Kuntajohtajakokouksen valmisteluaineistot

Lehtiötaulu-matala

Kuntajohtajakokous tuo valmisteluun näkemyksiä palvelujen rajapinnoista ja yhteistyöstä. Kokouksia on kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Tutustu kokousaineistoihin ja ydinviesteihin:13.9.2017Kuntajohtajakokous 13.9.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhdessä ja keskustelivat lyhyesti muun muassa tulevan valinnanvapausratkaisun vaikutuksista sote-palveluiden tuotantoon, palveluiden sisältöön ja kustannusvaikuttavuuteen. Esitetyissä puheenvuoroissa tuotiin esiin, että sote-valmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota palveluketjuihin, palvelukonsepteihin ja palveluiden saatavuuteen. Edelleen kiinnitettiin huomiota, että sote-palvelutehtäviä nyt hoitavien organisaatioiden on jatkettava niiden kehittämistä.

Uusimaa 2019 -hankkeen rekrytointien osalta evästystä annettiin erityisesti liikelaitoksen alueelliseen valmisteluun ja todettiin muun muassa, että nyt toteutettavilla rekrytoinneilla ei saa betonoida tiettyä aluejakoa, eikä saa asettaa eri alueita eriarvoiseen asemaan. Maakunta tekee näistä itse aikanaan päätökset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.8.2017Kuntajohtajakokous 23.8.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajakokous antoi valmistelijoille ohjeen järkevöittää virkamiesjohtoryhmän ja kuntajohtajakokouksen kokouskäytäntöjä ajankäytöllisestä näkökulmasta.

Kuntajohtajat kyseenalaistivat rekrytointien nopean etenemistahdin muun kuin ICT:n osalta ja kehottivat valmisteluorganisaatiota tarkistamaan, onko hallituksen reformin aikataulusta ja sisällöstä sellaista tietoa, joka vaikuttaa rekrytointien ajankohtaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Kuntajohtajakokous 21.6.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat kuulivat kansanedustaja Outi Mäkelän tilannekatsauksen maakunnan poliittisesta valmistelusta eduskunnassa. Kuntajohtajat keskustelivat muun muassa Uudenmaan kasvukuntayhtymän kokoamisesta ja painottivat Uudenmaan kuntien välistä hyvää yhteistyötä sekä sitä, ettei saa luoda tilannetta, jossa kuntien ja maakunnan intressit ovat ristiriidassa.

Kuntajohtajat keskustelivat myös hankejohtajien ja muiden valmistelijoiden rekrytoinnista ja digitalisaatioratkaisujen kehittämistyöhön pystyvien henkilöiden vaikeasta saatavuudesta. Kuntajohtajat muistuttivat, ettei maakunnan rekrytointi saa heikentää kuntien kykyä suoriutua kehittämis- ja muista tehtävistään.

Kuntajohtajat edellyttivät, että Uusimaa 2019 -hankkeen rekrytoinnit tehdään yhteistyössä kuntien kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.5.2017Kuntajohtajakokous 31.5.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Eero Laesterä Perlacon Oy:stä esitteli maakunnan ja sen kuntien talouden kehityskuvan ennen ja jälkeen sote- ja maakuntauudistuksen. Kehityskuvan tulokset ovat julkisia ensi viikolla. 

VOS-riippuvuuden lisääntyminen ja kasvavien kuntien investointien rahoitusmahdollisuudet huolettivat kuntajohtajia. Kuntajohtajat kyseenalaistivat tuottavuuden parantumisen sote-uudistuksen menetelmin, sillä paikallinen kehittäminen kaupungeissa menetetään.

Valtakunnallisen muutoshankkeen muutosjohtajat Salo ja Harju antoivat tilannekatsauksen. Kuntajohtajat muistuttivat, että kyse on valtavasta fuusiosta, jonka toteuttamiseen kunnilla ei ole suoria kannusteita, eikä kunnille ole valtiolta tulossa valinnanvapauspilotointia lukuun ottamatta rahoitusta. Kuntajohtajia askarrutti valinnanvapauslainsäädännön pakottama perustason sotepalvelujen markkinallistamisen haaste, ja tiedusteltiin mitä ministeriöt näkevät maakuntien yhtiöiden kilpailueduksi. Kuntajohtajat edellyttivät muutoshankkeelta valtakunnan tason riskianalyysia ja maakunnan riskianalyysin päivittämistä.

Kilpailuvelvoitteen tuomat esteet tietojärjestelmien yhteiskäytölle sotepalveluissa ja niiden haasteet integraation kannalta huolettivat kuntajohtajia.

Kuntajohtajat ovat myös huolissaan hankkeen kokonaisaikataulusta ja heidän mukaansa tulisi edetä siten, ettei muutos tule voimaan Uudellamaalla vielä 2019 vaan hanke toteutetaan porrastaen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2017Kuntajohtajakokous 10.5.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat


Kuntajohtajat keskustelivat maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta. Kuntajohtaja totesivat, että tarvitaan valtion rahoitusta ja siirtymäaikoja.

Kuntajohtajia puhutti valtion esittämä valinnanvapauden pilotointimalli. Keskusteltiin mahdollisuudesta esittää valtiolle ratkaisua, jossa Keski-Uudenmaan kuntien kehittämä malli voisi toimia pilottina ilman, että se vahingoittaisi muuta Uuttamaata siirtymäaikojen menettämisen myötä. Sovittiin, että neuvotteluja jatketaan pikimiten, mutta ei esitetty vielä kantaa asian suhteen.


Yleisesti todettiin, että valtio on laatinut pilotointimallin pienten maakuntien ehdoilla, ja Uudenmaan tulee vaatia oma osuutensa rahasta uudistuksen perusvalmisteluun.

Todettiin myös, että tulee neuvotella millaisella rakenteella sote-yhtiöt perustetaan maakuntaan - alueellisella mallilla, kokonaismallilla vai hybridimallilla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.4.2017Kuntajohtajakokous 19.4.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat


Uudenmaan kuntajohtajat keskustelivat tulevan maakunnan järjestämiseen liittyvistä resurssitarpeista sekä ICT-järjestelmätarpeista ja -kustannuksista. Kokous totesi, että Uudenmaan maakunnan valmistelu tarvitsee vuoden 2017 ja 2018 aikana noin 70 miljoonaa euroa, josta kaksi kolmasosaa on ICT-kuluja.

Riittävät siirtymäajat ovat edellytys palvelujen turvalliselle ja hallitulle siirtymälle kunnista ja kuntayhtymistä maakuntaan. Siirtymäajat ovat tarpeen myös sen kannalta, että maakunnan ICT-järjestelmiä kehitettäessä saadaan digitalisaation edut hyödynnettyä.

Kuntajohtajakokous totesi, että mikäli Uudenmaan valmisteluun ei saada ministeriöiltä riittävästi rahaa, valmistelua ei pystytä jatkamaan syksyllä.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.3.2017Kuntajohtajakokous 8.3.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat 8.3.2017


Kuntajohtajat antoivat Uudenmaan maakunnan valmistelijoille toimeksiannon laatia yhteisen kannanoton siitä, että maakunnalle omaisuuden siirtona luovutettavat tilat ja irtaimisto korvataan kunnille täysimääräisesti niiden reaalihinnan mukaan ja että toimitilojen vuokran määrityksen periaatteet ja vuokrataso ovat sellaiset, että kunnat voivat ne hyväksyä. Uudenmaan kuntajohtajat tiedustelevat myös, onko maan hallituksen omaisuuden siirtoja koskevien suunnitelmien perustuslaillisuus varmistettu ja esittivät tavoitteenaan, että kuntien edustajat otetaan mukaan keskustelemaan menettelytavoista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.2.2017Kuntajohtajakokous 15.2.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat 15.2.2017


Kuntajohtajat kuulivat Senaatti Oy:n toimialajohtaja Olavi Hiekkaa ja tiedustelivat, onko kuntayhtymien omaisuuden siirtäminen kunnilta maakunnalle perustuslain mukaista. Kuntajohtaja nostivat esiin kysymyksen kiinteistöjen vuokranmäärityksen oikeudenmukaisuudesta sekä äänivallan jakaantumisesta valtakunnallisen palvelukeskuksen päätöksenteossa.

Kuntajohtajat totesivat valinnanvapauteen siirtymisen nopean aikataulun tuovan suuria haasteita julkisen sektorin toimijoiden sopeutumiselle kilpailuun. Kuntien kannuste yhtiöittää sote-palveluita on kyseenalainen, koska kunnilla ei ole oikeutta omistaa sote-keskuksia. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2017Kuntajohtajakokous 25.1.2017

Muistiot


> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat 25.1.2017

Kuntien johtohenkilöiden kokouksen asialistalla olivat muiden muassa projektisuunnitelma, 7.2. järjestettävä henkilöstöfoorumi sekä katsaus palvelujen valinnanvapautta koskevaan lakiluonnokseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat