och att det finns branschoberoende tjänster. Avsikten är att landskapen och staten som ägare ska styra Vimana Oy:s och SoteDigi-bolagets verksamhet som en enda funktionell helhet. De valda landskapsfullmäktige fattar senast 3/2019 beslut om huruvida landskapet blir delägare i SoteDigi.

Utifrån de lägesrapporter som presenterades vid mötet är det möjligt att konstatera att projektets situation är bra, man har lyckats med rekryteringarna och projektet fortskrider planenligt. Det är synnerligen viktigt att varje kommun deltar med sin sakkunskap i projektet.

ICT-gruppens verksamhetsperiod pågår fram till slutet av 2017. Gruppen föreslår att landskapsdirektören beslutar att verksamheten fortgår åtminstone till slutet av 2018.

ICT-gruppen går in i den digitala tidsåldern och härefter samlas gruppen enbart via Skype.

Bilagor (på finska):

> ICT-projektets riskkarta
> System för styrningen av ICT-verksamheten
> Projektens lägesöversikter
> ICT-projektets lägesöversikt
> Översikt över SoteDigi Oy

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2017ICT-gruppens möte 30.10.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid mötet 30.10 för ICT-projektets utvidgade styrgrupp gick igenom lägesöversikterna vad gäller andra uppgifter än vårduppgifter som överförs till landskapen samt inledandet av Vimana Oy, inledandet och fortskridandet av Nylands ICT-projekt och dess underprojekt samt den uppdaterade riskbedömningen för projektet. Vid mötet presenterades också processen och förfarandena för användningen av utomstående sakkunniga i planeringen och genomförandet av ICT-projektet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.9.2017ICT-gruppens möte 25.9.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid ICT-gruppens första möte i planeringsfasen 25.9.2017 godkände gruppen organiseringen av ICT-projektet, att arbetet inleds och uppgiftshelheterna som ska behandlas under hösten 2017. Mottot för det kommande arbetet lyder "ICT gör det möjligt att bygga upp landskapet och producera dess tjänster".

Vid mötet konstaterades också att utredningen som berör räddningsväsendets ICT-tjänster ska inledas så snart som möjligt som en del av kartläggningen av helhetsarkitekturen. Vad gäller de övriga tjänsterna som överförs till landskapet kartläggs den nuvarande situationen inom beredningen på riksnivå.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.6.2017ICT-gruppens möte 29.5.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 8.5.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 3.4.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-cheferna och direktörerna i de nyländska kommunerna diskuterade hur ICT-utredningen fortskrider och fastställde vilka uppgifter som ska skötas i utredningsfasen. Utgångspunkten är att kommunernas ICT-aktörer deltar i utredningsarbetet och att processen är öppen och kommunikationen tidsenlig.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 20.3.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-gruppen beslutade att göra upp en färdplan indelad i faser för landskapet. Man utser projektledare som tillsammans med kommunernas och samkommunernas sakkunniga.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi