ICT-gruppens beredningsmaterial

it,kuva Tuula PalasteFörberedelsefasens arbetsgrupp med ansvar för informations- och kommunikationsteknik (ICT) har i uppgift att kartlägga ICT-systemens nuläge samt göra upp en färdplan och en tidtabell för ICT-lösningarna som behövs då det nya landskapet träder i kraft  2018–2019. Gruppen framställer också ett förslag om att integrera ICT-systemen. Gruppens ordförande är dataadministrationsdirektören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Pertti Mäkelä.

Gruppens verksamhet inleddes i början av mars och pågår fram till slutet av juni.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


15.1.2018ICT-gruppens möte 15.1.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Inom Nylands landskaps ICT-projekt inrättades på hösten 2017 en arbetsgrupp för landskapets helhetsarkitektur. Gruppen har i uppgift att planera en referensram för Nylands landskaps helhetsarkitektur utgående från rekommendationen JHS 179. I enlighet med referensramen går man mot att inleda landskapets verksamhet för ICT-uppgifternas del och mot en målbild för ICT-tjänsterna som stöder den nya verksamhetsmodellen och förverkligas efter år 2022.

Då landskapets ICT-grupp samlades 15.1.2018 gick man igenom slutrapporten som gjorts över arbetet med helhetsarkitekturen som utfördes i ICT-projektets planeringsfas. Målet för arkitekturen är hela Nylands landskaps verksamhet.
Styrgruppen konstaterade att arbetet med arkitekturen har framskridit väl trots att helheten är så stor och att reformarbetet är på hälft. Man har åstadkommit mycket på en kort tid och arbetet som gjorts enligt bilaga 5 till rekommendationen JHS 179 har framskridit i enlighet med målen.

Styrgruppen godkände visionen för Nylands arkitektur 2023 +, som har definierats enligt följande: Nylands landskaps helhetsarkitektur strävar efter enhetliga verksamhetsmodeller för att producera kostnadseffektiva och kundfokuserade tjänster.

Arbetet med helhetsarkitekturen stämmer överens med Finansministeriets referensarkitektur, som färdigställs i januari 2018.

Situationsbilden lever och den upprätthålls av arbetsgruppen som på våren 2018 tar itu med att analysera lägesbildens kvalitet. Under år 2018 preciseras i synnerhet verksamhetsarkitekturen, som konkretiseras med hjälp av så kallade användningsfall.

I Nylands ICT-projekt kommer man att följa arkitekturramen.
I det fortsatta arbetet betonas vikten av nära samarbete med kommunerna och samkommunerna. Helhetsarkitekturen erbjuder en ram och villkor för kommande projekt.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.12.2017ICT-gruppens möte 18.12.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Styrgruppen för Nyland 2019-projektets ICT-projekt konstaterade vid sitt möte 18.12.2017 att resurserna för projektet efter de förverkligade rekryteringarna motsvarar det planerade och gör det möjligt för projektet att framskrida i god takt.

Projektets genomförandeplaner är under arbete och beredningen av dem konstaterades fortskrida bra. I planeringen samarbetar man intensivt med de nationella servicecentralerna Vimana Oy och SoteDigi Oy.

Styrgruppen drog upp följande riktlinjer vad gäller genomförandeplanerna:

  • I projektet med TOSI-systemet utreds hur en parallell användning av olika system (kommunen och landskapet) kan genomföras rent tekniskt och att denna ska testas på hösten 2019 för att kunna möjliggöra en smidig övergång.
  • För TOSI-systemets del utreds också om organisationens kodsystem kan förverkligas med hjälp av en integrationsplattform då landskapet inleder sin verksamhet.
  • ICT-stödet planeras i enlighet med den gällande, koncentrerade lösningen för stödtjänsterna.
  • Beträffande datasäkerheten ställde man upp som mål att skapa en god praxis vad gäller datasäkerheten i den nya organisationen, bland annat genom att testa hur olika centrala datasäkerhetsuppgifter hanteras.

