Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!1.8.2018

BLOGI | Uudenmaan valmistelu jatkuu: Tavoitteet ja keinot kirkkaina mielessä

Timo Aronkytö

Lintujen tarkkailua

Sote-uudistuksen tavoitteet – peruspalveluiden saatavuuden parantaminen, ennaltaehkäisevän työn tukeminen ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen – ovat pysyneet samoina uudistuksen alkuajoista lähtien eli jo noin kymmenen vuoden ajan.

Kyseessä ei ole säästöharjoitus, vaan ajatuksena on, että sote-palveluiden toimiessa paremmin asukkaiden tarpeisiin vastataan oikea-aikaisemmin ja samalla kustannusten kasvua hillitään. Perustuslakivaliokunta totesi viime hallituskauden lopuksi, että sote-uudistus on välttämätön ja kiireellinen.

Asian käsittely eduskunnassa on sellaisessa vaiheessa, että ei voida varmuudella sanoa, että lait saadaan säädettyä tällä hallituskaudella. Nyt on jo selvää, että valmistelu jatkuu eduskunnan valiokunnissa koko syksyn.

Uudenmaan osalta valmistelu jatkuu kesäloman jälkeen tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Valmistelumme olettamana on lakien hyväksyminen syksyllä ja maakuntavaalit keväällä 2019.

Keskitymme nyt siihen, että lakien voimaantullessa Uudellamaalla voidaan turvallisesti siirtyä säädetyn aikataulun mukaisesti uuteen järjestelmään. Tehty työ ei mene hukkaan: nyt kehitetään malleja, joita voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi ostopalveluiden hankinnassa jo ennen kuin maakunta aloittaa.

Uudistumisen tarve ei katoa

Uudistumisen taustalla olevat tarpeet eivät häviä 2020-luvulla, vaan pikemminkin päinvastoin. Uudistusta ei voida siis lakaista maton alle.

Uudistustarpeen taustalla on ikääntyminen, lääketieteen mahdollistamat uudet hoitomuodot sekä sosiaalityön paremmat keinot auttaa ihmisiä. Lisäksi tiedetään, että ikääntyminen lisää entisestään palvelutarvetta 2020- ja 2030-lukujen aikana.

Uudistuksen tekeminen ei siis ole vielä myöhäistä, mutta tarve muuttuu kriittiseksi 2020-luvulla, jos nyt ei tehdä mitään. Julkisen sektorin ohjausvoima on vaarassa rapautua, mikä ajaa asukkaat eriarvoiseen asemaan esimerkiksi terveysvakuutusten määrän kasvaessa. Asukkaat odottavat verorahoilleen vastinetta laadukkaiden ja toimivien palveluiden muodossa.

Nykyjärjestelmän kuntayhtymämallissa kuntayhtymän ohjaus ei ole onnistunut turvaamaan asiakaslähtöisiä ja integroituja palveluita, koska omistajakunnilla ei ole tavoitteellista ja yhtenäistä omistajatahtoa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että julkiseen erikoissairaanhoitoon pääsee sujuvammin yksityisestä työterveyshuollosta kuin julkisesta terveyskeskuksesta. Työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toimii siis paremmin.

Maakunnalla paremmat mahdollisuudet ohjata palveluita

Tulevat maakunnat pystyvät ohjaamaan palvelujärjestelmää nykyistä paremmin ja turvaamaan asukkaillensa vaikuttavat palvelut kustannustehokkaammin. Peruspalveluja, erikoissairaanhoitoa ja vanhuspalveluja ohjataan tulevassa rakenteessa uudella tavalla.

Teknologian ja digitalisaation mahdollisuudet saadaan parempaan käyttöön, kun palvelujen järjestäjiä on vähemmän. Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää järjestelmän parempaa ohjausta. Sote-uudistuksen myötä syntyvät maakunnat pystyvät ohjaamaan ja nopeuttamaan digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja näin parantamaan järjestelmän kustannusvaikuttavuutta.

Maakunnan sote-liikelaitoksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut rahoitetaan väestövastuisesti, mikä tarkoittaa, että myös erikoissairaanhoito siirtyy väestövastuuseen. Tällä hetkellä peruspalveluiden rahoitus tapahtuu kiinteän budjetin avulla, mutta erikoispalvelujen ansainta perustuu suoriteperusteiseen malliin. Tulevassa maakunnan liikelaitoksessa kaikkien palvelujen rahoitus määräytyy nykyistä yhteneväisemmällä tavalla. 

Valinnanvapautta on jo nyt – ja se lisää asiakaslähtöisyyttä

Valinnanvapaus on käytössä jo nyt: asukas saa valita sen terveysaseman, jota haluaa käyttää. Valinnanvapaus on asiakaslähtöisyyttä ja turvaa asiakkaan tarpeiden parempaa huomioimista. Valinnanvapaus vastaa myös Ihmisten odotuksiin siitä, että he saavat vaikuttaa enemmän omiin palveluihinsa. Tällöin palveluun sitoudutaan paremmin ja hoidon vaikuttavuus sekä ennaltaehkäisy paranevat.

Sote-uudistuksessa esitetty valinnanvapausmalli lisää yksityisen sektorin roolia palvelujen tuottajina. Palveluiden siirtyminen yksityisille tuottajille on kuitenkin tehtävä hallitusti. Uusimaa 2019 on esittänyt vaiheistusta valinnanvapauden käyttöönotossa. Keväällä hallitus linjasi valinnanvapauden aikataulun siirtymäajat, jotka mahdollistavat Uudenmaankin alueella sote-keskusten hallitumman käyttöönoton.

Siirtymäaikojen lisäksi maakuntavalmistelussa on pidetty tärkeänä niin sanottuja pidäkkeitä, joilla maakunta voisi säätää markkinan avautumisvauhtia valinnanvapauden alkuvaiheessa. Pidäkkeiden tarve on virkamiestasolla tunnustettu, mutta hallituksen esityksessä niitä ei vielä ole.

Kunnat ostavat tällä hetkellä huomattavan osan sosiaali- ja terveyspalveluista sopimusperusteisesti yksityisiltä tuottajilta. Tämä jatkuu osin entisellään, mutta osa palveluista siirtyy valinnanvapauden piiriin. Suoran valinnan palvelut tulevat käsittämään terveysasematoiminnan, ja asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia käytetään vanhus- ja vammaispalveluissa.

Uudistus pähkinänkuoressa:

Sote-palvelujärjestelmän kokonaisvastuu siirtyy ylikunnalliselle julkiselle toimijalle, joka rahoittaa, ohjaa ja johtaa sote-palvelujärjestelmää integroituna maakunnan laajuisena kokonaisuutena. Palveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut, erikoissairaanhoito ja vaativa sosiaalihuolto sekä vanhusten hoito.

Integraatio tarkoittaa, että sama taho vastaa alueen kaikkien palveluiden toiminnasta ja rahoituksesta. Maakunta palveluiden järjestäjänä asettaa strategiset tavoitteet ja tuottajat saavat operatiivisen toimintavapauden asiakaslähtöiseen palveluun ja innovointiin.


Timo Aronkytö. Kuva Anni LevonenTimo Aronkytö
Sote-muutosjohtaja
@aronkyto


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi