Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Alla kommuner deltar i förberedelserna, antingen med en egen representant eller med en representant som är gemensam för regionen.

Nylands regioner

Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

18.4.2018Personalforumet 10.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Vid den allmänna lägesöversikten över projektet konstaterade förändringsledarna att vårddebatten som väntat har tilltagit på nationell nivå, men att också frågorna som berör huvudstadsregionen kraftigt har lyfts fram. Förberedelserna fortsätter som normalt och ovissheten bekämpas med information och delaktighet. Förändringsledaren för vården, Timo Aronkytö, redogjorde i sitt eget anförande för situationen kring valfriheten. Verkställandet av reformen avgörs i riksdagen senaste före utgången av juni månad.
 
Projektledaren med ansvar för myndighetsverksamheten inom social- och hälsovården Teppo Heikkilä presenterade målen som ställts upp för vårdanordnarens myndighetsverksamhet samt stommen till ett program för egenkontroll. Utgående från Teppo Heikkiläs presentation konstaterades att en ny omständighet i förhållande till det nuvarande läget är att landskapets anordnare av vården kommer att ha en ännu viktigare roll vad gäller ordnandet av egenkontroll. Personalforumet konstaterade också att en bra kundupplevelse och även en saklig och god behandling av kundernas besvär är till fördel för hela landskapet.

Outi Sonkeri redogjorde för beredningen som gäller personalen och för de planerade åtgärderna för att involvera de anställda i förberedelserna. Under vårens gång 2018 planeras åtgärder i anslutning till personalkommunikation och delaktighet, man kartlägger och samlar in olika intressegruppers åsikter om förändringen och prövar nya verktyg. På det här sättet strävar man efter att personalen då lagarna träder i kraft ska få tillräcklig och aktuell information och ha möjlighet att delta i arbetet med att bygga upp landskapet. För att öka personalens delaktighet kommer man bland annat att tillsätta ett personalråd med ungefär 50 arbetstagare. Inom arbetet med landskapets strategi samlar man för närvarande in nylänningarnas synpunkter för att nå det gemensamma målet. Enkäten förverkligas som en nätbaserad brainstorming där du kan framföra dina egna tankar och lyfta fram de främsta förslagen bland de övriga svaren.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.4.2018 10.33Den strategiska styrgruppens möte 13.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Den strategiska styrgruppen såg över gruppens roll, mål och mätare. Medlemmarna betonade att gruppens uppgift uttrycklingen är att vara projektets strategiska ledning och stöda och styra inledandet av landskapets verksamhet. Styrgruppen kom med ändringar till den föreslagna modellen.

Stygruppen dryftade de största riskerna i anslutning till reformens framgång och kompletterade den framställda riskkartan. Styrgruppen kommer också i fortsättningen att aktivt följa med riskfaktorernas utveckling och efterlyste även en allt noggrannare riskbedömning. Gruppen diskuterade också projektet mest centrala framgångsfaktorer. 

Styrgruppen fick också ta del av lägesrapporter om beredningen som gäller stödtjänster, ICT, personalen, lokalerna, affärsverket och anordnaren av vården.

Lue lisää | 0 Kommenttia

17.4.2018 12.49Den strategiska styrgruppens möte 6.4.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska stygruppen fokuserade vid mötet på personalens delaktighet i reformen och på planeringen av personalkommunikationen. Styrgruppen godkände de principer och riktlinjer som Nyland 2019-projektet så här långt har planerat och med vilka man i fortsättningen kommer att involvera de anställda. Styrgruppen såg särskilt positivt på planerna om att tillsätta ett personalråd.

Lue lisää | 0 Kommenttia

6.4.2018 13.39Tjänstemannagruppen för samordning av social- och hälsovården, möte 15.3.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Tjänstemannagruppen för samordningen av social- och hälsovården fick ta del av en redogörelse för målen för myndighetsverksamheten som berör ordnandet av vården och för beredningen av ett program för egenkontroll. Syftet med programmet för egenkontroll är att försäkra att verksamheten och tjänsterna ordnas på det sätt som lagstiftningen förutsätter och att försäkra verksamhetens och tjänsternas planenlighet, en hög kvalitet på klient- och patientsäkerheten, tillgången till servie och jämlika rättigheter för dem som använder tjänsterna, samt förebygga att det finns behov för statens tillsynsmyndighet att ingripa.


Gruppen för samordningen av vården behandlade också den regionala modellen för verksamheten på grundnivå vid social- och hälsovårdens affärsverk. I det här skedet av förberedelserna föreslås att affärsverkets grundnivå till en början består av centraliserade tjänster och sex regionala enheter. Planeringen som berör enheterna eller deras verksamhet preciseras i och med att beredningen fortskrider.

Lue lisää | 0 Kommenttia