Vid mötets godkändes stommen för planeringsfasens slutrapport och en preliminär projektplan för förverkligandet av dataadministrationen 2018–2019.

Slutligen tackade man styrgruppen för det aktiva arbetet under hösten och önskade alla en god jul och ett gott nytt år 2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.11.2017ICT-gruppens möte 20.11.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid mötet för ICT-projektets styrgrupp, som lyder under Nyland 2019, 20.11.2017 sammanfattade Finansministeriets specialsakkunnig Tuija Kuusisto att SoteDigi Oy har i uppgift att förverkliga de strategiska avsikterna för regeringens reform genom att på både nationell nivå och koncentrerat till olika områden åstadkomma bättre tjänster som är förmånligare och mer jämlika. SoteDigi utvecklar uttryckligen de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och svarar för deras ibruktagande och spridning. SoteDigi kommer att producera integrationstjänster, kundvårdssystem och tjänster som berör kunskapsledning.

SoteDigi utveckla nya lösningar och överlämnar dem för produktion. Vimana Oy ser till att erbjuda vedertagna lösningar åt sina kunder och att det finns branschoberoende tjänster. Avsikten är att landskapen och staten som ägare ska styra Vimana Oy:s och SoteDigi-bolagets verksamhet som en enda funktionell helhet. De valda landskapsfullmäktige fattar senast 3/2019 beslut om huruvida landskapet blir delägare i SoteDigi.

Utifrån de lägesrapporter som presenterades vid mötet är det möjligt att konstatera att projektets situation är bra, man har lyckats med rekryteringarna och projektet fortskrider planenligt. Det är synnerligen viktigt att varje kommun deltar med sin sakkunskap i projektet.

ICT-gruppens verksamhetsperiod pågår fram till slutet av 2017. Gruppen föreslår att landskapsdirektören beslutar att verksamheten fortgår åtminstone till slutet av 2018.

ICT-gruppen går in i den digitala tidsåldern och härefter samlas gruppen enbart via Skype.

Bilagor (på finska):

> ICT-projektets riskkarta
> System för styrningen av ICT-verksamheten
> Projektens lägesöversikter
> ICT-projektets lägesöversikt
> Översikt över SoteDigi Oy

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2017ICT-gruppens möte 30.10.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid mötet 30.10 för ICT-projektets utvidgade styrgrupp gick igenom lägesöversikterna vad gäller andra uppgifter än vårduppgifter som överförs till landskapen samt inledandet av Vimana Oy, inledandet och fortskridandet av Nylands ICT-projekt och dess underprojekt samt den uppdaterade riskbedömningen för projektet. Vid mötet presenterades också processen och förfarandena för användningen av utomstående sakkunniga i planeringen och genomförandet av ICT-projektet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.9.2017ICT-gruppens möte 25.9.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid ICT-gruppens första möte i planeringsfasen 25.9.2017 godkände gruppen organiseringen av ICT-projektet, att arbetet inleds och uppgiftshelheterna som ska behandlas under hösten 2017. Mottot för det kommande arbetet lyder "ICT gör det möjligt att bygga upp landskapet och producera dess tjänster".

Vid mötet konstaterades också att utredningen som berör räddningsväsendets ICT-tjänster ska inledas så snart som möjligt som en del av kartläggningen av helhetsarkitekturen. Vad gäller de övriga tjänsterna som överförs till landskapet kartläggs den nuvarande situationen inom beredningen på riksnivå.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.6.2017ICT-gruppens möte 29.5.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 8.5.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 3.4.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-cheferna och direktörerna i de nyländska kommunerna diskuterade hur ICT-utredningen fortskrider och fastställde vilka uppgifter som ska skötas i utredningsfasen. Utgångspunkten är att kommunernas ICT-aktörer deltar i utredningsarbetet och att processen är öppen och kommunikationen tidsenlig.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 20.3.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-gruppen beslutade att göra upp en färdplan indelad i faser för landskapet. Man utser projektledare som tillsammans med kommunernas och samkommunernas sakkunniga.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi