Uutiset


22.6.2017

Monimutkainen sote-uudistus tarvitsee tuekseen moniäänistä tutkimusta

Kuva tutkijatilaisuudesta

Aidosti vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalveluiden luominen edellyttää ongelmien tarkastelua erilaisista näkökulmista, muistuttivat tutkijat tiistaina heille järjestämässämme osallisuustilaisuudessa.

Tilaisuudesta haettiinkin evästystä siihen, millaista tutkittua tietoa on jo saatavilla ja tarvitaan jatkossa, jotta tulevaisuuden palveluilla on todellisia vaikutuksia sekä ihmisten hyvinvointiin että kustannusten kasvun hillitsemiseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta näki alustuksessaan, että kansainvälisesti ainutlaatuinen sote-uudistus tarjoaa mahdollisuuden nostaa Suomen profiilia tutkimuksen huippumaana. Peukkuäänestyksessä Pitkäranta sai tutkijoilta sataprosenttisen tuen näkemykselleen maakunnan tutkimusstrategian tarpeellisuudesta.

– Strategia selkiyttää ja ohjaa työnjakoa sekä auttaa tutkimusrahoituksen jaossa.

Olennaista on Pitkärannan mukaan lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja huolehtia tutkimusrahoituksesta, jonka tulevaisuudesta ei hänen mukaansa ole keskusteltu riittävästi. HUS:ssa käytettävä suora tutkimusrahoitus koostuu valtion tutkimusrahoituksesta, mutta myös yhä suuremmassa määrin HUS:n omasta tutkimusrahoituksesta. Tutkimuksen ja opetuksen kulujen arvioidaan nostavan kuntalaskutusta 5 %.

Pitkäranta totesi HUS:n olevan lääketieteellisessä tutkimuksessa maailman kärkeä, mutta railo sosiaalipuolen tutkimukseen odottaa vielä tilkitsemistään.

– On selvää, että sosiaalipuolen tutkimusta tarvitaan lisää, jolloin myös tutkimusrahoituksen jakajia on enemmän.

Pitkärannan mukaan hyvin toimiva nykyisen järjestämissopimuksen mukainen HYKS erva-ohjausryhmä tulisi säilyttää. Se koordinoi ja johtaa tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintaa yhteistyöaluetasoisessa maakuntavalmistelussa (Kymenlaakso. Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Uusimaa). Pitkäranta toivoi ohjausryhmän kokoonpanoa vahvistettavan sosiaalitieteilijöiden osaamisella.

Lisäksi Pitkärannan mielestä Helsingin yliopiston ja yliopistosairaalan saumattoman yhteistyön jatkumisesta tulee huolehtia ja opetushenkilökunnan niin kutsutut kaksoisvirat tai -tehtävät HUS:n ja Helsingin yliopiston välillä säilyttää.

Tieteiden välisellä yhteistyöllä ja moniammatillisuudella vaikuttavuutta

Hyvinvointipalvelujen professori Marketta Rajavaara jatkoi esittelemällä sosiaalityön ajankohtaisia tutkimusaiheita Helsingin yliopistossa. Esimerkkinä palveluiden integraatiosta, monialaisuudesta ja henkilökohtaisuudesta Rajavaara käsitteli ensi vuoden helmikuussa päättyvää, Kelan rahoittamaa tutkimushanketta, jonka kohteena ovat pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja kuntoutumista tukevat TYP-verkostot (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu).

Uudellamaalla kuuden alueellisen verkoston asiakkaina oli niitä koskevan lain voimaantullessa vuonna 2015 yhteensä 30 000 asiakasta, joille TE-toimistojen, kuntien ja Kelan työntekijät suunnittelevat yhdessä palvelukokonaisuudet. Rajavaaran esittelemien havaintojen mukaan verkoston työntekijät kokevat palveluiden toimivan pääkaupunkiseudulla muuta Uuttamaata heikommin. Samalla PKS:n asiakaskunta nähtiin muita alueita haastavampana. Kaiken kaikkiaan työllistymistä eniten estävinä tekijöinä työntekijät pitivät asiakkaiden mielenterveys- ja päihdeongelmia. 

