Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Alla kommuner deltar i förberedelserna, antingen med en egen representant eller med en representant som är gemensam för regionen.

Nylands regioner

Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

5.6.2018 13.24Kommundirektörsmötet 30.5.2018

Kommundirektörsmötet inleddes med landskapsdirektörens översikt över förberedelserna inför det temporära beredningsorganet. Beredningen av landskapsstrategin väckte diskussion om vilka roller olika aktörer har inom planläggningen på landskapsnivå. Diskussionen fortsätts vid nästa möte.


Kommundirektörsmötet fick ta del av presentationer om landskapets finansiering och ekonomi, i synnerhet vad gäller planeringen av övergången till landskapet. Enligt Markus Syrjänen kommer uppgörandet av Nylands budget årligen att präglas av sparkrav. De långsiktiga finansieringsbesluten kommer sannolikt att innebära att kostnadsökningarna måste stävjas betydligt och det lär bli en fortlöpande process att försöka korrigera finansieringen. I finansieringen för 2020 beaktas inte befolkningstillväxten år 2020 i Nyland.

Gällande ekonomin diskuterade kommundirektörerna de praktiska arrangemangen i kommunerna, till exempel vad gäller kommunernas budgetar. Kommundirektörerna diskuterades också allmänt hur landskapets ekonomi ska hanteras.

Förändringsledare Markus Sovala konstaterade i sin lägesöversikt att det är sannolikt att landskapets verksamhet kör i gång senare än planerat i och med att landskapsvalet skjuts upp. Beredningens form kommer att bearbetas och scenarier utformas under sommaren, då uppgifterna om den riksomfattande reformen klarnar.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.6.2018 12.41Personalforumets möte 29.5.2018

Personalledare Leena Turpeinen presenterade en översikt över beredningen av en servicestrategi. Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovården ska landskapet som en del av landskapsstrategin göra upp en servicestrategi för social- och hälsovården. I servicestrategin ställer landskapet upp de långsiktiga mål för social- och hälsovården som hör till landskapets organiseringsansvar. Servicelöftet som ges till invånarna är en del av servicestrategin. Landskapets servicelöfte är landskapets viljeyttring till invånarna om hur landskapets social- och hälsovårdstjänster i praktiken ska förverkligas. 

I den allmänna lägesöversikten över reformförberedelserna konstaterade förändringsledare Markus Sovala att det utifrån uppgifterna som man har fått om grundlagsutskottets utlåtande ser ut som att lagförslagen inte hinner godkännas i juni. Förberedelserna fortsätter för att garantera en trygg övergång till landskapet.

Outi Sonkeri presenterade beredningen inom personalförvaltningen och vad som pågår inom projektet som bereder personalledningen. Sonkeri berättade också om processen med att ta fram personalpolitiska riktlinjer och om tidtabellen för det arbetet. 

Nyland 2019-projektets beredare Sari Kuoppamäki och Hanna Björkstrand presenterade ett utkast till informationspaket som har sammanställts för behandlingen i samarbete angående överlåtelsen av person- och anställningsuppgifter om landskapets anställda. Sari Kuoppamäki betonade att man i den kommande behandlingen genom samarbete behandlar överlåtelsen av person- och anställningsuppgifter till landskapsberedningens förfogande och ger förhandsinformation om ifrågavarande personers övergång till landskapets tjänst. Informationspaketet om samarbetsförfarandet skickas till de överlåtande organisationerna efter den strategiska styrgruppens möte 8.6.2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia

4.6.2018 12.38Företagarforumets möte 17.5.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)
Beredningen av livskraftsområdet har resulterat i en preliminär färdplan för åren 2018 och 2019. Enligt färdplanen har man för inkommande höst som mål att bland annat ta fram en första version av hur livskraftssektorn organiseras i det nya landskapet, involvera personalen i beredningen, preliminärt komma överens om landskapsöverskridande uppgifter och definiera vilka kontaktytor det finns med bl.a. statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och huvudstadsregionens samkommun. På hösten blir beredningsarbetet mer konkret och utförs i samarbete med nuvarande aktörer, samarbetspartner och intressegrupper.
Beredningen av en särlösning för tillväxttjänsterna i Nyland har tagit fart och utgår från de utgångspunkter i lagförslaget som berör kundfokus och verksamhet. Beredningen samordnas till behövliga delar med landskapsberedningen och allt beredningsmaterial är gemensamt. Inom beredningen som berör huvudstadsregionen förs för närvarande diskussioner med städerna om de kommande tjänsterna och huruvida de ska slås samman eller splittras, till exempel vad gäller företagsrådgivningen. Ett förslag kommer att överlämnas till stadsdirektörerna inom de närmaste veckorna. Företagarforumet ansåg att det är viktigt att den statliga finansieringen och samkommunens medlemskommuners finansiering slås samman i framtiden för att kunna förverkliga de mål som ursprungligen ställts upp för särlösningen.

Bilagor (på finska):> Jaakko Pesola: Uudenmaan maakunnan elinvoimatoimialan valmistelun tilannekatsaus (pdf)
> Anu Tirkkonen, Maarit Viik-Kajander: Uudenmaan kasvupalveluiden erillisratkaisun valmistelu (pdf)

Lue lisää | 0 Kommenttia

29.5.2018 10.18Den strategiska styrgruppens möte 25.5.2018

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Den strategiska styrgruppen diskuterade intressebevakningen och kommunsamarbetet i Nyland och konstaterade att dessa borde lyftas tydligare fram i landskapets strategi.
Styrgruppen diskuterade landskapets och kommunernas roller i ordnandet av delaktigheten och finansieringen av bidrag. Styrgruppen kommenterade beredningen av ett kommunikations- och marknadsföringsprogram och lyfte bland annat fram att internationaliseringens betydelse borde betonas bättre i programmet.
Styrgruppen förutsätter att samkommunerna och NTM-centralen tas med i planeringen av övergången som berör ekonomin. Gällande ICT-beredningen diskuterade styrgruppen övergripande om risknivån och hur realistisk den är.
Styrgruppen behandlade också landskapets politiska organisation och hur de olika alternativen skulle fungera i praktiken. Beträffande servicestrategin för vården konstaterade gruppen att strategin måste förtydligas så att strategin kan särskiljas från beskrivningen av serviceprocesserna.

Lue lisää | 0 Kommenttia