Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Alla kommuner deltar i förberedelserna, antingen med en egen representant eller med en representant som är gemensam för regionen.

Nylands regioner

Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

15.12.2017Personalforumet 14.12.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Förändringsledare Sovala presenterade en lägesöversikt över reformförberedelserna och berättade bland annat att en fortsatt regional beredning av landskapets affärsverk för social- och hälsovården hade fått understöd av kommundirektörerna vid deras sammanträde dagen innan, även om det i det här skedet inte finns förutsättningarna att ta ställning till områdenas antal eller servicens innehåll.

Projektledare Outi Sonkeri presenterade processerna kring beredningen som berör personalledningen och berättade att det inte kommer att göras någon separat utredning av personalen som överförs eftersom organisationerna som överlåter sina anställda inte har förutsättningar att bedöma hur stor andel av personalen som övergår med en så kallad 50 procentsprincip. På våren görs däremot en kartläggning av lokala avtal och beslut och en jämförelse av HR-förfaranden. Man hoppas att dessa analyser inte bara är till nytta för beredningen av det nya landskapet utan också för de kvarblivande organisationerna och personalorganisationerna. 

Projektledare Tero Manninen som svarar för beredningen av landskapets kommunikation presenterade kommunikationsförberedelsernas färdplan för 2018–2020. Personalforumet önskade att man på våren kunde arrangera en workshop kring temana förändringskommunikation och landskapets kommunikation. Man bjuder in organisationernas kommunikationsanställda.

Personalforumet framhävde att organisationerna som överlåter personal måste förstärka sitt samarbete kring reformen och att det måste omfatta alla uppgifter som överförs till landskapet.

Lue lisää | 0 Kommenttia

13.12.2017Kommundirektörsmötet 13.12.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Kommundirektörerna antecknade för kännedom budgetdirektör Markus Syrjänens kalkyl för det blivande landskapets inkomster och utgifter på lång sikt samt utmaningarna som följer av utgifterna och som konstaterades vara stora. Enligt kommundirektörerna kommer man i Nyland inte att uppnå de ekonomiska målen som ställts upp för reformen.

Kommundirektörerna ansåg att det är klokt att en del av tjänsterna produceras inom regionstrukturen. Antalet produktionsområden ska beredas vidare.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.12.2017Tjänstemannagruppen för samordningen av social- och hälsovården, möte 9.11.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Tjänstemannagruppen för samordningen av social- och hälsovården begrundade landskapets strategi i workshoppar. I arbetet med strategin lyfte man fram invånaren/kunden och ett landskap som utgår från invånarna och där arbetstagarnas välbefinnande spelar en viktig roll. 

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.11.2017Personalforumet 21.11.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Personalforumet behandlade förslag på att förstärka samarbetet under den förlängda förberedelsefasen. Personalforumet understödde enhälligt de föreslagna modellerna för att utveckla personalforumets arbete och samarbetet mellan organisationerna som överför personal, men ansåg inte att det är ändamålsenligt att utvidga personalforumet vad gäller antalet medlemmar. Däremot önskade man att de huvudsakliga avtalsorganisationerna skulle inrätta en så kallad organisationsdelegation och föreslå för Nyland 2019-projekt att delegationen får en officiell status.

Personalforumet beabetade också utkasten till landskapets strategiska mål i en workshop med namnet Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen (trygg övergång modig förnyelse).

Lue lisää | 0 Kommenttia