Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Alla kommuner deltar i förberedelserna, antingen med en egen representant eller med en representant som är gemensam för regionen.

Nylands regioner

Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

21.11.2017Personalforumet 21.11.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Personalforumet behandlade förslag på att förstärka samarbetet under den förlängda förberedelsefasen. Personalforumet understödde enhälligt de föreslagna modellerna för att utveckla personalforumets arbete och samarbetet mellan organisationerna som överför personal, men ansåg inte att det är ändamålsenligt att utvidga personalforumet vad gäller antalet medlemmar. Däremot önskade man att de huvudsakliga avtalsorganisationerna skulle inrätta en så kallad organisationsdelegation och föreslå för Nyland 2019-projekt att delegationen får en officiell status.

Personalforumet beabetade också utkasten till landskapets strategiska mål i en workshop med namnet Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen (trygg övergång modig förnyelse).Lue lisää | 0 Kommenttia

6.11.2017Tjänstemannagruppen för samordningen av social- och hälsovården, möte 26.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)


Jurist Tero Suursalmi presenterade utkastet till lag som gäller valfriheten inom vården. Presententationen behandlade service som kunden väljer själv och kundsedlar. I den form lagen nu är, kan den tolkas på många sätt och behöver preciseras bland annat vad gäller kundsedlar. Landskapsstyrelsen ger ett utlåtande om lagförslagen. Sitras representanter var på plats och presenterade organisationens informationspaket. De beskriver hur kostnaderna fördelas på olika åtgärder och kan användas i t.ex. JHS-processerna (rekommendationer för den offentliga förvaltningen).

Lue lisää | 0 Kommenttia

25.10.2017Personalforumet 24.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Man hörde förändringsledarnas lägesrapport om landskapsberedningen. Projektledare Markus Pauni presenterade Nylands strategiprocess och förvaltningsdirektör Lauri Tanner berättade om HSN:s planer på att bolagisera stödtjänsterna. Personalorganisationernas deltagande i förberedelserna inför landskapsreformen bereds till nästa möte.


Lue lisää | 0 Kommenttia

25.10.2017Kommundirektörsmötet 24.10.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Förändringsledarna redogjorde för läget med förberedelserna. Förändringsledare Sovala berättade att riskerna som berör reformen inte finns inom projektet, projektet rullar på som förväntat, man har börjat få material som ska behandlas och strategiprocessen har kört i gång. Förändringsledaren för social- och hälsovården Timo Aronkytö berättade om utkastet till en valfrihetslag utifrån Nylands perspektiv. Aronkytö betonade att det är viktigt att landskapets verksamhet bereds stegvis för att man ska kunna garantera en trygg övergång och inte äventyra affärsverkets jourverksamhet samt ha kapacitet att anpassa resurserna efter behoven. I Nylands utlåtande kommer man bland annat att konstatera att landskapet ska ha rätt att begränsa utbudet av servicesedlar på det sätt som landskapet anser vara nödvändigt.

Vid mötet lyfte man fram ett missförhållande vad gäller konkurrensneutraliteten. Offentliga vårdcentraler ska ha samma möjlighet att erbjuda service som kunden själv betalar och får sjukvårdsersättning från FPA för om de privata vårdcentralerna kan erbjuda detta.

Vid mötet påminde man också om att de ekonomiska konsekvenserna som en ny fördelning av resurserna på riksnivå medför ska utredas noggrant för nylänningarnas del. Vid mötet lovade man att projektet ska få hjälp med beräkningarna för att budgeten för 2020 ska kunna beräknas med en tillräcklig noggrannhet. Man kom också överens om att samarbeta kring utlåtandet som ska ges om reformen.

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner berättade att HSN har inlett en process där man bolagiserar stödtjänsterna. Detta ska garantera en trygg övergång till landskapet för personalen och kunderna. Målet är att bolagen kan inleda sin verksamhet i april 2018 och i sinom tid bli en del av det riksomfattande servicecentret. Kommundirektörerna ansåg att det är bra att koncentrera sig på initialfasen och trygga personalens ställning. Man påminde ändå att det finns osäkerhetsfaktorer angående regeringens reform och att man därför bör tillämpa en försiktighetsprincip. Lösningarna ska vara sådana att de inte medför olägenheter även om regeringens reform inte skulle förverkligas på det sätt som nu planerats.

Man kom överens om att kommunerna ska informeras om beredningen som gäller bolagiseringen av stödtjänster och att kommunerna deltar i beredningen genom att tillhandahålla information om personalen som ska överföras.

Strategidirektör Markus Pauni presenterade strategiarbetet och hur det ska inledas. De närvarande vid mötet konstaterade att det är särskilt viktigt att personalen blir hörd i processen. Man konstaterade att ”överföringen av personal” inte nödvändigtvis är den bästa benämningen eftersom målet är att personalen inte ska behöva fundera på eller ens märka den administrativa övergången då den sker.

ICT-projektledaren Helena Ylisipola berätta om ICT-beredningen och färdplanens riskbedömning. Riskerna är mindre men man känner fortfarande inte till alla behov i tillräcklig grad och förändringarna i verksamhetsmiljön stör planeringen. 

Lue lisää | 0 Kommenttia