Tuloksissa nousi esille myös se, ettei organisaatioissa tueta riittävästi monialaista toimintaa.

– Näyttää siltä, että integroidun palvelukokonaisuuden aikaansaaminen on sitä helpompaa, mitä pienempi yksikkö tai verkosto on kyseessä. Muuten syntyy erilaisia portinvartijuuksia. Tämä on valtava haaste ajateltaessa koko Uudenmaan maakunnan mittakaavaa, Rajavaara totesi.

Pitkärannan tavoin sekä Rajavaara että muutosjohtaja Aronkytö kannattivatkin tieteiden välisen yhteistyön ja moniammatillisuuden lisäämistä maakunnassa.

– Itsetyytyväisyydestä on päästävä ja kunnianhimon asteen on oltava sellainen, että kulttuuri todella muuttuu. Esimerkiksi vammaisten palvelut on luotava niin moniammatilliseksi kuin ne voi luoda, Aronkytö linjasi. 

Rakennekeskeisyydestä asiakaslähtöisyyteen

Alustusten jälkeisessä konsulttiyhtiö MDI:n fasilitoimassa työpajassa tutkijat saivat antaa asiantuntemustaan jatkovalmisteluun. Ryhmissä listattiin palvelukokonaisuuksiin ja erityisteemoihin liittyvää nykytutkimusta toimivista ja toimimattomista käytännöistä, uudistuksen uhkia ja mahdollisuuksia sekä ryhmiä, joita valmistelussa ei ole kuultu. Haavoittuvassa asemassa olevat ja moniongelmaisten asiakkaat nostettiin toistuvasti esiin ryhmänä, josta tarvitaan lisätietoa.

– Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ovat usein väliinputoajia, koska he tarvitsevat useita eri palveluita.  Palvelut on järjestetty hallinnonaloittain, eikä yhtä vastuullista tukitahoa ole nimetty. Pelkona on, ettei kukaan ole vastuussa, kun kaikki ovat vastuussa, tiivistettiin ryhmäpohdinnassa.

Useissa ryhmissä koettiin voimakkaasti, että rakenneajattelusta olisi päästävä sisältöajatteluun ja aitoon asiakaskeskeisyyteen. Muutosjohtaja Aronkytö huomautti, että uudistuksen onnistuminen vaatii myös sitä, että kaikki omilla työpaikoillaan tutkimusta ja kehittämistä tekevät sitoutuvat prosessiin.

Kommenttipuheenvuorossa Ikääntyneiden valmisteluryhmän asiantuntijajäsen, THL:n tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri esitti, että työpaikoilla jatkuvasti tehtävät työtä sujuvoittavat pienet innovaatiot tulisi ulosmitata paremmin.

– Lisäksi täälläkin on puhuttu paljon työterveydestä, mutta hyvin vähän työhyvinvoinnista. Jos siitä ei huolehdita, potentiaalinen työvoima karkaa muualle. Kannattaisi siis tutkia, mikä suomalaisia työntekijöitä vetää puoleensa sosiaali- ja terveysalalla.

Loppupuheenvuorossaan Aronkytö piti saatujen evästysten lisäksi hyvin tärkeänä sitä, että valmistelutyössä on jatkossakin mukana kenttätyötä tekeviä.

Uudistuksen valmisteluun haetaan parhaillaan 14 eri alojen johtajaa, jotka alkavat toteuttaa maakunnan käynnistämistyötä.

– Valitut pääsevät ensimmäisenä tehtävänään rakentamaan omat tiiminsä. Kertokaa siis verkostoissanne, että hyvin vastuullisia tehtäviä on tarjolla, ajankohtaiskatsauksen antanut muutosjohtaja Markus Sovala kannusti tutkijoita.

> Tilaisuuden esitykset
> Avoimet työpaikat


Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi