Tjänstemannaledningsgruppens beredningsmaterial

Tjänstemannaledningsgruppen tar i beaktande och lyfter fram olika aktörers synpunkter på förberedelserna. Gruppen samlas var tredje vecka. Ordförande är landskapsdirektör Ossi Savolainen.

På den här sidan publicerar vi tjänstemannaledningsgruppens möteshandlingar och sammanfattar den väsentligaste informationen från varje möte.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


13.3.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 8.3.2017


Muistiot

Tjänstemannaledningsgruppens möteshandlingar 8.3.2017 (på finska)

Tjänstemannaledningsgruppens representanter för kommunerna och samkommunerna beslutade att enhälligt stöda det krav som kommundirektörerna framställt vid sitt möte 8.3 om att kommunerna bör få en gängse ersättning för fastigheter, hyror och lösöre.

Städerna i huvudstadsregionen anser inte att det är möjligt att städerna genomför en förutsedd bolagisering av social- och hälsovårdstjänsterna före år 2019. Serviceproduktionen inom huvudstadsregionens städer kan inte heller inkluderas i produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna då det skulle vara en egen, omfattande process. Om man i samband med vårdreformen vill stöda sig på det kunnande som redan finns i städerna ska produktionen av social- och hälsovårdsstjänster utgå från följande sex områden: Helsingfors, Esbo,Vanda, Kuumaregionen samt västra och östra Nyland.

Nylands förbund fick i uppgift att bereda ett ställningstagande i vilket man konstaterar att reformens tidtabell är för snäv för Nyland och att det krävs tillräckliga resurser av staten för att verkställa förberedelserna så att reformen överhuvudtaget är möjlig att genomföra i Nyland.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.2.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 15.2.2017

Muistiot

> Tjänstemannaledningsgruppens möteshandlingar 15.2.2017 (på finska)

Tjänstemannaledningsgruppen betonar att det är viktigt att landskapets organiseringsroll planeras noggrant. Det finns skäl att uppdatera den riskanalys som tidigare har gjorts. Den strama tidtabell som har satts upp för övergången till valfriheten i anslutning till social- och hälsovårdstjänsterna medför stora utmaningar för den offentliga sektorns aktörer. Kommunernas incitament till att bolagisera social- och hälsovårdstjänsterna ifrågasätts eftersom kommunerna i fortsättningen inte kommer att ha rätt att äga social- och hälsovårdscentraler. Reformens tidtabell hotar äventyra förverkligandet av vårdtjänsterna. Personalens engagemang är en viktig förutsättning för att reformen ska kunna genomföras.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2017Tjänstemannaledningsgruppens möte 25.1.2017

Muistiot

> Tjänstemannaledningsgruppens möteshandlingar 25.1.2017 (på finska)

Vid tjänstemannaledningsgruppens andra möte behandlades reformens projektplan och andra aktuella ärenden.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016Tjänstemannaledningsgruppens möte 20.12.2016

Muistiot> Tjänstemannaledningsgruppens möteshandlingar 20.12.2016 (på finska)

Tjänstemannaledningsgruppen har i uppgift att stöda förändringsledarna i deras arbete och dra upp allmänna riktlinjer för reformen. Reformens tjänstemannaledningsgrupp konstituerade sig. Landskapsstyrelsen har utsett landskapsdirektör Ossi Savolainen till ordförande för gruppen och förändringsledarna Markku Sovala och Timo Aronkytö är föredragande. Tjänstemannaledningsgruppen valde Vanda stadsdirektör Kari Nenonen till vice ordförande.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi